Pracownicy Katedry podejmują zespołowo zagadnienia badawcze w obszarze prawa UE.

 

Indywidualne badania naukowe pracowników Katedry prowadzone są w następujących obszarach tematycznych:

- dr Edyta Krzysztofik;znaczenie wymogów imperatywnych w realizacji swobód unijnych, zasada równości w finansowaniu wspólnej polityki rolnej, wpływ orzecznictwa TSUE na realizację celów UE,

- dr Anna Kosińska; prawo migracyjne, prawa podstawowe w UE, polityka kulturalna,

- dr Anna Szachoń-Pszenny; strefa Schengen, bezpieczeństwo wewnętrzne UE, prawo celne,

- dr Agnieszka Parol; przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE; agencje zdecentralizowane UE; strefa Schengen,

- mgr Katarzyna Woch; przedsiębiorczość, fundusze unijne,

- mgr Paweł Wojtasik; uznawalność wykształcenia w UE, prawo migracyjne. 

 

Katedra Prawa Unii Europejskiej współpracuje z różnymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

 

 

 

Zorganizowane konferencje od roku akademickiego 2015/16:

 

 

8-10 czerwca 2016 - Prawne aspekty współpracy samorządu i gospodarki wobec współczesnych przemian w prawie Unii Europejskiej

 

8 kwietnia 2016 - Prawne aspekty polityki migracyjnej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich

 

21-22 stycznia 2016 - Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki

 

27 października 2015 - Studium porównawcze trzech fal polskiej emigracji: po II wojnie światowej, okresu solidarnościowego i po akcesji do Unii Europejskiej

Zob. także zorganizowane konferencje i wykłady gościnne w latach poprzednich...

 

 

 

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2017, godz. 23:30 - Tomasz Sieniow