JAK ŻYĆ W SZCZĘŚLIWOŚCI.

Zdrowe i bezpieczne życie.

dr Barbara Wolny

 

Autorka niniejszego programu edukacji zdrowotnej JAK ŻYĆ W SZCZĘŚLIWOŚCI. Zdrowe i bezpieczne życie, omawia obszerne zagadnienie pedagogiki w kontekście przemian dokonujących się w obyczajowości i kulturze, które nie pozostają bez wpływu na współczesnego młodego człowieka, na jego poglądy, postawy, oceny i wybory.
W zamęcie wzajemnie rywalizujących ze sobą systemów wychowawczych, w chaosie ideologicznej wrzawy wzrasta oczekiwanie na jasną i klarowną wizję tego procesu. W dyskusji współczesnej zauważa się mocny nurt holistyczny, uwzględniający zarówno personalistyczny punkt widzenia człowieka, jak i spojrzenie aksjologiczne, normatywne. Wzorzec wychowania holistycznego posiada w swej istocie charakter uniwersalny, nie podporządkowany żadnej ideologii czy systemowi społeczno-politycznemu. Autorka wykazała, że propozycja wychowawcza pedagogiki holistycznej zawiera ogólnoludzkie i całościowe spojrzenie na człowieka, które stanowi podstawę do zarysowania koncepcji wiernej prawdzie o osobie, jej godności i niepowtarzalności w jej dążeniu do szczęścia.

Tarnów, 10.11.2011 r.                           Ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk prof. UPJP II

 

Publikacja dr B. Wolny Jak żyć w szczęśliwości. Zdrowe i bezpieczne życie, stanowi odpowiedź na obserwowane we współczesnym świecie liczne zagrożenia dla zdrowia dzieci i młodzieży będące konsekwencją konsumpcyjnego stylu życia. Zawarte w niej propozycje programów skierowane są do wszystkich uczniów i stanowią udaną propozycję wzbogacania i poszerzania realizowanych treści programowych w czasie zajęć zintegrowanych (klasy I-III), godzin wychowawczych i zajęć pozalekcyjnych (szkoła podstawowa klasy IV-VI). Program zawiera również propozycje dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Zarówno względem struktury, jak i treści są bardzo ciekawą propozycją wzmacniania i intensyfikowania realizowanego w myśl założeń reformy programowej szkolnego procesu edukacji zdrowotnej. Opracowane w sposób profesjonalny merytorycznie i metodologicznie stanowią pozycję nader aktualną i cenną, pozwalającą systematycznie ukierunkować uczniów na zdrowe i bezpieczne życie, w którym jakość życia stanowi ważną wartość dla współczesnego człowieka.

Tarnów, 8.11.2011 r.                            dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2012, godz. 09:58 - Mirosław Rewera