Badania prowadzone przez pracowników Katedry Etyki Szczegółowej koncentrują się wokół takich zagadnień:

  • Poszukiwania metody przekładu norm ogólnych na normy szczegółowe, tj. sposobu oceny moralnej działań w obrębie różnych obszarów działalności człowieka, np. biomedycyny, działalności gospodarczej i politycznej, środków masowego przekazu, badań naukowych. Jest to zarazem próba ustalenia relacji pomiędzy tradycyjnie uprawianą etyką szczegółową, a powstającymi dzisiaj dziedzinami tzw. etyki stosowanej, które w swoich założeniach metodologicznych wykluczają często istnienie ogólnie wiążących norm przyjmując rozwiązania o charakterze kazuistycznym bądź sytuacjonistycznym. Rozwiązania takie starają się respektować pluralizm poglądów obecny we współczesnym społeczeństwie. Wielość proponowanych ocen i norm spowodowana jest również przyjmowaniem założeń różnych teorii etycznych. W polu zainteresowań pracowników Katedry znajdują się stąd również metody współczesnej etyki (m.in. kantyzm, utylitaryzm, współczesna etyka cnoty), szczególnie sposób w jaki przy ich pomocy rozstrzygane są szczegółowe kwestie moralne.
  • Rozwiązywanie dylematów oraz poszukiwanie moralnej oceny w konkretnych dziedzinach etyki szczegółowej, w szczególności w obszarze biomedycznych ingerencji w naturę człowieka (moralne aspekty ingerencji genetycznych, dopuszczalność ingerencji w psychikę). Jakkolwiek pracownicy Katedry opowiadają się za rozstrzyganiem dylematów w oparciu o założenia etyki personalistycznej, to nie rezygnują z dyskusji z innymi metodami współczesnej etyki.
  • Celem prowadzonego od kilku lat przez Katedrę cyklu konferencji pod wspólnym tytułem: Etyka i Technika jest poddawanie etycznej refleksji różnych obszarów działalności człowieka, w których staje on przed wyzwaniami techniki. Konferencje te są okazją do wymiany poglądów i nawiązania współpracy z przedstawicielami różnych środowisk akademickich w Polsce: Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Biochemii i Biotechnologii PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Prowadzone konferencje wiążą się też ze współpracą jednostki z innymi Wydziałami w obrębie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  • Kolejna dziedzina badań wiąże się z historią etyki i polega na analizie sposobu, w jaki do rozstrzygania problemów w etyce podchodzili jej klasycy. Analizuje się tu dociekania etyczne poszczególnych autorów, między innymi: J.S. Milla, J. Benthama, D. Hume`a, I. Kanta, G. Marcela i innych.
  • Podstawowe nurty i dyskusje we współczesnej metaetyce, szczególnie problem realizmu moralnego i krytyki naturalizmu.


Pracownicy Katedry

Kierownik - s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz

Małgorzata Borkowska-Nowak, dr, adiunkt
Jan Kłos, dr hab. prof. KUL

Wojciech Lewandowski, dr

Autor: Tomasz Kwarciński
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2014, godz. 12:54 - Andrzej Zykubek