Katedra Zastosowań Matematyki została powołana w 1997 roku jako jednostka organizacyjna Instytutu Ekonomii KUL.

 

Tematyka badawcza, początkowo związana z problemami z zakresu matematyki teoretycznej, została z czasem poszerzona o badania z obszaru ekonomii matematycznej i inżynierii finansowej. W ramach Katedry realizowane były m.in. następujące tematy badawcze: teoria przestrzeni Paprockiego i funkcje specjalne; modelowanie procesów ekonomicznych z czasem ciągłym i dyskretnym; zastosowania układów dynamicznych w teorii aproksymacji; algebraiczne aspekty procesów ekonomicznych; zagadnienie optymalizacji w ekonomii; optymalizacja procesu komunikacji jako czynnik wzrostu efektywności przedsiębiorstwa.

 

Pracownicy jednostki aktywnie współpracowali z uczelniami w Polsce i poza jej granicami, m.in. na Ukrainie, w Meksyku, Japonii i Finlandii, czego efektem są wspólne publikacje i udział w konferencjach oraz seminariach naukowych.

 

Wymiernym efektem realizowanych prac naukowo-badawczych pracowników Katedry Zastosowań Matematyki są artykuły i książki z zakresu ekonomii, matematyki i jej zastosowań, nawigacji i transportu lotniczego oraz zarządzania w szkolnictwie wyższym.

 

W ramach zadań dydaktycznych pracownicy Katedry prowadzili wykłady i ćwiczenia m.in. z następujących przedmiotów: analiza matematyczna, algebra liniowa, statystyka opisowa, ekonomia matematyczna, matematyka finansowa, teoria gier, matematyka ubezpieczeniowa, prognozowanie i symulacje, logistyka oraz ekonometria.

 

Obecny skład osobowy Katedry tworzą:

  • dr hab. Lech Gruszecki
  • dr hab. Józef Zając, prof. KUL (urlop)
  • dr Henryk Ponikowski
  • dr Dorota Jegorow
  • dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Autor: Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2016, godz. 16:32 - Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska