Serdecznie zapraszamy na konsultacje

w Biurze Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych (Collegium Jana Pawła II, pok. C – 206)

poniedziałek – czwartek, godz. 10:00 – 13:00
tel. 081 445 3203, bpsn@kul.pl

 

Egzaminy wstępne dla kandydatów niepełnosprawnych – stara matura
 • Kandydaci niepełnosprawni zdają egzamin wstępny na niektórych kierunkach zgodny z takim samym regulaminem jakiemu podlegają wszyscy kandydaci.
 • Kandydaci niewidomi, słabo widzący i niesłyszący korzystają z wydłużonego czasu egzaminu pisemnego o 50%.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dostosowuje formę egzaminu wstępnego do potrzeb kandydata, wynikających z niepełnosprawności.
Kandydaci niewidomi
 • mogą otrzymać test egzaminacyjny (pytania, zadania) w brajlu,
 • mogą skorzystać z pomocy (dyktanda) lektora, np. w przypadku zadań z matematyki,
 • mogą pisać egzamin na własnej lub udostępnionej przez Uniwersytet maszynie brajlowskiej (Perkins Brailler), a następnie przepisać przy pomocy komputera z syntezatorem mowy i/lub linijką brajlowską,
 • egzaminy ustne - takie jak dla pozostałych kandydatów; w celu sporządzenia krótkich notatek (planu odpowiedzi) można skorzystać z maszyny brajlowskiej.
Kandydaci słabo widzący
 • mogą otrzymać test w powiększonym druku,
 • mogą pisać egzamin przy pomocy komputera powiększoną czcionką,
 • mogą pisać egzamin przy pomocy komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem.
Kandydaci niesłyszący
 • na egzaminach pisemnych i ustnych mogą skorzystać z pomocy (w zależności od potrzeby):
 • tłumacza języka migowego,
 • transliteratora mówiącego fonogestami,
 • logopedy mówiącego w sposób ułatwiający odczytywanie z ust,
 • egzamin ustny może być uzupełniony odpowiedziami pisemnymi,
 • w ocenie prac pisemnych może brać udział polonista surdologopeda, znający specyficzne cechy języka osób niesłyszących.
Kandydaci z niesprawnością ruchową
 • forma egzaminu będzie dostosowana do potrzeb kandydata,
 • zdawać będą egzamin w dostępnych dla nich salach.
Kandydaci z innym rodzajem niepełnosprawności
 • uzyskują pomoc indywidualnie,
 • forma pomocy organizowana jest w oparciu o informacje zebrane podczas wywiadu z kandydatem na temat rodzaju niepełnosprawności i aktualnego stanu zdrowia,
 • składając dokumenty, należy przedstawić Komisji Rekrutacyjnej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokumentację medyczną potwierdzającą niepełnosprawność bądź chorobę.


Informacje na temat stanu zdrowia są traktowane jako poufne.

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2009, godz. 09:18 - Andrzej Zykubek