W celu ułatwienia Państwu przygotowania się do zaliczenia ewentualnych nieobecności podaję kalendarium zajęć dla Studentów Prawa kanonicznego 2017/2018

 

21.02. - wykład i ćw. - zajęcia organizacyjne, pojęcie i zakres prawa wyznaniowego, prawo wyznaniowe a prawo kanoniczne, pojęcia: związek wyznaniowy, kościół, kościoły i inne związki wyznaniowe, kościoły i inne związki wyznaniowe o uregulowanej sytuacji prawnej, sekty

28.02. - wykład - ochrona wolności sumienia i wyznania w systemie prawnym Rady Europy, art. 9 i 14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r., protokoły dodatkowe nr 1 i 12, orzecznictwo ETPC

7.03. - wykład i ćw. - systemy relacji P-K, alternatywne klasyfikacje modeli relacji P-K, zasadnicze cechy państw wyznaniowych i świeckich. Monizm pogański a dualizm chrześcijański. Edykt Mediolański. Historyczne modele relacji P-K - cezaropapizm (wersja bizantyjska, frankońska i germańska), teokracja (Potestas directa ecclesie in temporalibus, bracchiumsaeculare), Potestas indirecta ecclesie in temporalibus. Ewolucja stanowiska Kościoła wobec wolności religijnej - dokumenty SW II - Dignitatis humanae, Gaudium et spes (nr 76)

14.03. - wykład i ćw. - Adhortacja Apostolska Ecclesia in Europa, Zasada poszanowania wolności myśli, sumienia i religii w prawie UE (w szczególności art. 10 Karty Praw Podstawowych, art. 6 ToUE; Zasada wyłącznej kompetencji państw członkowskich UE w określaniu stosunku instytucji politycznych do kościołów i kwestii religijnych (w szczególności tzw. Klauzula Kościelna - art 17 ToFUE, art. 5 ToUE.

Systemy relacji P-K: Jurysdykcjonalizm, współczesne państwa wyznaniowe - tradycyjne (cechy, przykłady; Arabia Saudyjska, Iran, Katar, Pakistan) i zmodernizowane (cechy przykłady; Islandia, Dania, Anglia, Grecja /w tym status Góry Athos/, Monako, Malta. Wyroki ETPC - Kokkinakis p. Grecji; Buscarini p. San Marino

21.03. - wykład i ćw. - Kwestie związane z religią w normach pochodnego prawa wspólnotowego; Formy dialogu podmiotów wyznaniowych z UE

Francuski model państwa świeckiego (antyreligijne akty okresu Rewolucji Francuskiej, Konstytucja V Republiki, ustawy: 9.12.1905, 15.03.2004, 11.10.2010); sowiecki model rozdziału K od P; amerykański model państwa świeckiego; separacja skoordynowana - cechy, niemiecki model

4.04. - wykład i ćw. - Aktualnie obowiązujące źródła polskiego prawa wyznaniowego. Konstytucja jako źródło polskiego prawa wyznaniowego. Umowy międzynarodowe o zasięgu uniwersalnym stanowiące źródła polskiego prawa wyznaniowego. Tzw. ustawy indywidualne (partykularne, wyznaniowe). Rozporządzenia stanowiące źródła polskiego prawa wyznaniowego. Umowy i porozumienia między organami państwa a przedstawicielami związków wyznaniowych. Znaczenie prawa własnego związków wyznaniowych w państwowym porządku prawnym (teorie). Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w RP, recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych (materialna i formalna).

Cechy separacji skoordynowanej na przykładzie Włoch, Węgier, Hiszpanii, Litwy i Słowacji. Modele finansowania instytucji kościelnych w Niemczech i we Włoszech

