Katedra powstała w 2006 roku w wyniku połączenia Katedry Ekologii Krajobrazu oraz Katedry Ekologii Ogólnej.

 

Katedra Ekologii Krajobrazu została powołana w 2000 roku pod kierownictwem prof. dr hab. Zofii Fischer. Zakresem specjalizacji katedry były ekologiczne podstawy funkcjonowania krajobrazu. Przedmiotem badań były tereny górzyste ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu między układami naturalnymi a konsekwencjami działalności człowieka.
Badania prowadzone były na terenach o różnej wysokości i różnym zagospodarowaniu przestrzennym:
1. Karpaty-Bieszczady - wysokość około 1000 m, intensywne zagospodarowanie wiejskie i
turystyczne;
2. Kaukaz- wysokość około 2000-2500 m, zagospodarowanie wiejskie ekstensywne;
3. Tien-Shan - wysokość 3000-4000 m, pasterstwo ekstensywne.
rysunek1_400

 

kampinos_400 Historia Katedry Ekologii Ogólnej sięga 1998 roku. Wieloletnim kierownikiem Katedry był prof. dr hab Roman Andrzejewski. W Katedrze realizowano następujące zagadnienia badawcze:
1. Olfaktoryczna percepcja środowiska przez drobne gryzonie,
2. Interakcje międzygatunkowe w zespołach drobnych ssaków,
3. Biocenotyczna rola Anoplotrupes stercorosus i Argiope bruennichi.
Badania prowadzono na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Obecnym kierunkiem badań Katedry Ekologii Stosowanej jest funkcjonowanie przestrzennych systemów ekologicznych ze szczególnym naciskiem na wskaźnikowe metody oceny równowagi układu. Wyniki badań są opracowywane w formie umożliwiającej praktyczne ich wykorzystanie, zwłaszcza w ochronie środowiska.


Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2013, godz. 19:58 - Daniel Klich