W celu ułatwienia Państwu przygotowania się do zaliczenia ewentualnych nieobecności podaję kalendarium zajęć dla Studentów Administracji II stopnia 2017/2018

 

4.10. - wykład - pojęcie prawa wyznaniowego, prawo wyznaniowe a prawo kanoniczne

4.10. i 5.10. - ćw. gr. 1 i 2 - zajęcia organizacyjne

11.10. - wykład - pojęcia: związek wyznaniowy, kościół, kościoły i inne związki wyznaniowe, sekty, fundamentalizm i fanatyzm religijny

11.10. i 12.10. - ćw. gr. 1 i 2 - źródła polskiego prawa wyznaniowego, przepisy prawnowyznaniowe w Konstytucji RP, umowy międzynarodowe zaliczane do źródeł polskiego prawa wyznaniowego (bez szczegółowego omówienia Konkordatu), ustawy (bez szczegółowego omawiania ustaw "indywidualnych"), pozostałe źródła polskiego PW, umowy i porozumienia państwowo-kościelne, recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych, znaczenie prawa wew. związków wyznaniowych w porządku prawnym RP.

18.10. - wykład - systemy relacji państwo - kościół: różne klasyfikacje. Państwa świeckie a państwa wyznaniowe. Monizm, Dualizm, Cezaropapizm, Teokracja, Jurysdykcjonalizm, państwa wyznaniowe tradycyjne (cechy, przykłady regulacji prawnych)

18.10. i 19.10. - ćw. gr. 1 i 2 - naczelne zasady polskiego prawa wyznaniowego (cz. 1): z. równouprawnienia, z. bezstronności

25.10. -wykład - dokończenie państw wyznaniowych tradycyjnych (Iran, Pakistan), państwa wyznaniowe otwarte (zmodernizowane) - cechy, przykłady, wyrok ETPCz w sprawie Buscarini v. San Marino; Kokkinakis v. Grecji. Ewolucja stanowiska Kościoła wobec wolności religijnej

25.10. i 26.10. - ćw. gr. 1 i 2 - obecność symboli religijnych w przestrzeni publicznej państw tzw. świeckich, wyroki Sądów Apelacyjnych w Łodzi, Szczecinie i Warszawie, wyrok ETPCz ws Lautsi v. Włochy. Zasada autonomii i wzajemnej niezależności, z. współdziałania, z. bilateralności z art. 25 Konstytucji RP

8.11. - wykład - modele państwa świeckiego: francuski, sowiecki, amerykański i niemiecki

8.11. i 9.11. - ćw. gr. 1 i 2 - Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego, legaci papiescy, specyfika konkordatu jako umowy międzynarodowej

15.11. - wykład - model separacji skoordynowanej na przykładzie Włoch, Hiszpanii, Węgier, Litwy, Słowacji. Historia relacji państwo-Kościół w Polsce do 1918 r. (w szczególności pierwsze polskie konkordaty, wolność religijna w Konstytucji 3 Maja)

15.11. i 16.11. - ćw. gr. 1 i 2 - Państwo Watykańskie jako podmiot prawa międzynarodowego. Ustawy "indywidualne" (w tym tryb ich przygotowania). 

22.11. - wykład - relacje państwo-Kościół w II RP (związki religijne prawnie uznane, nauczanie religii w szkołach, pozycja Kościoła Katolickiego, Konkordat z 1925 r.), sytuacja Kościoła w PRL (zasady wyznaniowe w Konstytucji z 1952 r., uchwała TRJN z 12.09.1945 r.)

22.11. i 23.11. - ćw. gr. 1 i 2 - ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych (warunki wpisu, podstawy wydania decyzji odmownych). Zadanie: doczytać z kursu na temat komisji państwowo-kościelnych (Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu Polski, komisje konkordatowe itd.) oraz struktury i zadań wyznaniowej administracji rządowej (co należy do kompetencji ministra właściwego ds wyznań religijnych, a co do wojewody).

29.11. - wykład - relacje P-K w PRL: dekret o ochronie wolności sumienia i wyznania, wpływ władz państwowych na obsadę stanowisk kościelnych, porozumienia Rządu i Episkopatu Polski, usuwanie nauki religii ze szkół, administracja wyznaniowa (UdSW)

29.11. i 30.11. - ćw. gr. 1 i 2 - rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych Dział A i B, organizacje międzykościelne, wykreślenie z rejestru. Katalog osób prawnych Kościoła Katolickiego i ich organy.

