x_wppkia-tk-20170509-008

Od lewej: dr Małgorzata Ganczar, dr hab. Marcin Szewczak, prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek - Kierownik Katedry Nauki Administracji, Dyrektor Instytutu Administracji, dr hab. Michał Domagała, dr Magdalena Kisała.

 

Początki istnienia Katedry Nauki Administracji sięgają roku 1998, kiedy to powołano na Wydziale Prawa KUL Katedrę Teorii Organizacji i Zarządzania, funkcjonującą w latach 2000-2002 pod nazwą Katedry Administracji Publicznej. W roku 2002 przemianowano ją na Katedrę Nauki Administracji. Organizatorem i kierownikiem Katedry od początku jej funkcjonowania jest prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek, związany z uczelnią od 1997 r.

 

 

Nauka

 

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Katedry Nauki Administracji obejmują szerokie spektrum zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, a w szczególności jej prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania, jak również zagadnienia dotyczące podziału kompetencji w administracji publicznej oraz procesów jej ewolucji i reformowania, które są związane z przeobrażeniami gospodarczymi, społecznymi i ustrojowymi państwa oraz związanymi z rozwojem technologii komunikacyjno – informacyjnych.

Indywidualne badania naukowe pracowników Katedry prowadzone są w następujących obszarach tematycznych:

 • prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek – współzależność dyscyplin badających administrację publiczną;
 • dr hab. Marcin Szewczak – Europejska Przestrzeń Administracyjna, prawo ochrony zdrowia, prawo łowieckie;
 • dr hab. Michał Domagała – regulacja administracyjnoprawna, usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, organy regulacyjne;
 • dr Małgorzata Ganczar – publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów, zarządzanie bezpieczeństwem informacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych, prawo informatyczne;
 • dr Magdalena Kisała – struktura samorządu terytorialnego, więzi organizacyjno-prawne w samorządzie terytorialnym, zarządzanie jakością w administracji publicznej.

 

Dydaktyka

 

Działalność dydaktyczna pracowników Katedry Nauki Administracji obejmuje zajęcia wykładowe, ćwiczeniowe, konwersatoryjne i seminaryjne z następujących przedmiotów:

 • Elementy nauki o przedsiębiorstwie
 • Gospodarka komunalna
 • Nauka administracji
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Polityka administracyjna
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
 • Prawo administracyjne ogólne
 • Prawo energetyczne
 • Prawo ochrony konsumentów
 • Prawo urzędnicze
 • Publiczne prawo konkurencji
 • Ustrojowe prawo administracyjne
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie jakością w administracji publicznej
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

 

 

 

Autor: Małgorzata Kruszewska-Gagoś
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2017, godz. 17:01 - Małgorzata Ganczar