W celu ułatwienia Państwu przygotowania się do zaliczenia ewentualnych nieobecności podaję kalendarium zajęć dla Studentów Prawa kanonicznego 2017/2018

 

21.02. - wykład i ćw. - zajęcia organizacyjne, pojęcie i zakres prawa wyznaniowego, prawo wyznaniowe a prawo kanoniczne, pojęcia: związek wyznaniowy, kościół, kościoły i inne związki wyznaniowe, kościoły i inne związki wyznaniowe o uregulowanej sytuacji prawnej, sekty

28.02. - wykład - ochrona wolności sumienia i wyznania w systemie prawnym Rady Europy, art. 9 i 14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r., protokoły dodatkowe nr 1 i 12, orzecznictwo ETPC

7.03. - wykład i ćw. - systemy relacji P-K, alternatywne klasyfikacje modeli relacji P-K, zasadnicze cechy państw wyznaniowych i świeckich. Monizm pogański a dualizm chrześcijański. Edykt Mediolański. Historyczne modele relacji P-K - cezaropapizm (wersja bizantyjska, frankońska i germańska), teokracja (Potestas directa ecclesie in temporalibus, bracchiumsaeculare), Potestas indirecta ecclesie in temporalibus. Ewolucja stanowiska Kościoła wobec wolności religijnej - dokumenty SW II - Dignitatis humanae, Gaudium et spes (nr 76)

14.03. - wykład i ćw. - Adhortacja Apostolska Ecclesia in Europa, Zasada poszanowania wolności myśli, sumienia i religii w prawie UE (w szczególności Karta Praw Podstawowych art. 10, ToUE art. 6; Zasada wyłącznej kompetencji państw członkowskich UE w określaniu stosunku instytucji politycznych do kościołów i kwestii religijnych (w szczególności tzw. Klauzula Kościelna - art 17 ToFUE, art. 5 ToUE.

Systemy relacji P-K: Jurysdykcjonalizm, współczesne państwa wyznaniowe - tradycyjne (cechy, przykłady; Arabia Saudyjska, Iran, Katar, Pakistan) i zmodernizowane (cechy przykłady; Islandia, Dania, Anglia, Grecja /w tym status Góry Athos/, Monako, Malta. Wyroki ETPC - Kokkinakis p. Grecji; Buscarini p. San Marino

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2018, godz. 20:34 - Marta Ordon