W celu ułatwienia Państwu przygotowania się do zaliczenia ewentualnych nieobecności podaję kalendarium zajęć dla Studentów Administracji II stopnia 2017/2018

 

4.10. - wykład - pojęcie prawa wyznaniowego, prawo wyznaniowe a prawo kanoniczne

4.10. i 5.10. - ćw. gr. 1 i 2 - zajęcia organizacyjne

11.10. - wykład - pojęcia: związek wyznaniowy, kościół, kościoły i inne związki wyznaniowe, sekty, fundamentalizm i fanatyzm religijny

11.10. i 12.10. - ćw. gr. 1 i 2 - źródła polskiego prawa wyznaniowego, przepisy prawnowyznaniowe w Konstytucji RP, umowy międzynarodowe zaliczane do źródeł polskiego prawa wyznaniowego (bez szczegółowego omówienia Konkordatu), ustawy (bez szczegółowego omawiania ustaw "indywidualnych"), pozostałe źródła polskiego PW, umowy i porozumienia państwowo-kościelne, recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych, znaczenie prawa wew. związków wyznaniowych w porządku prawnym RP.

18.10. - wykład - systemy relacji państwo - kościół: różne klasyfikacje. Państwa świeckie a państwa wyznaniowe. Monizm, Dualizm, Cezaropapizm, Teokracja, Jurysdykcjonalizm, państwa wyznaniowe tradycyjne (cechy, przykłady regulacji prawnych)

18.10. i 19.10. - ćw. gr. 1 i 2 - naczelne zasady polskiego prawa wyznaniowego (cz. 1): z. równouprawnienia, z. bezstronności

25.10. -wykład - dokończenie państw wyznaniowych tradycyjnych (Iran, Pakistan), państwa wyznaniowe otwarte (zmodernizowane) - cechy przykłady, wyrok ETPCz w sprawie Buscarini v. San Marino; Kokkinakis v. Grecji. Ewolucja stanowiska Kościoła wobec wolności religijnej

25.10. i 26.10. - ćw. gr. 1 i 2 - obecność symboli religijnych w przestrzeni publicznej państw tzw. świeckich, wyroki Sądów Apelacyjnych w Łodzi, Szczecinie i Warszawie, wyrok ETPCz ws Lautsi v. Włochy. Zasada autonomii i wzajemnej niezależności, z. współdziałania, z. bilateralności z art. 25 Konstytucji RP

8.11. - wykład - modele państwa świeckiego: francuski, sowiecki, amerykański i niemiecki

8.11. i 9.11. - ćw. gr. 1 i 2 - Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego, legaci papiescy, specyfika konkordatu jako umowy międzynarodowej

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2017, godz. 21:01 - Marta Ordon