Katedra Pedagogiki Katolickiej

(akademik nr 1, pokój nr 14)

 

Kierownik Katedry:

ks. prof. zw. dr hab. Jan Zimny

 

Pracownicy Katedry:

dr Anna Różyło, asystent

mgr Rafał Podleśny, asystent

 

 

Obszar badań:

Pracownicy Katedry swoje zainteresowania badawcze skupiają głównie na zadaniach (blokach tematycznych), które decydują o swoistości pedagogiki katolickiej.

 1. Gromadzenie i krytyczne opracowanie wiedzy dotyczącej praktyki i teorii pedagogicznej osób i instytucji (szkół, zakonów i in.) zasłużonych dla katolickiej tradycji pedagogicznej (w tym: analiza zalecanych metod postępowania, szczegółowych celów wychowawczych itd.).
 2. Przyswojenie treści pedagogicznych zawartych w dokumentach Kościoła (zwłaszcza od Soboru Watykańskiego II), poddanie ich refleksji w kontekście współczesnych systemów pedagogicznych. Prace nad modelem wychowania katolickiego (kluczowe zagadnienia to zwłaszcza: cele i treści kształcenia i wychowania oraz model autorytetu nauczyciela. Współpraca szkoły, instytucji wychowawczych w środowisku i rodziców).
 3. Badania (także diagnostyczne) nad współczesnym szkolnictwem katolickim, w tym: dotyczące autorytetu nauczyciela, recepcji wartości moralnych wśród absolwentów szkół katolickich, rola ojcostwa w życiu społecznym, rolą edukacji szkolnej w przygotowaniu do życia w społeczeństwie informacyjnym i miejscem jednostki i rodziny w takim społeczeństwie (systemy zarządzania treścią jako wyzwanie współczesnej pedagogiki). Badania z zakresu socjologii wychowania.
 4. Badania nad obecnością treści religijnych w języku i innych sferach szeroko rozumianej kultury i ich oddziaływaniem na różne grupy społeczne.
 5. Rozwijanie badań nad zakresem i sposobami recepcji pojęć religijnych (zwłaszcza wśród młodzieży i dzieci) oraz wpływem treści religijnych na ich postawy i światopogląd.
 6. Rozwijanie metodologii badań pedagogicznych (zwłaszcza badań nad rozwojem kompetencji poznawczych i moralnych) poprzez szersze otwarcie nie tylko na metody psycholingwistyczne i etnolingwistyczne, ale też aplikację do badań pedagogicznych metodologii wypracowanej do opisu językowego obrazu świata (jos), tj. zawartego w strukturach języka - a więc wspólnego dla wszystkich użytkowników języka, choć zwykle nie w pełni uświadamianego przez mówiących - systemu przekonań i wartościowań dotyczących rzeczywistości. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w badaniach i praktyce pedagogicznej.
 7. Wpływem patologii na wychowanie współczesnego młodego pokolenia oraz poszukiwanie rozwiązań w zakresie resocjalizacji opartej na wartościach katolickich.

 

Szczegółowe plany badawcze obejmują:

 1. badania dotyczące 1. i 2. spośród wskazanych wyżej kręgów tematycznych, zwłaszcza skoncentrowane na znaczeniu dla pedagogiki myśli Jana Pawła II. Należy zaznaczyć, że w ramach swojej działalności dydaktycznej pracownicy Katedry wdrażają studentów do pracy naukowej i wspomagają w samodzielnych badaniach właśnie w zakresie tych dwóch nurtów zainteresowań;
 2. badania nad rozumieniem przez młodzież pojęć religijnych i prace nad tworzeniem metod skuteczniejszego kształtowania tego rozumienia i związanych z nim postaw w procesie edukacji szkolnej (przewidywana jest systematyczna współpraca ze szkołami, w tym konferencje metodyczne);
 3. rozwijanie narzędzi badawczych i refleksji teoretycznej dotyczącej specyficznych zadań i metod pedagogiki katolickiej.

 

Współpraca katedry z innymi jednostkami:

Bieżące informacje o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej pracowników Katedry są zamieszczane w „Kalendarium” na końcu każdego tomu „Pedagogiki Katolickiej”. Katedra Pedagogiki Katolickiej współpracuje m.in. z:

 • Katolickim Uniwersytetem w Ružomberoku
 • katolickimi instytucjami węgierskimi;
 • pedagogami ukraińskimi (wspólne konferencje)
 • szkołami średnimi w Jarosławiu (m.in. wspólne konferencje), Łańcucie (warsztaty dla nauczycieli)
 • szkołami diecezji sandomierskiej różnych szczebli (badania, konferencje metodyczne dla nauczycieli).
 • autorami artykułów w wydawnictwach Katedry, książkowych lub ukazujących się w 3 czasopismach (półroczniakach):
  • „Pedagogice Katolickiej”€-“ dotychczas ukazało się 8 numerów
  • „Pedagogii Ojcostwa”€
  • „Katolikus Pedagógia”
Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2017, godz. 23:35 - Rafał Podleśny