Katedra stanowi kontynuację powołanej do życia po II wojnie światowej Pierwszej Katedry Teologii Dogmatycznej, której pierwszym kierownikiem był ks. prof. dr hab. Antoni Słomkowski (+1982), w latach 1944-51 również Rektor KUL. Usunięty przez władze komunistyczne i uwięziony w Warszawie i Sztumie (w latach 1952-54), po powrocie do Lublina, jeszcze 4 lata (w latach 1957-60) wykładał dogmatykę i był kierownikiem Katedry.


W latach 1960-1980 pełniącym obowiązki kierownika Katedry był o. prof. dr hab. Andrzej Ludwik Krupa OFM (1910-1992). Od 1 października 1980 roku kuratorem Katedry był o. prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFM Conv. (*1933). Naukowymi Pracownikami pomocniczymi w Katedrze byli kolejno: dr Ryszard Szmydki OMI (1983-91), dr Zdzisław Kijas OFM Conv. (1991-1993) i ks. dr Andrzej Czaja (1993-2003). Z chwilą powierzenia Katedry ks. Czaji, 15 lutego 2004 roku Katedra przyjęła nową nazwę: Katedra Pneumatologii i Eklezjologii.


Kierownik Katedry ks. bp dr hab. Andrzej Czaja, prof. KUL jest biskupem diecezji opolskiej. Urodził się 12 grudnia 1963 w Oleśnie, na Śląsku Opolskim. W latach 1982-1988 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Seminarium Śląska Opolskiego w Nysie, zakończone obroną pracy magisterskiej pt.: Pneumatologiczny wymiar chrystologii we współczesnej polskiej literaturze teologicznej. Po roku pracy duszpasterskiej w parafii św. Józefa w Zabrzu został skierowany na studia specjalistyczne (od 1.10.1989 do 30.06.1993) z teologii dogmatycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 11 marca 1994 roku obronił rozprawę doktorską pt. Jedna Osoba w wielu osobach. Pneumatologiczna eklezjologia Heriberta Mühlena. Od 1.10.1996 do 30.09.1998 przebywał w Niemczech, gdzie otrzymał dwuletnie stypendium naukowe w Ekumenicznym Instytucie Johanna Adama Möhlera w Paderborn. Od 1 października 1999 roku był adiunktem w I Katedrze Teologii Dogmatycznej KUL. 13 maja 2003 roku obronił rozprawę habilitacyjną pt. Credo in Spiritum Vivificantem. Pneumatologiczna interpretacja Kościoła jako komunii w posoborowej teologii niemieckiej. Po zatwierdzeniu habilitacji, od 15 lutego 2004 roku jest kierownikiem Katedry Pneumatologii i Eklezjologii. Od 1 października 2004 roku jest również kierownikiem Katedry Zasad Ekumenizmu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Od 1 października 2005 roku jest zatrudniony na stanowisku prof. KUL i był także kuratorem Katedry Teologii Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie KUL. Święcenia biskupie przyjął dnia 29 sierpnia 2009 roku w Katedrze Opolskiej.


Od 1 października 2005 roku młodszym pracownikiem Katedry jest ks. dr Antoni Nadbrzeżny, kapłan archidiecezji lubelskiej, urodzony w Stalowej Woli w 1971 roku. Od 1 października 2006 roku pracuje w Katedrze na stanowisku adiunkta. Rozprawę doktorską pt. "Od Matki Odkupienia" do "Matki wszystkich wierzących". Mariologia Edwarda Schillebeeckxa, napisaną pod kierunkiem o. prof. dr hab. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego obronił w 2002 roku i od tego roku prowadzi zajęcia z teologii dogmatycznej w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie. W latach 2005-2007 był sekretarzem Instytutu Teologii Dogmatycznej KUL, a w latach 2007-2009 - sekretarzem Rady Wydziału Teologii.


Obszary badań naukowych w Katedrze Pneumatologii i Eklezjologii skupiają się wokół następujących dziedzin: eklezjologia (zwłaszcza recepcja soborowej eklezjologii, interpretacja Kościoła jako komunii, nowa ewangelizacja oraz kwestia granic i kryteriów eklezjalności), pneumatologia (zwłaszcza patrystyczna i dialogów ekumenicznych, w tym szczególnie kwestia pośrednictwa Ducha Świętego) i charytologia, teologia niemiecka (zwłaszcza katolicka), teologia holenderska oraz teologia Europy Środkowo-Wschodniej, teologia słowa Bożego i kościelnego urzędu, zwłaszcza diakonatu oraz antropologia, a w niej szczególnie tajemnica chrześcijańskiej inicjacji i egzystencji.

Autor: Krzysztof Góźdź
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2016, godz. 11:08 - Ewa Zięba