Kryteria kwalifikacji na studia doktoranckie

Studia doktoranckie z językoznawstwa odbywają się
w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w zakresie:

 

 

 

Studia doktoranckie z językoznawstwa w zakresie

 

filologii polskiej

 • O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów: filologia polska i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0.
 • Osoba, która ukończyła studia magisterskie z innego kierunku z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0, po przyjęciu na studia doktoranckie ma obowiązek zaliczenia przedmiotów określonych przez Radę Wydziału, nie później niż do końca trzeciego roku studiów doktoranckich.
 • Osoba, która ukończyła studia magisterskie z innego kierunku lub na innej uczelni, składa razem z kompletem dokumentów opinię promotora pracy magisterskiej.
 • Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

filologii angielskiej

 • O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów: filologia angielska i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0.
 • Osoba, która ukończyła studia magisterskie z innego kierunku, nie może ubiegać się o przyjęcie.
 • Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innej uczelni, składa razem z kompletem dokumentów opinię promotora pracy magisterskiej.
 • Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

filologii germańskiej

 • O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów: filologia germańska i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0.
 • Osoba, która ukończyła studia magisterskie z innego kierunku, nie może ubiegać się o przyjęcie.
 • Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innej uczelni, składa razem z kompletem dokumentów opinię promotora pracy magisterskiej.
 • Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

filologii klasycznej

 • O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów: filologia klasyczna i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0.
 • Osoba, która ukończyła studia magisterskie z innego kierunku z obszaru nauk humanistycznych (filologia polska, neofilologie, historia, historia sztuki, filozofia), teologii lub prawa z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0 może ubiegać się o przyjęcie po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata na kierunku filologia klasyczna z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0.
 • Osoba, która ukończyła studia magisterskie lub licencjackie w zakresie filologii klasycznej na innej uczelni, składa razem z kompletem dokumentów opinię opinię kierownika pracy dyplomowej.
 • Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

filologii romańskiej

 • O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku: filologia romańska lub lingwistyka stosowana z językiem francuskim, iberystyka, italianistyka z udokumentowaną znajomością języka francuskiego na poziomie co najmniej C2.
 • Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innej uczelni, składa razem z kompletem dokumentów opinię promotora pracy magisterskiej.
 • Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

filologii słowiańskiej

 • O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła studia magisterskie humanistyczne i posiada zaawansowaną znajomość języka wschodniosłowiańskiego (poziom C2), potwierdzoną dyplomem ukończenia studiów lub certyfikatem językowym oraz uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0.
 • Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innej uczelni, składa razem z kompletem dokumentów opinię promotora pracy magisterskiej.
 • Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2016, godz. 12:28 - Magdalena Kargol