Projekt: "Integracja lokalna czy medialna? Badanie wizerunku medialnego Obywateli Państw Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych"   współfinansowany z Europejskiego  Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2014 r. i docelowo projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2015 r. Wartość projektu wynosi 277 119,30 zł, z czego 207 839,48 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Obywateli Państw Trzecich.

 

Projekt zakłada realizację pionierskich i innowacyjnych interdyscyplinarnych badań mających na celu kompleksową analizę obrazu Obywateli Państw Trzecich wyłaniającego się z mediów ogólnopolskich i lokalnych.

 

W tym celu powstanie specjalny zespół badawczy, w skład którego wejdą naukowcy i pracownicy akademiccy Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, studenci i doktoranci kierunków społecznych, w tym socjologii, edukacji medialnej i dziennikarstwa oraz szerokie grono pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, a także dziennikarzy i przedstawicieli mediów oraz OPT zaangażowanych w realizację projektów EFI w Polsce. Będzie to pierwszy tego typu projekt badawczy w Polsce łączący świat nauki, mediów, NGO’s i samych OPT. Fenomen zaplanowanych badań polega na podjęciu wspólnych działań przez różne podmioty, które wcześniej realizowały liczne projekty w zróżnicowanych obszarach EFI wspieranych przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie.

 

Główną hipotezą badawczą projektu jest: obraz cudzoziemców - OPT kreowany w polskich mediach ze szczególnym uwzględnieniem tych miast i regionów, gdzie realizowane były i są projekty EFI. Nadrzędną wartością projektu jest powstanie absolutnie innowacyjnego opracowania metody badawczej, skonstruowanie narzędzia badania i zaaplikowanie go w badaniu dla każdego z rodzajów mediów (prasa, radio, tv i Internet). Będzie to pierwsze tego typu narzędzie w Polsce!

 

Celem projektu jest m.in. ustalenie, na podstawie przeprowadzonych badań naukowych, w jaki sposób media przyczyniają się, lub nie, do skutecznego prowadzenia działań integrujących OPT ze społeczeństwem przyjmującym oraz w jaki sposób organizacje i podmioty realizujące projekty EFI korzystają z narzędzi medialnych w celu wzmacniania procesów integracyjnych z OPT.

 

Będzie to pierwsze tego typu narzędzie w Polsce służące monitorowaniu i analizie wizerunku OPT w mediach ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów oddziaływania medialnego realizowanych w Polsce w latach 2007 – 2013 projektów EFI.

 

Powstaną raporty tematyczne zebrane w publikacji-raporcie końcowym, będącym analizą zawartości materiałów dziennikarskich i pracy mediów, głównie pod kątem przedstawiania OPT i informowania o podejmowanych inicjatywach integracyjnych organizacji i instytucji działających na rzecz OPT. Monitoringiem objęte zostaną m.in. treści przekazywane przez wybrane media ogólnopolskie i lokalne, m.in. zasoby i archiwa TVP, Polskiego Radia, lokalnych rozgłośni radiowych, prasy (wydania papierowe i internetowe), portali i serwisów internetowych oraz telewizji kablowych z największych miast regionów, w których realizowane były lub nadal są projekty EFI.

 

Kluczowym działaniem merytorycznym będą wywiady pogłębione i przeprowadzone ankiety z dziennikarzami poruszającymi tematykę OPT w swoich redakcjach i zatrudnionymi w powyższych

 

redakcjach, pracownikami NGOs i podmiotami realizującymi projekty EFI w latach 2007 – 2013 oraz z samymi OPT, którzy byli bohaterami prezentacji medialnych.

 

Rezultaty projektu i wyniki prowadzonych badań będą niezwykle istotne z punktu widzenia Instytucji Delegowanej EFI w Polsce. Raport będzie stanowił cenne kompendium wiedzy, nt. skuteczności medialnej realizowanych przez podmioty i organizacje projektów EFI w Polsce w latach 2007 – 2013.

 Kluczowe wydaje się jednak bezpośrednie zaangażowanie w projekcie Obywateli Państw Trzecich (studentów-wolontariuszy wspomagających badania), którzy dzięki temu również sami będą stanowić o jakości i staranności badań. Taki udział w działaniach projektowych jak również wspieranie migrantów w zakresie aktywnego współistnienia w społeczeństwie obywatelskim zgodne jest z potrzebami określonymi w decyzji Rady 2007/435/WE.

 

Projekt  jestfinansowany z Europejskiego  Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013. Fundusz ten jest realizowany w ramach unijnego Programu Ogólnego SOLID - „Solidarność i Zarządzanie Przepływami Migracyjnymi”.  Instytucją Odpowiedzialną za Program Solid jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a Instytucją Delegowaną do nadzoru nad projektami z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich jest Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

 

Realizatorem projektu jest Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Obsługą administracyjną projektu zajmuje się Sekcja Funduszy Strukturalnych w ramach Działu Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu.

 

"Integracja lokalna czy medialna? Badanie wizerunku medialnego Obywateli Państw Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych" w ramach Europejskiego  Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

 

logo efi kolor

 

Za treści zamieszczane na stronie internetowej odpowiada wyłącznie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2014, godz. 13:28 - Tomasz Sieniow