Historia

Początków Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego należy doszukiwać się w funkcjonowaniu dwóch Katedr w ramach Instytutu Socjologii: Katedry Politologii powołanej decyzją Senatu Akademickiego KUL 30 czerwca 1993 r. w wyniku zmiany nazwy Katedry Historii Myśli Społecznej i Politycznej powstałej już 1989 r.; oraz Katedry Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej powstałej w 1997 r. Od 2005 r. w ramach Instytutu Socjologii prowadzona była specjalność o charakterze politologicznym pt. Samorząd terytorialny – polityka lokalna i regionalna. W 2007 r. Katedra Samorządu Terytorialnego Polityki Lokalnej zgłosiła projekt Programu Podyplomowego Studium Nauk Politycznych, a Katedra Politologii wprowadziła do programu studiów kolejną specjalność pt. Integracja europejska. Od października 2009 r. obie te specjalności prowadzone są w ramach kierunku politologia.

Obecnie Instytut Politologii KUL tworzony jest przez 5 katedr politologicznych, w których zatrudnionych jest 19 osób, w tym 6 pracowników samodzielnych oraz 12 ze stopniem doktora i 1 ze stopniem magistra.

Założenia programowe

Politologia należy wciąż do nowych dziedzin kształcenia, badań i działalności, które prowadzimy w naszej katolickiej Uczelni. Jako kierunek studiów istnieje w wielu wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych.

Politologia w KUL wpisuje się w nowe obszary zainteresowań i nowe potrzeby polityczne, administracyjne i społeczne Lubelszczyzny, Polski, Europy i świata. Współpracujemy z wieloma instytutami politologii w kraju i poza jego granicami o bardzo zróżnicowanym profilu naukowo-badawczym. W raz z nimi poszujemy rozwiązań do odrodzenia życia społeczno-politycznego w Polsce, przede wszystkim przez związanie go z najwyższymi wartościami, etyką i wszystkimi więziami kulturowymi - w integracji z Europą i światem.

Obserwujemy dzisiaj, że śmierć Jana Pawła II zrodziła wielką manifestację Polaków, ich polskości i katolicyzmu, ale również inspiruje pewne idee ogólnoświatowe, jak jedność świata, pokój, budowa idei godności życia na prymacie wartości personalistycznych, które muszą dopełniać wartości polityczne i ekonomiczne. Pokazuje to, że Polacy uświadamiają sobie, że prawdziwa odmiana życia politycznego i społecznego, zgodna z nauką Jana Pawła II musi dokonać się przy spełnianiu absolutnego warunku: związania moralności z polityką, gospodarką – całym życiem społecznym.

Podtrzymywanie tej świadomości nie może być obojętne dla wysiłków naukowych i wychowawczych KUL, noszącego imię Jana Pawła II.

Politologia na KUL przyczynia się do lepszego poznawania i definiowania zarówno stanu państwa polskiego, Lubelszczyzny jak i pozostałych regionów, ich roli, celów i tendencji rozwojowych.

Politologia w KUL z powodzeniem podejmuje tematykę z zakresu teorii polityki, systemów politycznych, stosunków międzynarodowych, samorządu terytorialnego, przyczynia się do rozwiązywania lokalnych i regionalnych problemów życia społeczno-gospodarczego, rozwija myśl polityczną oraz zmierza do przygotowania ludzi zdolnych do kierowania tymi procesami, aby nie kopiować bezkrytycznie wzorów zachodnich, które często są nieadekwatne do sytuacji Polski. Szczególnie możemy przyczynić się do wykształcenia i wychowania lokalnych elit. Nie tylko na Lubelszczyźnie, ale w kraju odczuwamy ich brak, ludzie oczekują prawdziwych liderów, osób z autorytetem, kompetentnych i uczciwych polityków, działaczy samorządowych.

 

ZAPRASZAMY

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2013, godz. 18:51 - Lech Jańczuk