Katedra Monodii Liturgicznej

Tradycje badawcze

ks_Hieronim_Feicht.jpgKatedra Monodii Liturgicznej sięga swymi korzeniami początków istnienia Instytutu Muzykologii KUL, czyli roku 1956, kiedy to na wniosek Konferencji Episkopatu Polski powstała Katedra Muzykologii Kościelnej. Jeszcze w tym samym roku nazwano ją Katedrą Chorału Gregoriańskiego. Do roku 1967 jej kierownikiem był ks. Hieronim Feicht, którego zasługi na polu naukowym są ogromne i powszechnie znane. Warto w tym miejscu podkreślić jedynie, że tematyka prac magisterskich (17) i doktorskich (3) prowadzonych przez niego, stała się trwałym wyznacznikiem obszaru badań, któremu Katedra pozostała wierna do dnia dzisiejszego. Obszarem tym jest repertuar jednogłosowych śpiewów liturgicznych Kościoła Katolickiego. Wszystkie prace prowadzone przez ks. H. Feichta dotyczą chorału gregoriańskiego w księgach liturgicznych zachowanych w archiwach polskich. Podjęcie takiego projektu w tamtych czasach było przedsięwzięciem pionierskim, możliwym do przeprowadzenia jedynie na uczelni katolickiej.

Po śmierci ks. Feichta, przez krótki czas (1967-1968) opiekę nad katedrą sprawowali: Józef M. Chomiński i ks. Władysław Poplatek.

ks_Karol_Mrowiec.jpgPrzez kolejne 24 lata opiekunem jednostki badawczej był ks. Karol Mrowiec, który jednocześnie powołał do istnienia Katedrę Polifonii Religijnej. Obydwiema katedrami kierował w latach 1968-1990. Szerokie zainteresowania badawcze ks. K. Mrowca, widoczne w prowadzonych przez niego tematach prac magisterskich i doktorskich, po uzyskaniu przez ks. B. Bartkowskiego i ks. J. Chwałka stopni doktora habilitowanego (1981 r.), doprowadziły do utworzenia dwóch kolejnych katedr: ks. Bartkowski stanął na czele Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii (1984), ks. Chwałek zainicjował działalność Katedry Instrumentologii (1983). W okresie kierownictwa Katedrą Chorału Gregoriańskiego, ks. K. Mrowiec przeniósł akcent z badań nad śpiewami łacińskimi na jednogłosową pieśń w języku polskim zachowaną w śpiewnikach kościelnych. Tej tematyce poświęcono 32 prace, podczas gdy chorałowi gregoriańskiemu tylko 4.

ks_Ireneusz_Pawlak.jpgKolejny okres w dziejach Katedry Monodii Liturgicznej, to lata 1990-2007, kiedy to kierownikiem jej był ks. prof. Ireneusz Pawlak. W ciągu 17-tu lat działalności Księdza Profesora zauważamy przede wszystkim powrót do studiów nad polskimi księgami liturgiczno-muzycznymi, a zwłaszcza nad drukami potrydenckimi. Na plan pierwszy powróciły zatem zagadnienia dotyczące historii chorału gregoriańskiego.

Drugi obszar stanowią jednogłosowe śpiewy liturgiczne w językach narodowych. Kolejny – religijna kultura muzyczna różnych ośrodków muzyczno-liturgicznych w Polsce. Wśród opracowań znalazły się również monografie ukazujące sylwetki wybitnych muzykologów i muzyków kościelnych. To poszerzone pole badawcze spowodowało konieczność doprecyzowania nazwy jednostki, która od roku 2003 nosi miano Katedry Monodii Liturgicznej. Pod kierunkiem ks. profesora I. Pawlaka napisano 46 prac magisterskich i 12 rozpraw doktorskich.

Autor: Robert Bernagiewicz
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2016, godz. 14:28 - Leszek Wojtowicz