Studia I stopnia i jednolite magisterskie

 

Podczas rejestracji na studia I stopnia i jednolite magisterskie kandydat nie składa żadnych dokumentów w formie papierowej, z wyjątkiem następujących przypadków:

 

 • Kandydaci ze starą maturą składają:

  • kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,

  • kserokopię świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły średniej,

  • kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

  • kandydaci do Kolegium MISHuS składają również dwa tematy monograficzne z wybranej przez siebie dyscypliny (lub z dwóch dyscyplin), wraz z listą lektur (minimum 4 pozycje z każdego tematu, co najmniej jedna z nich powinna być opracowaniem o charakterze naukowym).

 • Kandydaci na kierunek prawo kanoniczne (studia niestacjonarne)

  • składają w Biurze Rekrutacji kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,

  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich oraz

  • kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej;

 • Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, jeśli są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego, składają:

  • kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,

  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia o udziale w olimpiadzie i uzyskanym tytule.

 • Kandydaci z maturą międzynarodową IB składają:

  • kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,

  • zaświadczenie potwierdzające przystąpienie do egzaminu i uzyskane wyniki.

 • Kandydaci (obywatele polscy), którzy ukończyli szkołę średnią za granicą składają:

  • kwestionariusz na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,

  • kserokopię świadectwa dojrzałości i/lub ukończenia szkoły średniej,

  • kserokopię paszportu i/lub dowodu osobistego
  • kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

  • kandydaci do Kolegium MISHuS składają również dwa tematy monograficzne z wybranej przez siebie dyscypliny (lub z dwóch dyscyplin), wraz z listą lektur (minimum 4 pozycje z każdego tematu, co najmniej jedna z nich powinna być opracowaniem o charakterze naukowym).

 • Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć w terminie ustalonym dla rejestracji na poszczególne kierunki.

Dokumenty można złożyć w Biurze rekrutacji (CN 004) lub przesłać na adres:

REKRUTACJA
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

Przy przesyłaniu dokumentów pocztą liczy się
data wpływu na uczelnię!!

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2016, godz. 11:42 - Magdalena Kargol