Katedra został utworzona w 2014 r. Powstała w wyniku podziału Katedry Historii Państwa i Prawa. 

Główne kierunki badań:

Pracownicy Katedry specjalizują się w historii ustroju i prawa Polski po 1918 r., a także w historii ustroju i prawa USA, Wielkiej Brytanii oraz Ukrainy.

Zorganizowane (i współorganizowane) konferencje naukowe:

  • Międzynarodowa Konferencja Historyków Prawa "Przemiany Prawa Sądowego w Europie i w Świecie w XIX wieku", Lublin 17-18 czerwca 1999 r.
  • Międzynarodowa Konferencja Historyczno - Prawna "Polska - Ruś - Ukraina - jedenaście wieków sąsiedztwa", Kazimierz Dolny nad Wisłą 4-6 grudnia 2000 r.
  • Początki Polskiego Państwa Podziemnego, Toruń, wrzesień 2003.
  • Przełomowy rok 1944, Lublin, grudzień 2004.
  • Zjazd Historyków Państwa i Prawa "Cuius regio eius religio?", Lublin, 21-24 września 2006 r.

Owocem tych inicjatyw są publikacje: Cuius regio, eius religio? Publikacja po Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin, wrzesień 2006 r., (red. G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska, Lublin 2008);  Cuius regio, eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Lublin 2006 r., (red. G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska, Lublin 2006); Polska-Ruś-Ukraina-jedenaście wieków sąsiedztwa, (red. G. Górski, L. Ćwikła, Lublin-Lwów 2002).

 

Doktorzy wypromowani przez dr. hab. Grzegorza Górskiego, prof. KUL:

- Leszek Ćwikła, Sytuacja prawna Kościoła prawosławnego i ludności prawosławnej w Królestwie Polskim oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów do roku 1795. 
- Marzena Lipska, Urząd ministra spraw wewnętrznych w strukturze konstytucyjnych organów państwa 1918 - 1939.
- Marcin Zaborski, Ustrój sądów wojskowych w Polsce w latach 1944 - 1955.
- Jakub Piechota, Znaczenie Artykułów Konfederacji 1781 r. dla rozwoju amerykańskiego konstytucjonalizmu.
- Waldemar Bednaruk, Trybunał Koronny jako najwyższy sąd szlachecki w Rzeczypospolitej.
- Magdalena Soszyńska, Umowy indemnizacyjne na przykładzie umowy pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi.
- Andrzej Mazurkiewicz, Regulacje prawne jako narzędzie socjotechniczne w dziejach ustrojowych Rosji od początku XVIII wieku.
- Krzysztof Szarek, Znaczenie zmian ustrojowo - prawnych dla powstania nowoczesnego państwa bawarskiego.
- Katarzyna Maćkowska, Znaczenie konstytucji stanowych dla rozwoju amerykańskiego konstytucjonalizmu.

- Tomasz Kotliński, Ustrój adwokatury w II RP.

Autor: Leszek Ćwikła
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2016, godz. 11:58 - Leszek Ćwikła