W celu ułatwienia Państwu przygotowania się do zaliczenia ewentualnych nieobecności podaję kalendarium zajęć dla Studentów Administracji II stopnia 2018/2019

 

3.10. i 4.10. - wykład - pojęcie prawa wyznaniowego, prawo wyznaniowe a prawo kanoniczne; ćw. gr. 1, 2, 3 - zajęcia organizacyjne

17.10. i 18.10 - wykład - Klasyfikacje modeli relacji Państwo-Kościół, Monizm pogański a dualizm chrześcijański, Cezaropapizm, Jurysdykcjonalizm, Teokracja, Teorie bezpośredniej i pośredniej władzy Kościoła w porządku doczesnym; ćw. - Prawne pojęcie związku wyznaniowego; kościoły i inne związki wyznaniowe; związki wyznaniowe a tzw. sekty, Wolność religijna oraz stosunki Państwo-Kościół w dokumentach Soboru Watykańskiego II (Deklaracja o wolności religijnej)

24.10. i 25.10. - wykład - Państwa wyznaniowe w wersji tradycyjnej (zamkniętej) i zmodernizowanej (otwartej). Cechy, różnice, przykłady regulacji prawnych - Arabia Saudyjska, Iran, Pakistan, Katar; Islandia, Dania, Anglia. Ćw. - stosunki Państwo-Kościół w dokumentach Soboru Watykańskiego II (Gaudium et spes). Źródła polskiego prawa wyznaniowego: Konstytucja RP, umowy międzynarodowe (w szczególności Konwencja Europejska), tzw. ustawy indywidualne (partykularne).

7.11. i 8.11. - wykład - państwa wyznaniowe w wersji zmodernizowanej (otwartej). Cechy, przykłady: Grecja, Malta. Wyrok ETPCz Kokkinakis p. Grecji 1993, wyrok ETPCz Buscarini p. San Marino 1999. Ćw. - znaczenie prawa wewnętrznego zw. wyznan. w państwowym porządku prawnym, teoria recepcji, przykłady w prawie polskim. Umowy i porozumienia państwowo-kościelne. Naczelne zasady polskiego prawa wyznaniowego: z. równouprawnienia kościołów i in. związków wyznan. wyrok TK z 2.04.2003 r.

14.11 i 15.11 - wykład - sowiecki model rozdziału kościołów od państwa (ZSRR, Albania); separacja tzw. czysta (USA); separacja skoordynowana (przyjazna) - cechy, przykłady państw (Niemcy, Włochy, Węgry, Hiszpania). Ćwiczenia - zasada bezstronności z art. 25.2. Konstytucji RP. Obecność symboli religijnych w przestrzeni publicznej, uchwały Sejmu i Senatu dot. krzyża. Wyrok ETPCz ws Lautsi p. Włochom. Wyrok SA w Łodzi z 28.10.1998, wyrok SA w Szczecinie z 25.11.2010, wyrok SA w Warszawie z 9.12.2013.

21.11. i 22.11. - wykład - historia relacji P-K w Polsce, kwestie wyznaniowe w Polsce przedrozbiorowej i pierwszych polskich konstytucjach (Konstytucji 3 Maja, Konstytucji Księstwa Warszawskiego, Konstytucji Królestwa Polskiego), polskie Konkordaty, Stosunki Państwo-Kościół w II Rzeczypospolitej (normy konstytucyjne z 1921 r. i 1935 r., postanowienia Konkordatu z 1925 r., tryb uznania i uprawnienia związków wyznaniowych, nauczanie religii, sytuacja Kościoła katolickiego, przepisy kodeksu karnego z 1932 r. Ćw. - zasady autonomii i niezależności, współdziałania, bilateralności. Komisje państwowo-kościelne (w szczególności Komisja Wspólna  i komisje konkordatowe).

28.11. i 29.11. - wykład - Stosunki Państwo-Kościół w PRL (normy konstytucyjne i ich interpretacja); Uchwała TRJN z 12 września 1945 r.; Dekret o ochronie wolności sumienia i wyznania; Wpływ państwa na obsadzanie stanowisk kościelnych w okresie PRL; Porozumienia między Episkopatem a Rządem w okresie PRL; Znaczenie ustaw z 17 maja 1989 r.; Administracja wyznaniowa w latach 1944-1989 (zadania i działalność Urzędu do Spraw Wyznań). Ćw. - Konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii - zakres podmiotowy i przedmiotowy, dopuszczalne ograniczenia, szczegółowe uprawnienia jednostki, wyrok TK z 10.12.2014 ws uboju rytualnego

5.12. i 6.12. - wykład - Przejmowanie majątków kościelnych przez państwo w okresie PRL, okoliczności powstania Funduszu Kościelnego i cele na jakie świadczył w PRL, nauczanie religii w okresie PRL. Ćw- kolokwium ustne

12.12. i 13.12. - wykład - Przepisy o zbiórkach publicznych prowadzonych przez podmioty wyznaniowe, Przepisy prawno-podatkowe dotyczące darowizn na działalność kościelną, Wpłaty 1 % podatku dochodowego na rzecz podmiotów wyznaniowych posiadających status organizacji pożytku publicznego; Fundusz Kościelny i cele na jakie świadczy; Modele finansowania związków wyznaniowych we Włoszech i Niemczech. Ćw. - Sprzeciw sumienia, prawo personelu medycznego do powstrzymywania się od zabiegu sprzecznego z sumieniem ("klauzula sumienia"), wyrok TK z 7.10.2015 r.; Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych, zasady prowadzenia, warunki wpisania związku wyznaniowego do rejestru, państwowa administracja wyznaniowa (struktura, zadania), Dep. Wyznań Religijnych oraz MNiE MSWiA.

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2018, godz. 00:37 - Marta Ordon