Studia I stopnia i jednolite magisterskie

 

Podczas rejestracji na studia I stopnia i jednolite magisterskie kandydat nie składa żadnych dokumentów w formie papierowej, z wyjątkiem następujących przypadków:

 

 • Kandydaci ze starą maturą składają:
  • kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
  • kserokopię świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły średniej,
  • kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
 • Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, jeśli są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego, składają:
  • kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
  • potwierdzoną urzędowo za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia o udziale w olimpiadzie i uzyskanym tytule.
 • Kandydaci z maturą międzynarodową IB składają:
  • kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
  • zaświadczenie potwierdzające przystąpienie do egzaminu i uzyskane wyniki.
 • Kandydaci (obywatele polscy), którzy ukończyli szkołę średnią za granicą składają:
  • kwestionariusz na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
  • kserokopię świadectwa dojrzałości i/lub ukończenia szkoły średniej wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  • zaświadczenie stwierdzające równorzędność świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez Kuratorium Oświaty właściwe ze względu na miejsce zameldowania kandydata (w przypadku, kiedy świadectwo podlega uznaniu w trybie nostryfikacji),
  • kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
 • Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć w terminie ustalonym dla rejestracji na poszczególne kierunki.

Dokumenty można złożyć w Dziele Toku Studiów (Gmach Główny KUL, pok. 137)
lub przesłać na adres:

REKRUTACJA
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Przy przesyłaniu dokumentów pocztą liczy się
data wpływu dokumentów na uczelnię.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2013, godz. 15:22 - Andrzej Zykubek