Ogólna charakterystyka Instytutu Pedagogiki

Instytut Pedagogiki w Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli powstał we wrześniu 2004 roku. Jego pierwszym dyrektorem była dr hab. Jolanta Żmichrowska, prof. KUL. Następnie kierowała nim prof. dr hab. Iryna Kurlak. Od 16 lutego 2009 roku dyrektorem Instytutem był ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski, którego na tym stanowisku zastąpił dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL (2010-2016). Od 1 września 2016 roku Instytutem kieruje ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL. 

Obecnie Instytut (1 X 2016 roku) liczy 31 pracowników – 4 profesorów zwyczajnych, 3 profesorów nadzwyczajnych, 4 doktorów habilitowanych, 18 doktorów i 2 magistrów.

 

Na strukturę Instytutu obecnie składa się 8 katedr, a mianowicie:

 • Katedra Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Resocjalizacyjnej
  Kierownik – prof. zw. dr hab. Tamara Hovorun
 • Katedra Pedagogiki Rodziny
  Kierownik – dr hab. Danuta Grzesiak-Witek
 • Katedra Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą
  Kierownik – dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL
 • Katedra Historii i Teorii Wychowania
  Kierownik – prof. dr zw. hab. Roman Pelczar
 • Katedra Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania
  Kierownik – ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL
 • Katedra Pedagogiki Katolickiej
  Kierownik – ks. prof. zw. dr hab. Jan Zimny
 • Katedra Makrostruktur Społecznych
  Kierownik – dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL
 • Katedra Mikrostruktur Społecznych
  Kierownik – dr hab. Marek Klimek

 

Katedry realizują ogólno-pedagogiczne, ogólno-psychologiczne oraz specjalizacyjne przygotowanie studentów na kierunku „Pedagogika”, a oprócz tego psychologiczno-pedagogiczne przygotowanie studentów innych kierunków WZPiNoS, na przykład „Socjologia” i „Praca socjalna”.

 

Instytut kieruje przygotowaniem studentów na dwóch poziomach:

 • studia zawodowe pierwszego stopnia – licencjackie (stacjonarne);
 • studia zawodowe drugiego stopnia – magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne).

 

Na studiach pierwszego stopnia nauczanie jest realizowane w ramach dwóch specjalności do wyboru

 • Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym;
 • Pedagogika resocjalizacyjna

 

Instytut podtrzymuje ścisłe kontakty naukowo-praktyczne z różnymi państwowymi instytucjami, społecznymi i religijnymi organizacjami, zaangażowanymi w procesy nauczania, wychowania, opieki, socjalizacji, resocjalizacji, rewalidacji i socjalnej adaptacji dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób w podeszłym wieku. W tych instytucjach i organizacjach (z którymi są zawarte umowy o współpracy) mają możliwość prowadzić obserwacje i badania empiryczne, odbywać praktyki i gromadzić materiał do prac dyplomowych studenci różnych specjalizacji.

 

Co roku Instytut przygotowuje naukowe konferencje różnego poziomu, które cieszą się dużym zainteresowaniem tak wśród naukowców, jak i pedagogów-praktyków, psychologów, prawników, pracowników socjalnych, lekarzy i innych specjalistów. Tematyka organizowanych konferencji pokrywa się z problematyką pracy naukowej poszczególnych katedr Instytutu Pedagogiki i służy rozwoju kadry naukowej i studentów.


W celu doskonalenia zawodowego przygotowania studentów i rozwoju ich zdolności przy Instytucie działają różne koła naukowe i koła zainteresowań dla studentów, a mianowicie;

 • Koło Naukowe Doktorantów KUL „Ars Educandi” (kurator – dr Barbara Wolny)
 • Studenckie Koło Naukowe „Paidea” (kurator – dr hab. Danuta Grzesiak-Witek)
 • Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków (kurator – dr Barbara Wolny)
 • Koło Naukowe Studentów Socjologii „Societas” (kurator – dr Mirosław Rewera)
 • Studenckie Koło Naukowe „Polonia semper fidelis” (kurator – dr Ewa Sęk)

 

Pracownicy Instytutu często wyjeżdżają poza granice kraju (Ukraina, Słowacja, Litwa, Łotwa, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Niemcy, Turcja, USA, Kanada, Australia) w celach udziału w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, radach wyspecjalizowanych do obrony prac doktorskich i habilitacyjnych, wykładach zagranicznych, realizacji zagranicznych projektów i grantów.

 

Po dokonaniu na jesieni 2012 roku właściwej ekspertyzy przez Polską Komisję Akredytacyjną przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, całokształt procesu zawodowego  przygotowania studentów na kierunku „Pedagogika” na wszystkich poziomach, specjalizacjach i formach nauczania został pozytywnie oceniony i uzyskał pełną akredytację na okres sześciu lat (uchwała nr 1/3/2013 Prezydium PKA z dnia 17 stycznia 2013).

 

 

Myślimy o uruchomieniu nowych kierunków, specjalizacji i specjalności m.in. pielęgniarstwo (w przygotowaniu). Cieszymy się z osiągnięć naszych studentów i z nadzieją patrzymy w przyszłość, pełną nowych pomysłów, twórczej pracy i licznych planów w celu kształcenia pedagogów, którzy potrafią stawić czoło aktualnym wyzwaniom XXI wieku, wywiązywać się ze swoich funkcji zawodowych na najwyższym poziomie metodycznym i naukowym, ale przede wszystkim - być dobrymi chrześcijanami, gotowymi do szukania i głoszenia prawdy oraz niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Bliższe informacje o jednostkach organizacyjnych Instytutu Pedagogiki WZPiNoS KUL znajdują się na właściwych stronach internetowych. Serdecznie zapraszamy.

 

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2016, godz. 15:34 - Rafał Podleśny