Katedra Instytucji i Rynków Finansowych powstała w latach 90-tych na Wydziale Nauk Społecznych KUL w ówczesnym Instytucie Ekonomii, który późniejszym czasie połączył się z Instytutem Zarządzania przybierając nazwę Instytutu Ekonomii i Zarządzania.

Od początku swojego istnienia Katedra działa pod kierownictwem dr hab. Tomasza Gruszeckiego prof. KUL.

 

Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest pięciu prawników naukowych:

  • prof. dr hab. Tomasz Gruszecki  - kierownik katedry
  • dr Jacek Bednarz
  • dr Krzysztof Bednarz
  • dr Judyta Przyłuska-Schmitt
  • dr Anna Spoz

Do końca roku akademickiego 2012/13 w katedrze zatrudnieni byli także dr hab. Zbigniew Klimiuk i mgr Jarosław Gruda

 

Naukowe zainteresowania pracowników Katedry koncentrują się głownie na problematyce funkcjonowaniu rynków finansowych, zarówno w Polsce jak i w ujęciu porównawczym. Badania działania rynków finansowych możliwe są do przeprowadzenia z dwóch punktów widzenia:

- spojrzenie całościowe (z góry), w ujęciu makro, co sugeruje nazwa katedry: Rynki i Instytucje Finansowe

-spojrzenie jednostkowe (z dołu), w ujęciu mikro, tj. od strony podmiotów działających, a więc problemy wzajemnych powiązań finansowych, pozyskiwania kapitału, podejmowania decyzji , ryzyka i ograniczeń instytucjonalnych.

W badaniach prowadzonych w Katedrze obecne są oba nurty, choć z wyraźną przewagą ujęcia makro.

 

Ponieważ w Instytucie Ekonomii i Zarządzania równocześnie z Katedrą Instytucji i Rynków Finansowych funkcjonuje Katedra Bankowości, dlatego w naturalny sposób dokonał się podział pracy naukowej pomiędzy obiema jednostkami: badania funkcjonowania banków prowadzone są w Katedrze Bankowości, natomiast banki jako instytucje finansowe, pieniądz i polityka pieniężna są równocześnie przedmiotem zainteresowania naszej katedry. Jeden z pracowników katedry jest autorem książki - podręcznika - „Teoria pieniądza i polityka pieniężna” (2004 r.)

 

Od wybuchu kryzysu finansowego wzmogło się zainteresowanie problemami przyczyn kryzysu, powiązaniami sfery realnej i finansowej, funkcjonowaniem światowego rynku pieniężnego i ogólnie-problematyką pieniądza. Katedra zrealizowała w ostatnich latach dwie ogólnopolskie konferencje zakończone publikacjami zbiorowymi.  

 

Profile badawcze pracowników:

 

Dr hab. Tomasz Gruszecki prof. KUL: kryzys finansowy, międzynarodowy system pieniężny, problemy funkcjonowania euro, problemy i wyzwania przed współczesnym pieniądzem papierowym i walut alternatywnych.

Dr Jacek Bednarz: kryzys finansowy, rynki finansowe a zwłaszcza rynki walutowe, ryzyka walutowe i ich pomiar i prognozowanie.

Dr Krzysztof Bednarz: polski rynek kapitałowy, funkcjonowanie polskiej giełdy, analizy rynku i pomiar instrumentów finansowych.

Dr Judyta Przyłuska: problemy funkcjonowania systemu ubezpieczeń w Polsce i na świecie, alternatywne formy pieniądza, bitcoin i waluty lokalne.

Dr Anna Spoz: innowacje i finanse przedsiębiorstw, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa i źródła ich finansowania, systemy podatkowe oraz wpływ zmian podatkowych na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

 

 

 

Autor: Tomasz Gruszecki
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2016, godz. 13:43 - Krzysztof Bednarz