II. Przedmiot badań:

- Muzyka ludowa w tradycji kościelnej

- Tradycja ludowa w społeczeństwie dzisiejszym

- Kultury muzyczne krajów sąsiednich przy szczególnym zainteresowaniu kulturą Śląska, Ukrainy, Białorusi i Litwy.

- Muzyka innych kontynentów przy szczególnym zainteresowaniu tymi obszarami na których pracują Ojcowie Misjonarze

- Pieśń religijna w Polsce w aspekcie historycznym (kancjonały, śpiewniki, zbiory rękopiśmienne)

 

III. Seminarium magisterskie i doktorskie:

 

1. Przedmioty nauczania:

- Seminarium magisterskie i doktoranckie

- Wykład monograficzny

- Religijna muzyka ludowa w Polsce

- Polska muzyka ludowa w kontekście kultury

- Kultury Muzyczne Świata (Azja, Afryka, Europa)

- Teoria i metody etnomuzykologii

 

2. Prace dyplomowe:

a. Liczba: Pod kierunkiem ks. prof. B. Bartkowskiego powstały 2 prace doktorskie i ok. 43 magisterskie.

Pod kierunkiem dra Antoniego Zoły powstało 9 prac magisterskich.

b. Tematyka:

- Metodyka ludowych śpiewów religijnych w Polsce (praca habilitacyjna)

- Wspólnoty katolickie i ich muzyka, przy szczególnym zainteresowaniu muzyką młodzieży (zespół prac magisterskich i doktorskich)

- Kultura muzyczna dziś: główne przemiany i różne ich oceny (podręcznik - studium)

- Tradycja religijna a ludowa – przekazane wzory a zakres improwizacji, przy szczególnym uwzględnieniu Karpat Wschodnich.

- Studia monograficzne nad dziejami pieśni religijnych w Polsce – monografie pojedynczych pieśni i zbiorów pieśni (prace magisterskie i doktorskie)

 

IV. Współpraca z innymi ośrodkami

- Instytut Muzykologii UW – wspólne badania terenowe studentów w kraju i za granicą.

- Zakład Językoznawstwa UMCS (prof. Bartmiński, dr. hab. Jan Adamowski) – teksty

- współpraca z zespołami wykonującymi tradycyjną muzykę religijną

- plany współpracy z Akademią Duchowną we Lwowie – wyjazd na Akademię poświęconą

Adolfa Chybińskiego.

 

Współpraca międzynarodowa:

- Bliska współpraca z Grupą Studyjną Music and Minorities Międzynarodowej Rady Muzyki Tradycyjnej UNESCO – organizacja konferencji międzynarodowej w ramach tej grupy (sierpień 2002), wspólne przygotowanie haseł do Encyklopedii Kultury Ludowej

- Udział w Komisji międzynarodowej oceniającej wyniki Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Helsinkach (prof. Anna Czekanowska)

- Kontakty z Accademia Nazionale di Santa Caecilia (Roma)

 

V. Działalność naukowo-dydaktyczna:

- Publikacje źródłowe: Polskie śpiewy religijne społeczności katolickich T. 1 (red. B. Bartkowski, K. Mrowiec, J. Stęszewski). Tom 2 w przygotowaniu do druku.

- Pozycje książkowe (monografie): B. Bartkowski, Polskie śpiewy religijne w żywej tradycji – style i formy.

- Artykuły: B. Bartkowski – ok. 60 ; A. Zoła – ponad 20

- Kilka haseł encyklopedycznych – B. Bartkowski

- Śpiewnik liturgiczny – Wydawnictwo KUL (red. B. Bartkowski, K. Mrowiec, I.Pawlak,

A.Zoła)

- Śpiewnik kresowy i Polski śpiewnik popularny – A. Zoła

- Opracowania pieśni religijnych na chór i organy (ok. 50 pozycji) – A. Zoła

 

VI. Pomoce naukowo-dydaktyczne:

Zbiór fonograficzny ludowych pieśni religijnych z terenu Polski (ok. 21,5 tyś nagrań) i ok. 300 pieśni z terenu poza Polską (Ukraina, Białoruś, Polonia z Chicago).

 

VII. Działalność wychowawcza:

- Ks. B. Bartkowski pełnił funkcję wicedziekana Wydziału Teologii KUL, a następnie wicerektora KUL do spraw młodzieży.

- A. Zoła od wielu lat jest opiekunem studentów Instytutu Muzykologii.

Autor: o. Julian Śmierciak
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2010, godz. 15:17 - Robert Bernagiewicz