Kalendarium Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

OKRES MIĘDZYWOJENNY

 

1917

3 maja

 • Podczas obchodów święta Konstytucji 3 Maja w Piotrogrodzie z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego powstaje projekt utworzenia uniwersytetu katolickiego w Polsce.

 

1918

luty

 • W Piotrogrodzie powołany zostaje Komitet Organizacyjny Uniwersytetu Katolickiego pod przewodnictwem Karola Jaroszyńskiego;
 • Na siedzibę uniwersytetu wybrany zostaje Lublin;
 • angażowanie nauczycieli akademickich spośród grona profesorskiego zlikwidowanej Akademii Duchownej i Wyższych Kursów Polskich w Piotrogrodzie

26 lipca

 • Ks. Idzi Radziszewski przedkłada memoriał w sprawie utworzenia uniwersytetu katolickiego w Lublinie na Konferencji Episkopatu Królestwa Polskiego obradującej w Warszawie pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego Achillesa Rattiego.

27 lipca

 • Konferencja Episkopatu Królestwa Polskiego podejmuje decyzję o powołaniu uniwersytetu katolickiego z siedzibą w Lublinie.

3 sierpnia

 • Mianowanie ks. Idziego Radziszewskiego (filozof) pierwszym rektorem Uniwersytetu Lubelskiego przez Episkopat

6 września

 • Uzyskanie wstępnej koncesji na założenie prywatnego uniwersytetu od Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

 

   

 

   

 

październik
 • Uruchomienie wydziałów: Teologicznego, Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych, Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Nauk Humanistycznych

 

23 października
 • Przeniesienie na Uniwersytet Lubelski uprawnień nadawania stopnia licencjatu i doktoratu na wydziałach kościelnych (w pierwszym roku akademickim) przez arcybiskupa mohylewskiego Edwarda Roppa z podległej mu Akademii Duchownej w Piotrogrodzie

 

 

8 grudnia

 

 • Pierwsza inauguracja roku akademickiego w gmachu Diecezjalnego Seminarium Lubelskiego

 

1919    
  8 lutego Założenie Towarzystwa Popierania Ruchu Społecznego przy Uniwersytecie Lubelskim

1920

 

25 lipca

Wydanie papieskiego aktu erekcyjnego uprawniającego wydziały kościelne do nadawania stopni licencjatu i doktoratu

1921

 

luty

Przekazanie Uniwersytetowi gmachu przy Alejach Racławickich, należącego w XVIII w. do zakonu dominikanów obserwantów (zamienionego w okresie zaborów na wojskowy szpital zakaźny) na stałą siedzibę dzięki interwencji Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego

1922   

22 lutego

Śmierć ks. rektora Idziego Radziszewskiego

 

 

 

 

28 czerwca

Powołanie przez Ministerstwo WRiOP Komisji Egzaminacyjnej przy Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie dla absolwentów Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych Uniwersytetu Lubelskiego

 

1 grudnia

Założenie Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego (od 1928: Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego, od 1934: Towarzystwo Przyjaciół KUL)

1923

 

Generalny remont gmachu uczelni;

fundacje sal przez duchowieństwo i ziemiaństwo

             1924

 

Zobowiązanie Episkopatu Polski do systematycznego materialnego wspierania Uniwersytetu w związku z kryzysem finansowym; dofinansowanie UL przez dominikanów

1925

 

sierpień

Powołanie Fundacji Potulickiej (dar hr. Anieli Potulickiej: zapis majątku ziemskiego o powierzchni ponad 6 tys. ha w pow. bydgoskim) wspierającej dochody Uniwersytetu

1927

 

Przystąpienie Uniwersytetu Lubelskiego do Światowej Federacji Uniwersytetów Katolickich

 

30 maja

Uznanie przez Ministerstwo WRiOP dyplomów Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Lubelskiego za równorzędne z magisteriami uniwersytetów państwowych

1928

 

2 marca

Zatwierdzenie nowego Statutu Uniwersytetu przez Ministerstwo WRiOP (nazwa: „Uniwersytet Lubelski” zamieniona na: „Katolicki Uniwersytet Lubelski”)

1933

 

10 listopada

Przyznanie Uniwersytetowi prawa nadawania tytułu magistra na wydziałach: Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych oraz Nauk Humanistycznych na mocy ustawy sejmowej

1934

 

maj

Powstanie Towarzystwa Naukowego KUL

1935

 

 

lipiec

Zapoczątkowanie corocznych Wykładów dla Duchowieństwa z całej Polski

1936

 

Konsekracja kościoła akademickiego pod wezwaniem św. Krzyża

1938

 

9 kwietnia

Uzyskanie przez Uniwersytet pełnych praw (nadawanie doktoratów i przeprowadzanie habilitacji na wszystkich wydziałach) na mocy uchwały sejmowej

 

17 sierpnia

Uchwała Rady Biskupów powołująca na KUL Wydział Filozofii Chrześcijańskiej i zatwierdzenie jej przez Stolicę Apostolską