Początki istnienia Katedry Nauki Administracji sięgają roku 1998, kiedy to powołano na Wydziale Prawa KUL Katedrę Teorii Organizacji i Zarządzania, funkcjonującą w latach 2000-2002 pod nazwą Katedry Administracji Publicznej. W roku 2002 przemianowano ją na Katedrę Nauki Administracji. Organizatorem i kierownikiem Katedry od początku jej funkcjonowania jest prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek, związany z uczelnią od 1997 r.

 

 

Dydaktyka

 

Działalność dydaktyczna pracowników Katedry Nauki Administracji obejmuje zajęcia wykładowe, ćwiczeniowe, konwersatoryjne i seminaryjne z następujących przedmiotów:

 • Administracyjna polityka medialna
 • Elementy nauki o przedsiębiorstwie
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Gospodarka komunalna
 • Instytucje rynku finansowego w Polsce
 • Materialne prawo administracyjne
 • Nauka administracji
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Planowanie przestrzenne i prawo budowlane
 • Podatki i opłaty komunalne
 • Polityka administracyjna
 • Postępowanie administracyjne
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
 • Prawo administracyjne ogólne
 • Prawo bankowe
 • Prawo bankowe i finansów publicznych
 • Prawo energetyczne
 • Prawo finansów publicznych
 • Prawo urzędnicze
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Ustrojowe prawo administracyjne
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie jakością w administracji publicznej
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Nauka

 

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Katedry Nauki Administracji obejmują szerokie spektrum zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, a w szczególności jej prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania, jak również zagadnienia dotyczące podziału kompetencji w administracji publicznej oraz procesów jej ewolucji i reformowania, które są związane z przeobrażeniami gospodarczymi, społecznymi i ustrojowymi państwa. Do głównych kierunków badań naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry należy zaliczyć:

 • Ewolucja i reforma struktur administracji publicznej
 • Podział kompetecji oraz zatrudnienie w administracji publicznej
 • Konflikt interesu publicznego i prywatnego
 • Podmiotowość publiczno-prawna gminy, powiatu i województwa samorządowego
 • Finansowanie organizacji pozarządowych ze środków publicznych
 • Prawne aspekty gospodarowania zasobami naturalnymi
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Zatrudnienie w administracji publicznej
 • Polityka medialna
 • Zagadnienie biurokracji w społecznym nauczaniu Kościoła
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • System finansów publicznych
 • Administracyjno-prawne aspekty zadań administracji celnej w zakresie regulacji obrotu towarowego z zagranicą 
 • Gospodarowanie zasobami naturalnymi

 

 

Autor: Małgorzata Kruszewska-Gagoś
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2015, godz. 10:59 - Magdalena Kisała