Instytut Nauk Biblinych jest jedyną jednostką naukową w Polsce o tak szeroko zakrojonych działaniach dydaktycznych i badawczych. Piętnastu członków Instytutu prowadzi badania naukowe w duchu najlepszych tradycji katolickiej egzegezy biblijnej, zarówno w kraju jak i za granicą. Dyrektorem Instytutu jest ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, założyciel Dzieła Biblijnego w Polsce oraz członek Papieskiej Komisji Biblijnej w Rzymie.

Działalność dydaktyczna Instytutu obejmuje wszystkie wydziały Uniwersytetu, gdzie prowadzone są wykłady wprowadzające w zagadnienia studium Pisma św. Na Wydziale Teologicznym wykłady Starego i Nowego Testamentu oferowane są studentom teologii zgodnie z ogólnymi zasadami programu studiów. W ramach specjalizacji biblijnej Instytut prowadzi program licencjacko-doktorancki o szeroko zakrojonej gamie wykładów z egzegezy biblijnej, historii czasów Starego i Nowego Testamentu, oraz filologii języków biblijnych. Ten ostatni element programu jest szczególnie rozwinięty, z kursami języka hebrajskiego i greckiego biblijnego, przygotowującymi studentów do samodzielnej pracy filologicznej z tekstami świętymi. Ponadto w ramach szczególnego nacisku na filologię języków semickich, studenci mają możliwość zapoznania się z językiem aramejskim, syryjskim i ugaryckim. Instytut pracuje obecnie nad przygotowaniem osobnego programu filologii semickiej języka hebrajskiego, w kontekście studium filologicznego języków i cywilizacji starożytnego Bliskiego Wschodu, w perspektywie pogłębiania studiów nad Starym Testamentem.

Osobny obszar badań obejmuje literaturę apokryficzną Starego Testamentu, teksty z Qumran, oraz tak ważne dzieła wczesnego Judaizmu jak etiopska księga Henocha, księga Jubileuszów, czy Apokalipsa Abrahama. W ramach badań naukowych nad Starym i Nowym Testamentem pracownicy naukowi Instytutu przygotowują nową serię komentarzy do poszczególnych ksiąg biblijnych zatytułowaną “Nowy Komentarz Biblijny”. W przygotowaniu jest również biblijny słownik hebrajsko-polski.

Członkowie Instytutu wydają swoje prace naukowe zarówno w kraju jak i za granicą, ponadto zajmują się redakcją takich publikacji jak numer biblijny “Roczników Teologicznych KUL”, czasopismo biblijno-teologiczne “Verbum Vitae”, seria wydawnicza “Studia biblica”, oraz wielu innych studiów o charakterze naukowym. Z inicjatywy pracowników Instytutu powstało niedawno w polskich diecezjach “Dzieło Biblijne”, osobne stowarzyszenie, którego zadaniem jest propagowanie kultury i wiedzy biblijnej na płaszczyźnie działalności pastoralnej Kościoła.

 

Autor: Henryk Drawnel
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2016, godz. 13:32 - Leszek Wojtowicz