Instytut Ochrony Środowiska powstał w 2001 r. W jego skład wchodzi 5 katedr oraz Pracownia Biologii Komórki i Pracownia Mikroskopii Elektronowej. Instytut mieści się w budynkach przy ulicy Konstantynów 1F i 1H, gdzie zlokalizowane są laboratoria badawcze, wyposażone w wysokiej klasy sprzęt służący celom naukowo-badawczym i dydaktycznym oraz sale ćwiczeniowe, seminaryjne i  aule wykładowe.

Zespoły badawcze w Instytucie prowadzą działalność naukową z szeroko pojętej problematyki nauk przyrodniczych, w tym ochrony środowiska.

 

Wybrane przykłady problematyki naukowej katedr to:

  1. Wpływ wybranych pierwiastków na organizmy zwierzęce i metabolizm niektórych komórek w układach in vitro.
  2. Czynniki zakłócające stabilność ekosystemów wodnych – zmiany w ilości i strukturze producentów pierwotnych w ekosystemach.
  3. Różnorodność gatunkowa roślin, gatunki kosmopolityczne, rzadkie, obce i inwazyjne w różnych zbiornikach wodnych.
  4. Badania wzajemnych zależności pomiędzy roślinami a zasiedlającymi je zwierzętami. Biologiczne metody zwalczania owadów szkodliwych gospodarczo.
  5. Badania interakcji wewnątrz- i międzygatunkowych w zespołach ssaków i ich zastosowanie w zarządzaniu populacjami i ochronie przyrody.

Na kierunku ochrona środowiska prowadzone są studia I stopnia.

 

Na I stopniu do wyboru są 2 specjalności:

  • Ocena oddziaływania na środowisko
  • Przyrodnicze aspekty ochrony środowiska

 

Program studiów jest realizowany głównie w ramach laboratoriów i pracowni specjalistycznych, ćwiczeń terenowych oraz obowiązkowych praktyk zawodowych. Prowadzone są również międzynarodowe praktyki studenckie. Realizacja programu dydaktycznego tego kierunku pozwala studentom na częściowe zdobycie umiejętności praktycznych niezbędnych na rynku pracy.

 

Kontakt

Instytut Ochrony Środowiska KUL

ul. Konstantynów 1F, 20-708 Lublin

Tel: 081-445-46-10  Fax: 081-445-46-11

e-mail: ios@kul.lublin.pl

 

 

Autor: Iwona Kuta-Wysmulska
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2014, godz. 14:42 - Anita Marszelewska