Pracownicy:

Kierownik prof. dr hab. Anna Woźniak

dr Monika Grygiel, asystent

dr Agnieszka Lenart, adiunkt

dr Monika Sidor, adiunkt


Adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Humanistycznych
Katedra Literatury Rosyjskiej
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Collegium Humanisticum CN-003, CN-005
Tel. (081) 445 44 26


W katedrze prowadzone są badania w następujących podstawowych płaszczyznach:

 • religijne aspekty literatury rosyjskiej XVIII-XX wieku, obejmujące zagadnienia istnienia sacrum w literaturze, kwestie „duchowości rosyjskiej", przejawiającej się w dziełach i zjawiskach literackich piśmiennictwa nowożytnego w Rosji;
 • literatura rosyjska i jej pogranicza kulturowe, czyli: literatura w związkach z religią (prawosławiem i myślą religijno-filozoficzną) oraz literatura a dialog sztuk, literatura a tradycja dawnej kultury rosyjskiej i twórczości niepiśmiennej;
 • rosyjska literatura emigracyjna XX wieku; refleksja nad literaturą diaspory, nad problematyką: kultura metropolii i kultura diaspory ;
 • współczesna literatura rosyjska w aspekcie nowych ujęć metodologicznych;
  rosyjski tekst literacki w przekładzie na język polski - kwestie translatologii w aspekcie teoretycznym i praktycznym.

 

W obecnym roku akademickim realizowane są badania w następujących obszarach:

 • Literatura rosyjska II połowy XIX wieku i jej konteksty kulturowe
 • Problematyka aksjologiczna w literaturze rosyjskiej XX wieku
 • Duchowość rosyjskiej literatury XX wieku
 • Literatura rosyjska XX wieku. Ponowoczesność i tradycja
 • Białoruska literatura emigracyjna

 

Konferencje naukowe ogólnopolskie i międzynarodowe zorganizowane przez Katedrę Literatury Rosyjskiej

 

1. Literatura diaspory Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Lublin (KUL), 19-21 czerwca 1997.

2. Słowianie wobec wyzwań integrującej się Europy, Kazimierz Dolny n. Wisłą, 25-26 września 1998.

3. Słowianie Wschodni. I. Sacrum - literatura, język. II. Problematyka słowianoznawcza w badaniach Profesora Ryszarda Łużnego, Lublin (KUL), 15-16 kwietnia 1999.

4. Duchowość. Sacrum. Literatura emigracyjna Słowian Wschodnich, Kazimierz Dolny n. Wisłą, 25-26 września 2000.

5. Kultura Słowian Wschodnich w perspektywie Historii, Kazimierz Dolny n. Wisłą, 20-21 maja 2004.

6. Wschód i Zachód. W poszukiwaniu Europy duchowej, Lublin (KUL), 21-23 października 2004 (współorganizator konferencji).

7. W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich. 18-19 kwietnia 2008 (współorganizator konferencji).

8. Mikołaj Gogol w interpretacjach i krytyce literackiej. Dwusetna rocznica urodzin pisarza, Lublin (KUL), 14 maja 2009.

9. Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty, estetyka, recepcja, Lublin (KUL) 13-15 października 2011.

10. „Czy rusycystyka może służyć ewangelizacji?”. Ryszard Łużny (1927-1998) i jego dzieło. W piętnastą rocznicę śmierci, Lublin (KUL), 12 marca 2013.

11. Rosyjskie ślady w Lublinie. Emigracja rosyjska w Polsce, Lublin (KUL) 23 maja 2013.  

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2016, godz. 20:44 - Monika Grygiel