6.12. - wykład - Finansowanie działalności kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce, w tym: przepisy o zbiórkach publicznych prowadzonych przez podmioty wyznaniowe, przepisy prawno-podatkowe dotyczące darowizn na działalność kościelną, wpłaty 1 % podatku dochodowego na rzecz podmiotów wyznaniowych posiadających status organizacji pożytku publicznego i Fundusz Kościelny (okoliczności powstania, pierwotne cele wydatkowania jego środków i te obecne)

6.12. i 7.12. - ćw. gr. 1 i 2 - Tryby nabywania osobowości prawnej przez jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego i jednostki organizacyjne niekatolickich związków wyznaniowych. Konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii (zakres podmiotowy i przedmiotowy, dopuszczalne ograniczenia).

13.12. - wykład - Modele finansowania związków wyznaniowych we Włoszech i w Niemczech, Status prawno-podatkowy kościelnych osób prawnych (w szczególności zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku od nieruchomości), zwolnienia celne. Tzw. postępowanie regulacyjne (podstawy prawne, tryb, komisje regulacyjne). Zadanie: proszę doczytać z podręcznika o Fundacjach kościelnych.

13.12. i 14.12. - ćw. gr. 1 i 2 - Konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii - szczegółowe uprawnienia wynikające z niej dla jednostki. Wyrok TK z 10.12.2014 r. ws tzw. uboju rytualnego. Wyrok ETPC z 2013 r. w sprawie Eweida i inni v. United Kingdom"Sprzeciw sumienia". Prawo personelu medycznego do powstrzymywania się od zabiegu sprzecznego z sumieniem. Wyrok TK z 7.10.2015 r.

20.12. - wykład - Zasady organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach, misja kanoniczna i jej znaczenie dla zatrudnienia nauczyciela religii

20.12. i 21.12. - ćw. gr. 1 i 2 - kolokwium ustne

3.01.2018 - wykład - Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa (warunki konieczne do zaistnienia skutków cywilnych małżeństwa zawieranego w formie wyznaniowej, procedura, zaświadczenia, terminy)

3.01. i 4.01.2018 - ćw. gr. 1 i 2 - zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd (podstawy konstytucyjne, przepisy kodeksu pracy), środki ochrony wolności sumienia i wyznania: skarga konstytucyjna, przestępstwa z rozdz. XXIV kodeksu karnego (szczegółowy opis znamion każdego z przestępstw, uchwała SN z 29.10.2012 r., wyrok TK z 6.10.2015 r.), cywilnoprawna ochrona swobody sumienia (przykłady orzeczeń, w szczególności: wyrok SN z 20.09.2013 r. dot. "ostatniego namaszczenia", Wyrok SA w Gdańsku z 26.11.2014 r.). 

10.01.2018 - wykład - Pojęcie i status prawny osoby duchownej, prawna ochrona tajemnicy spowiedzi w prawie polskim, zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych

10.01. i 11.01.2018 - ćw. gr. 1 i 2 - prowadzenie cmentarzy wyznaniowych, duszpasterstwa specjalne (wojskowe, w zakładach opieki zdrowotnej i w zakładach karnych - tu wyrok ETPC z 7.12.2010 r. Jakóbski v. Polsce), kult publiczny, organizowanie pielgrzymek i procesji, święta religijne w prawie polskim i prawo do obchodzenia świąt religijnych przypadających w dni nie będące ustawowo wolnymi od pracy, ochrona danych osobowych w działalności kościołów i ZW (wyroki NSA z 9.02.2016 r.), swoboda związków wyznaniowych w kształtowaniu własnych struktur organizacyjnych oraz obsadzie stanowisk kościelnych (i jej ograniczenia)

17.01.2018 - wykład - prawo UE wobec religii i kościołów, w tym: "klauzula kościelna" i zasada wyłącznej kompetencji państw członkowskich UE w określaniu stosunku państwa do kościołów i kwestii religijnych, zasada poszanowania wolności myśli, sumienia i religii w prawie UE, kwestie związane z religią w normach pochodnego prawa wspólnotowego, formy dialogu podmiotów wyznaniowych z UE

17.01. i 18.01.2018 - ćw. gr. 1 i 2 - kolokwium pisemne

24.01. i 25.01.2018 - wykład i ćw. oraz godz. konsultacji - wyniki kolokwium, wgląd do prac, egzamin "0"

29.01.2018 - zaliczenie komisyjne

 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2018, godz. 21:19 - Marta Ordon