Witamy na stronie Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

 

img_5569[1]

 

Bogacenie się oraz wierność religii chrześcijańskiej - czy te dwie rzeczy stoją w konflikcie?

Konferencja, która odbyła się 25 listopada 2016 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II  "Chrześcijaństwo a ekonomia" poruszała te zagadnienia. W konferencji wzięli udział naukowcy z Szwajcarii, Hiszpanii, Włoch i Polski. Zagadnienia jakie zostały poruszone to m.in. jakie niosą przesłanie encyklik Jana Pawła II Centesimus annus oraz Laborem exercens; ekonomiczne relacje polskiej rodziny; znaczenie wolnej niedzieli; chrześcijańskie korzenie innowacyjności w Polsce. Podczas debaty wystąpili, również przedsiębiorcy, prowadzący swoje firmy na terenie Lubelszczyzny. Poruszyli oni zagadnienia praktyczne czyli przed jakimi problemami stoi katolicki przedsiębiorca, oraz czy w dzisiejszych czasach da się w ogóle prowadzić biznes oparty na wartościach chrześcijańskich. 

 

 

 

 

 

 

 

img_5512[1]

 

img_5514[1]

 

img_5544[1]

 

img_5567[1]

 

img_5561[1]

 

Autor tekstu oraz zdjęć: Magdalena Masztalerz 

 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

 

 "Chrześcijaństwo a ekonomia" to temat międzynarodowej

konferencji
naukowej organizowanej w 1050. rocznicę Chrztu Polski oraz w rocznice
ogłoszenia encyklik społecznych św. Jana Pawła II "Laborem
Exercens"
(1981) i "Centesimus Annus" (1991). W ramach spotkania z
wybitnymi
specjalistami z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych chcemy
zapoznać się z wkładem chrześcijańskiej myśli społeczno-gospodarczej
w
kształt współczesnego ładu gospodarczego. Omówimy m.in. następujące
zagadnienia: ekospołeczna gospodarka rynkowa, stanowisko Kościoła wobec
kapitalizmu, ekonomia rodzinna, znaczenie wolnej niedzieli czy też
chrześcijańskie korzenie innowacji. Nie zabraknie głosu praktyków -
przedsiębiorców, którzy na co dzień w swojej działalności biznesowej
kierują się zasadami katolickiej nauki społecznej. Zapraszamy 25
listopada 2016 r. (piątek) do auli C-1031 KUL (Lublin, Al. Racławickie
14). Wstęp wolny!

 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

 

Sympozjum

„Jana Pawła II antropologiczne podstawy ładu społecznego”

24.10.2016r.

 

 

 

Wobec dynamicznie rozwijających się nowoczesnych społeczeństw, w których przychodzi żyć współczesnemu człowiekowi, antropologiczne objaśnienie rzeczywistości społecznej jest punktem wyjścia do kształtowania porządku społecznego, w ramach którego dokonuje się współdziałanie ludzkie. W perspektywie tak zarysowanego problemu odbyło się 24 października 2016 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II sympozjum poświęcone antropologicznym podstawom ładu społecznego w ujęciu Jana Pawła II, zorganizowane przez Katedrę Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce.

 

 

 

Wykładom prof. Christopha Böhra z Phil.-Teol. Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz, prof. Krzysztofa Wieleckiego z UKSW i ks. prof. Stanisława Fela z KUL towarzyszyła prezentacja książki pt. „Europa i jej antropologia polityczna. Człowiek jako droga historii – o filozofii Karola Wojtyły”, której treść, w moderowanym przez prof. Agnieszkę Lekką-Kowalik panelu dyskusyjnym, przybliżyli prof.  Christoph Böhr, prof. Krzysztof Wielecki i ks. prof. Alfred Wierzbicki.

