Prace badawcze w Katedrze skupiają się na trzech podstawowych kierunkach:

- ekologii ssaków drobnych i kopytnych (parametry populacji, aktywność, wzajemne relacje ze środowiskiem (naturalnym i antropogennym), efekty restytucji),

- ekologii gleby (tempo rozkładu materii organicznej oraz metabolizm gleby w wybranych wariantach użytkowania gleby oraz cech fizycznych środowiska),

- ekologii krajobrazu (głównie przekształcenia pokrycia terenu i użytkowania gruntów).

 

Dość rozległa tematyka wymagała utworzenia oddzielnych zespołów specjalizujących się w wymienionych kierunkach badawczych, stanowiących nieformalną strukturę Katedry i zależnie od potrzeb badawczych oraz postawionych celów, łączących się w większe zespoły umożliwiające ich wykonanie.

 

Realizacja postawionych celów wymaga odpowiedniego zaplecza technicznego, dlatego dysponujemy laboratorium wyposażonym w aparaturę do badań metabolicznych i glebowych oraz odpowiednim sprzętem terenowym i oprogramowaniem komputerowym. W naszym wyposażeniu są m.in. programy do analiz przestrzennych: ArcGIS (Spatial Analyst), a także, jako jedna z niewielu uczelni w Polsce, posiadamy licencję na LP360 (programu umożliwiającego analizę danych z lotniczego skanowania laserowego).

 

Za cel stawiamy sobie konstruowanie zadań badawczych w taki sposób, aby ich wyniki mogły być wykorzystane w praktyce, zwłaszcza w ochronie środowiska. Prowadzone zajęcia dydaktyczne obejmują tematycznie główne kierunki badawcze Katedry, co zwiększa ich atrakcyjność z uwagi na wykorzystanie najnowszych wyników i danych literaturowych. Ponadto pracownicy realizują na zlecenie podmiotów zewnętrznych ekspertyzy z dziedziny ekologii i ochrony przyrody.

 

Pracując ze studentami dążymy do tego, aby nasi absolwenci, po opuszczeniu murów Uczelni, mogli pochwalić się solidną wiedzą ekologiczną oraz dobrą znajomością metod, obsługi sprzętu i oprogramowania w zakresie wybranego kierunku badawczego. Nasi studenci wykonując część eksperymentalną swoich prac licencjackich i magisterskich są włączani do naszych zespołów badawczych i mają możliwość opublikowania ukończonych prac w czasopismach naukowych. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach gminnych i wojewódzkich, administracji lasów państwowych, regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska oraz jednostkach naukowych i naukowo-dydaktycznych.

 
 
 

 

 

Autor: Sylwia Gielarek
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2015, godz. 11:28 - Sylwia Gielarek