11.04. - wykład i ćw. - historia relacji państwo-Kościół w okresie I i II Rzeczypospolitej, polskie konkordaty z XVI i XVIII w., nominacje biskupów w Polsce przedrozbiorowej, kwestie wyznaniowe w Konstytucji 3 Maja, Konstytucji Księstwa Warszawskiego i Konstytucji Królestwa Polskiego. Stosunki Państwo-Kościół w II Rzeczypospolitej (normy konstytucyjne, postanowienia konkordatowe); tryb uznania i uprawnienia związków wyznaniowych w II Rzeczypospolitej; nauczanie religii w II RP; Nominacje na urzędy kościelne w świetle przepisów konkordatu z 1925 r. Uchwała TRJN z 12 września 1945 r. i przyczyny „zerwania” przez władze komunistyczne konkordatu z 1925 r. Założenia polityki wyznaniowej władz PRL względem Kościoła katolickiego; stosunki Państwo-Kościół w PRL (normy konstytucyjne i ich interpretacja); przejmowanie majątków kościelnych przez państwo w okresie PRL; administracja wyznaniowa w latach 1944 – 1989 (Urząd do Spraw Wyznań); Porozumienia między Episkopatem a Rządem w okresie PRL (z 1950 i 1956 roku); wpływ państwa na obsadzanie stanowisk kościelnych w okresie PRL; nauczanie religii w okresie PRL; okoliczności powstania i cele, na jakie pierwotnie świadczył Fundusz Kościelny.

18.04. - wykład i ćw. - Konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii z art. 53 (zakres podmiotowy i przedmiotowy, dopuszczalne ograniczenia), wyrok TK z 10.12.2014 ws tzw. uboju rytualnego, wyrok TK 6.10.2015 ws art. 196 kk - skarga D.Rabczewskiej, wyrok TK z 7.10.2015 ws ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Katalog naczelnych zasad polskiego prawa wyznaniowego z art. 25 Konstytucji, Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych, wyrok TK z 2.04.2003, Zasada bezstronności światopoglądowej władz publicznych.

Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Stolicy Apostolskiej - prawo legacji, zawieranie umów. Pojęcie i specyfika konkordatu. Konkordat z Polską z 1993 r.

25.04. - wykład i ćw. - Państwo Miasta Watykańskiego jako podmiot prawa międzynarodowego. Rejestr kościołów i (innych) związków wyznaniowych. Warunki wpisania związku wyznaniowego do rejestru. Wykreślenie związku wyznaniowego z rejestru. Ustne kolokwium.

9.05. - wykład i ćw. - Środki ochrony wolności sumienia i religii - przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania z k.k. (p. dyskryminacji wyznaniowej, p. złośliwego przeszkadzania w wykonywaniu aktu religijnego, p. obrazy uczuć religijnych), cywilnoprawna ochrona swobody sumienia (art. 23 i 24 k.c.). Sprawowanie kultu religijnego w miejscach publicznych, gwarancje prawa do obchodzenia świąt religijnych.

16.05. - wykład i ćw. - Zasada bilateralności z Konstytucji RP'97; Modele finansowania związków wyznaniowych w różnych państwach europejskich (w szczególności we Włoszech i w Niemczech); Ofiarność wiernych jako źródło finansowania związków wyznaniowych w Polsce; Przepisy o zbiórkach publicznych prowadzonych przez podmioty wyznaniowe; Przepisy prawno-podatkowe dotyczące darowizn na działalność kościelną; Podstawy prawne organizowania nauki religii w polskich szkołach i przedszkolach.

23.05. - wykład i ćw. - Cele, na jakie obecnie świadczy Fundusz Kościelny, Status prawno-podatkowy kościelnych osób prawnych (w szczególności w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku od nieruchomości). Dokończenie warunków i zasad organizowania nauki religii w polskich szkołach i przedszkolach, wyrok ETPCz ws Grzelak p. Polsce, Misja kanoniczna i jej znaczenie dla zatrudnienia nauczyciela religii.

30.05. - Tzw. postępowanie regulacyjne (Komisja Majątkowa), Pojęcie "duchownego" w prawie polskim, Prawna ochrona tajemnicy spowiedzi, Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych. Katalogi osób prawnych Kościoła katolickiego i ich organy, Sposoby nabywania osobowości prawnej przez jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego, Osobowość prawna jednostek organizacyjnych niekatolickich związków wyznaniowych.

6.06. - ćw. - Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego (podstawy prawne, warunki konieczne do zaistnienia skutków cywilnych małżeństwa zawieranego w formie wyznaniowej, terminy, procedura, zaświadczenie o zawarciu małżeństwa a akt małżeństwa).

13.06. - wykład i ćw. - Duszpasterstwo wojskowe, Duszpasterstwo w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz zakładach opieki zdrowotnej. Komisje państwowo-kościelne (Komisja Wspólna i Komisje konkordatowe). Kolokwium pisemne z całości materiału.

Bardzo dziękuję Państwu za udział w zajęciach!

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2018, godz. 21:25 - Marta Ordon