Katedra Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej powstała w 1997 roku w ramach Instytutu Socjologii. Od 1 października 2009 r. Katedra stanowi jednostkę organizacyjną Instytutu Politologii KUL. W okresie funkcjonowania Katedry obroniono 140 magisteriów.

Na seminarium doktoranckim obroniono do końca 2009 r. – 7 rozpraw doktorskich. Dotyczyły one takich zagadnień jak: Instytucja sołtysa w Polsce piastowskiej i pierwszych Jagiellonów. Aspekty społeczno-prawne; Samorząd miast II Rzeczypospolitej. Publiczna debata i rozwiązania ustrojowe; Zygmunt Balicki jako polityk i socjolog. Studium socjologii narodu; Gwarancje wolności w brytyjskim systemie prawnym lat 90. XX wieku. Szanse lubelszczyzny w ramach regionalnego prawa europejskiego. Sejmik podlaski; Problemy ustrojowe i funkcjonalne samorządu powiatu koneckiego; Samorząd terytorialny na Ukrainie.

Prace badawcze pracowników Katedry skupiają się wokół tematów szeroko rozumianej problematyki samorządowej, państwowej i narodowej. W Katedrze prowadzone są badania nad samorządem terytorialnym w aspekcie historycznym i współczesnym, zorientowane na zagadnienia ustrojowe i polityki lokalnej. Ponadto prowadzone są szeroko zakrojone badania dotyczące samorządu i samorządności w relacji do Kościoła Katolickiego. Kontynuacją wcześniej rozpoczętych prac badawczych są myśl i teoria narodu oraz polityka gospodarcza państwa.

Funkcje Kierownika Katedry od jej powstania pełni prof. zw. dr hab. Stanisław Wójcik.

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2010, godz. 22:28 - Magdalena Waniewska-Bobin