KATEDRA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Historia Katedry Psychologii Klinicznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim łączy się z rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez prof. Zenomenę Płużek w Katedrze Psychologii Ogólnej, kierowanej wówczas przez ks. prof. Józefa Pastuszkę (1958 rok).

Przez pierwsze kilkanaście lat Profesor prowadziła unikalne w skali kraju zajęcia prezentując światowy dorobek z zakresu psychologii klinicznej, teorii osobowości, diagnostyki klinicznej i osobowości.

 

W 1972 roku została powołana Katedra Psychologii Klinicznej i Osobowości, a jej kierownictwo powierzono prof. Zenomenie Płużek, która realizowała kolejne etapy swojego rozwoju naukowego aż do odejścia na emeryturę (1997 rok) - kierownictwo katedry objął wówczas prof. Piotr Oleś.

 

W 1997 roku w ramach Katedry Psychologii Klinicznej i Osobowości wyodrębniono trzy zakłady: Zakład Psychologii Osobowości - kierowany przez prof. Piotra Olesia; Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży - kierowany przez prof. med. Leszka Szewczyka oraz Zakład Psychologii Klinicznej Dorosłych - kierowany przez prof. Stanisławę Steuden.

 

 

 

Poszerzanie się zespołu pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów prowadzących zajęcia dydaktyczne, a nade wszystko wzrost autonomii w zakresie realizowanych programów naukowych stanowiły podstawę do wyodrębnienia w 2004 roku dwóch katedr: Katedry Psychologii Osobowości - kierowanej przez prof. Piotra Olesia i Katedry Psychologii Klinicznej - kierowanej przez prof. Stanisławę Steuden.

 

 Uzyskanie przez prof. KUL dr hab. Stanisławę Tucholską w 2005 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego, a następnie stanowiska profesora KUL, znacząco wzmocniło status Katedry Psychologii Klinicznej.
 

W ramach Katedry Psychologii Klinicznej do 2006 roku funkcjonowały dwa zakłady naukowo-dydaktyczne: Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży oraz Psychologii Klinicznej Dorosłych. Likwidacja zakładów nie wpłynęła na kształt realizowanych programów naukowo-dydaktycznych. W ramach Katedry Psychologii Klinicznej nadal funkcjonują dwa zespoły badawcze, które realizują zakresowo różne programy naukowo-dydaktyczne.

 

 

 

 

 

Kierownikiem obu zespołów jest prof. dr hab. Stanisława Steuden

 

 

Pierwszy zespół prowadzony pod kierunkiem dr hab. Marii Oleś, prof. KUL realizuje program z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Do zespołu należą: dr Elżbieta Talik, adiunkt, dr Małgorzata Łysiak, asystent, oraz dr Elżbieta Januszewska, starszy wykładowca.

 

Drugi zespół kierowany przez prof. dr hab. Stanisławę Steuden i realizuje program dydaktyczno-naukowy z zakresu psychologii klinicznej człowieka dorosłego. W ramach tego zespołu współpracują: dr Katarzyna Szymona-Pałkowska, dr Maria Gałkowska-Bachanek, dr Bernarda Bereza, dr Marian Ledwoch i dr Konrad Janowski.

 

Pracownicy Katedry biorą czynny udział w konferencjach naukowych polskich i zagranicznych. Wyniki prac badawczych realizowanych w katedrze, a także we współpracy z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi publikowane są w renomowanych polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych oraz w postaci recenzowanych monografii.

Poza aktywnością naukowo-badawczą, pracownicy Katedry pracują także jako psycholodzy-praktycy zajmując się poradnictwem psychologicznym, diagnostyką psychologiczną i terapią.

 

 

 

       

 

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2016, godz. 18:31 - Maria Oleś