powstała w roku 1996.

Od momentu założenia jej kierownikiem był Prof. Wojciech Chudy (1947-2007),

obecnie funkcję tę pełni dr hab. Lucyna Dziaczkowska.

 

 

Skład osobowy katedry:

 1. Katedra Filozofii Wychowania powstała w roku 1996. Jej założycielem był prof. dr hab. Wojciech Chudy, filozof i etyk, którego refleksja nad człowiekiem i wychowaniem wypływała z wnikliwej analizy ludzkiego doświadczenia, działania oraz fenomenu spotkania z drugim człowiekiem. Prof. W. Chudy pełnił funkcję kierownika Katedry Filozofii Wychowania do momentu śmierci 15 marca 2007r. Od października 2007r. obowiązki kuratora Katedry pełni ks. Prof. dr hab. Marian Nowak.

 2. Filozofia wychowania to jedna z subdyscyplin pedagogicznych, której podstawowymi celami są: filozoficzna analiza i interpretacja wychowania oraz wskazanie na jego metafizyczne, antropologiczne, etyczne, aksjologiczne oraz - ewentualnie (np. w krytycznej filozofii wychowania) - ideologiczne aspekty. Tak rozumiana stawia sobie za cel odpowiedź m.in. na następujące pytania; czym jest wychowanie?, jakie są jego źródła i cele?, jak się przejawia i realizuje w życiu człowieka? Pytania te pozostają jednak w ścisłym związku (co stanowi o ich filozoficznym charakterze) z bardziej ogólnym pytaniem o człowieka, jego miejsce w świecie, stosunek do rzeczywistości, kryteria dobra moralnego, szczęścia itp. W tym zakresie badawczym mieści się też historyczo-filozoficzny przegląd stanowisk dotyczących szeroko rozumianej filozofii wychowania oraz problemu relacji między filozofią a pedagogiką.

 3. Prace badawcze pra­cowników Katedry skupiają się wokół antropologiczno-etycznych podstaw wychowania i nauczania, filozoficznych podstaw sys­temów pedagogicznych oraz związków pedagogiki z wymia­rem społecznym. Kluczowym przedmiotem zainteresowań badawczych jest koncepcja pedagogiki personalistycznej, ujmowana dynamicznie i w inspiracji chrześcijańskiej oraz personalistyczna koncepcja samowychowania. 

Realizowane w ramach pracy naukowo-dydaktycznej tematy dotyczą:

 • filozofii wychowania,

 • etyki pedagogicznej,

 • aksjologicznych podstaw wychowania.

 

Konferencje:

Organizacja I Międzynarodowej Konferencji „O personalistyczny wymiar filozofii wychowania", dedykowanej  śp. prof. Wojciechowi Chudemu, która odbyła się 20 maja 2008 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

 

Najważniejsze publikacje:

 

prof. dr hab. W. Chudy

 • Filozofia  kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2003, ss. 558,

 • Esej o społeczeństwie i kłamstwie, tom I: Społeczeństwo zakłamane, Oficyna Naukowa Terminus, Warszawa 2007, ss. 465,

 • Tom II: Kłamstwo jako metoda, Oficyna Naukowa Terminus, Warszawa 2007, ss. 609.

 • Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej, red. A. Szudra, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009

 

 

 

Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania

 • Filozofia wychowania w praktyce pedagogicznej, pod red. A. Szudry-Barszcz i S. Sztobryna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 • A. Szudra-Barszcz, Elementy pedeutologii scholastycznej, czyli o Tomasza z Akwinu rozumieniu nauczyciela i nauczania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011
 • K. Uzar, Wychowanie w perspektywie starości. Personalistyczne podstawy geragogiki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011
 • Personalistyczny wymiar filozofii wychowania, pod. red. , A. Szudry, K. Uzar, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009

 

Autor: Katarzyna Uzar
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2016, godz. 22:28 - Anna Szudra-Barszcz