Idea

 

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości kształcenia, jako czynnika warunkującego realizację misji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz umacnianie i rozwój pozycji Uniwersytetu jak i Wydziału na arenie krajowej i międzynarodowej, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL rozpoczął działania, które pozwolą na systematyczne podnoszenie oraz zapewnienie najwyższej jakości procesu dydaktycznego prowadzonego na Wydziale w odniesieniu do:

  • studiów I stopnia
  • studiów II stopnia
  • jednolitych studiów magisterskich
  • studiów III stopnia
  • studiów podyplomowych

 

Organy


W związku z potrzebą koordynacji prac związanych z procesem podnoszenia i zapewniania jakości kształcenia, w 2011 roku przy Wydziale powołany został Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia, który następnie został przekształcony w Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia. Jej głównym zadaniem jest kompleksowy nadzór merytoryczny. W ramach Komisji zostały powołane następujące zespoły robocze:

  • Zespół ds. monitoringu systemu oceniania i dobrych praktyk dydaktycznych (Koordynator: Dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL)
  • Zespół ds. wewnętrznej regulacji systemu jakości kształcenia (Koordynator: Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL)
  • Zespół ds. ewaluacji zajęć i systemu punktów ECTS (Koordynator: Dr Tomasz Sieniow)
  • Zespół ds. współpracy z interesariuszami (Koordynator: Dr hab. Artur Kuś, prof. KUL)

 

Działania

 

Zakres działań Komisji oraz zespołów jest szeroki. Obecnie prowadzone są prace nad opracowaniem procedur zmierzających do podnoszenia oraz zapewniania jakości kształcenia w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia WPPKiA KUL. O postępach prac będzie można dowiedzieć się z niniejszej strony.

 

Konsultacje społeczne

 

W związku z ideą angażowania szerokiego spektrum interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych Wydziału i Uczelni w proces podnoszenia i zapewniania najwyższej jakości kształcenia, wkrótce zostanie uruchomiona specjalna zakładka "Konsultacje społeczne", za pomocą której będzie można nadsyłać uwagi do opracowywanych projektów regulacji, procedur i dokumentów.

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w konsultacjach oraz wyrażenia swojej opinii!

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2012, godz. 20:49 - Piotr Pokorny