Pracownicy Katedry podejmują zespołowo zagadnienia badawcze dotyczące dwóch nurtów naukowych. Pierwszym z nich oscyluje wokół problematyki prawa administracyjnego Unii Europejskiej, obejmujące następujące aspekty: ustrojowego prawa administracyjnego UE, prawnych podstaw UE, wielopłaszczyznowego administrowania w Unii Europejskiej, europejskiej przestrzeni administracyjnej. Badania prowadzone w ramach niniejszego nurtu naukowego nawiązują do badań realizowanych w ramach Research Network on EU Administrative Law (reneual.eu). Drugi obejmuje szeroką tematykę europejskiego prawa gospodarczego, obejmującą m.in. funkcjonowanie swobód rynku wewnętrznego UE, prawo ochrony konkurencji i konsumentów, wspólna politykę handlową, wspólną politykę rolną, politykę spójności.

 

Indywidualne badania naukowe pracowników Katedry prowadzone są w następujących obszarach tematycznych:

- dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL; europejskie prawo rozwoju regionalnego, ustrojowe prawo administracyjne UE, prawo ochrony zdrowia,

- dr Małgorzata Ganczar; europejskie prawo konkurencji, ze szczególnym naciskiem na kwestię konkurencji przedsiębiorców na rynku usług elektronicznych, obowiązki przedsiębiorców w umowach na odległość, budowanie Jednolitego Rynku Cyfrowego w Unii Europejskiej,

- dr Edyta Krzysztofik;znaczenie wymogów imperatywnych w realizacji swobód unijnych, zasada równości w finansowaniu wspólnej polityki rolnej, wpływ orzecznictwa TSUE na realizację celów UE,

- dr Renata Pal; rynek telekomunikacyjny, swobodny przepływ towarów.

- dr Anna Kosińska; prawo migracyjne, prawa podstawowe w UE, polityka kulturalna,

- dr Anna Szachoń-Pszenny; wspólna polityka handlowa, praco celne,

- dr Agnieszka Parol; przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE; agencje zdecentralizowane UE; strefa Schengen,

- mgr Katarzyna Woch; przedsiębiorczość, fundusze unijne,

- mgr Paweł Wojtasik; uznawalność wykształcenia w UE, prawo migracyjne. 

 

Katedra Prawa Unii Europejskiej współpracuje z różnymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi m.in.: Wydział Prawa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki w Łucku, Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu Petera Pazmany w Budapeszcie, Wydział Administracji Uniwersytetu w Ljubljanie, Transdanubian Research Department Hungary Academy of Sciences w Pecsu, Charkowski Regionalny Instytut Administracji Publicznej (Ukraina), Międzynarodowy Uniwersytet w Mołdawii, Wydział Prawa Uniwersytet w Munster.  

 

Katedra aktywnie działa w obszarze Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów, skupiającej kilkanaście uniwersytetów z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Gruzji oraz współpracuje z jednostkami samorządowymi i podmiotami z obszaru współpracy międzysektorowej m.in. Urząd Miasta Łuck (Ukraina), Agencja Rozwoju Regionalnego w Kiszyniowie (Mołdawia), Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Euroregion Bug.

 

Zorganizowane konferencje od roku akademickiego 2015/16:

23-25 października 2016 - Współczesne wyzwania prawa łowieckiego w obliczu zachowania bioróżnorodności w Unii Europejskiej

 

8-10 czerwca 2016 - Prawne aspekty współpracy samorządu i gospodarki wobec współczesnych przemian w prawie Unii Europejskiej

 

8 kwietnia 2016 - Prawne aspekty polityki migracyjnej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich

 

21-22 stycznia 2016 - Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki

 

27 października 2015 - Studium porównawcze trzech fal polskiej emigracji: po II wojnie światowej, okresu solidarnościowego i po akcesji do Unii Europejskiej

Zob. także zorganizowane konferencje i wykłady gościnne w latach poprzednich...

 

 

 

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2016, godz. 21:23 - Marcin Szewczak