Katedra Teologii Ikony


- powołana w Instytucie Teologii Dogmatycznej w 2001 r. prowadzi badania, dla których przedmiotem głównym pozostaje:


- hermeneutyka teologiczna ikony

- paralelizm słowa i obrazu w historii dogmatu chrześcijańskiego

- ekumeniczne aspekty ikony

- recepcja tradycji liturgicznej i ascetycznej wykorzystującej ikonę

- komparatystyka tradycji ikonologicznych chrześcijaństwa

- kulturowy wymiar ikony w regionach polskiego pogranicza

- ikona w ramach sensus fidelium

- semantyka ikonologii chrześcijańskiej

    

Badania prowadzone są w ramach seminarium doktoranckiego i  magisterskiego, które pracują na terenie Polski i Ukrainy. Poszczególne tematy prac akademickich wyznaczają zakres aktualnie prowadzonych badań. Ich uzupełnieniem jest udział w konferencjach naukowych, sympozjach, cyklach wykładów wygłaszanych w środowiskach akademickich Polski, Słowacji i Ukrainy.


Wyniki prac publikowane są w formie monografii i artykułów zamieszczanych w periodykach teologicznych, głównie „Rocznikach Teologicznych
Autor: Krzysztof Góźdź
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2008, godz. 09:50 - Krzysztof Góźdź