 

 

 

Fundamentalne pytanie o człowieka, które w perspektywie „dziś” zyskuje na aktualności, staje się coraz bardziej znaczące. Odpowiedzi o sens egzystencji ludzkiej wciąż możemy szukać u człowieka, który nie nauczał „z do góry podniesionym palcem”, lecz poprzez świadectwo osobistego doświadczenia Boga i bardzo wewnętrznie przeżywanego człowieczeństwa. Mowa tutaj o wieloletnim profesorze KUL ks. Karolu Wojtyle, którego myśl filozoficzna ukształtowała zasadnicze podstawy ładu społecznego, opartego na koncepcji człowieka i związanym z nią systemem aksjologicznym. Prof. Christoph Böhr szczególnie wyakcentował u ks. Karola Wojtyły komunikatywną osobowość i głęboką fascynację godnością osoby ludzkiej, które pozwoliły mu filozoficzną myśl Europy przełomu XX i XXI wieku niestrudzenie odnosić do źródeł antropologicznej wizji tkwiącej w tomizmie. W czasach żywych ideologii - których doświadczał najpierw młody Karol Wojtyła, potem ksiądz i biskup Wojtyła, a następnie papież Jan Paweł II -  istniała pilna potrzeba ukazywania człowieka będącego fundamentem i centrum wszystkich systemów politycznych.

 

 

 

Aktualność poszukiwania odpowiedzi na pytanie o człowieka stała się jeszcze bardziej wyrazista po referacie prof. Krzysztofa Wieleckiego, który swoje wystąpienie rozpoczął od ukazania charakterystycznych typów osobowości współcześnie żyjących ludzi, którzy niekiedy mają trudność w odnalezieniu się w codziennej rzeczywistości. W jego opinii doświadczenie kryzysu tożsamości w przeżywaniu podstawowych ról społecznych staje się coraz bardziej powszechne w perspektywie „przesocjologizowanej” koncepcji człowieka. Filozofia Wojtyły i jego spojrzenie na otaczającą rzeczywistość społeczną pomaga widzieć świat z perspektywy człowieka, który w wykreowanym życiu społecznym bardziej czegoś „chce” i „może” aniżeli „musi”. Podstawą antropologii jest podmiotowość człowieka, który zmierza do wniknięcia w siebie, żeby móc odpowiedzieć na pytanie: kim jestem? Ks. Karol Wojtyła w takim procesie poznawania człowieczeństwa nie pozostawał bierny, lecz poszukiwał okazji do spotkania człowieka w celu poznania go.

 

 

 

Antropologia ks. Karola Wojtyły zadecydowała o kształcie jego nauczania papieskiego, które w paradygmacie praw człowieka przybliżył ks. prof. Stanisław Fel. Dziedzictwem otrzymanym po ciągle aktualnym nauczaniu papieża Polaka jest jego nauczanie społeczne, którego wynikiem jest wykreowana przez niego kultura praw człowieka. Prawa człowieka, a szczególnie podstawowe prawo do życia, jest papierkiem lakmusowym kondycji współczesnego człowieka. Stąd centralny dokument  nauczania społecznego Jana Pawła II enc. Evangelium vitae stanowi dzisiaj wciąż ważny głos w kształtowaniu cywilizacji życia.  Tę prawdę głównie odsłonił ks. prof. Stanisław Fel w przedstawieniu sylwetki papieża praw człowieka, który podstawę antropologiczną swojego nauczania papieskiego wypracował w Lubelskim Uniwersytecie.

 

 

Sympozjum, zakończone dyskusją nt. prezentowanej książki wydanej pod redakcją Christopha Böhra i Christiana Schmitza, stało się okazją do refleksji o współczesnej Europie i jej fundamencie antropologicznym. Filozofia Karola Wojtyły jest wciąż aktualną propozycją dla ludzi współcześnie żyjących, którzy w swoim doświadczeniu codziennego życia mogli choćby podczas tego sympozjum raz jeszcze wrócić do myśli wybitnego Polaka i jednocześnie zaktualizować ją w tej samej sali wykładowej, w której przed wielu laty wykłady prowadził ks. prof. Karol Wojtyła. Jest to myśl dotykająca najgłębszych pokładów człowieka – myśl, która decyduje o jego dynamice i w dalekiej konsekwencji o kształcie życia społecznego i kulturze, którą tworzy.

 

 

Wydaje się, że szczególnym wyrazem długotrwałej i obfitej w wydarzenia wzajemnej

współpracy Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Życia Społeczno-Gospodarczego KUL z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce był serdecznie zacytowany w języku niemieckim przez austriackiego profesora fragment poezji Adama Mickiewicza. Sympozjum można zaliczyć do kolejnego udanego i owocnego wydarzenia zorganizowanego przy współpracy przedstawicieli etyków społecznych ze środowisk polskich i niemieckojęzycznych.

 

Autor tekstu oraz zdjęć:

Ks. Łukasz Marczak

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2016, godz. 21:02 - Marek Wódka