Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL - Po studiach doktoranckich został w 1996 r. zatrudniony w Instytucie Socjologii KUL, w Katedrze Filozofii Społecznej, kierowanej wówczas przez ks. prof. Stanisława Kowalczyka. Jest członkiem TN KUL, laureatem następujących nagród: Fundacji im. Reinholda Schneidera [Hamburg], Fundacji im. Marii Księżopolskiej-Strzeszewskiej, Rektora KUL [trzykrotnie - 09-12-2013-uroczyste-wreczenie-odznaczen-panstwowych-i-medalu-ken-pracownikom-kul,gal_13931.html].

Uczestniczył w wielu konferencjach i sympozjach naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

08.03.2007 r. uzyskał habilitację z zakresu socjologii (specjalność: socjologia wartości). W 2007 r. został kierownikiem Katedry Socjologii Ruchów Społecznych, a od czerwca 2008 r. Katedry Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych.

Przedmiotem jego naukowej refleksji są zagadnienia z zakresu m.in.: socjologii wartości, socjologii ruchów społecznych, makrostruktur społecznych, socjologii sportu i turystyki, socjologii ciała, socjologii władzy.

W 2008 r. został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka zespołu kierunków studiów społecznych i prawnych Państwowej Komisji Akredytacyjnej (obecnie: Polskiej Komisji Akredytacyjnej).

 

Jest autorem następujących tekstów:

  1. Książki autorskie:

Patrząc na ten świat (1991);

Odkrywanie wartości. Z problematyki socjologiczno-aksjologicznej (2004);

Pomiędzy marzeniami a faktami. Szkice socjologiczne (2005);

W świecie ludzkich kreacji. Stanisława Ossowskiego koncepcja rzeczywistości społecznej (2005);

Elements of the Application of the Complementarity Principle. Issues of the Sociology of Subjectivity and Social Structures (2014).

  1. Prace pod redakcją:

Wartości – interesy – struktury społeczne. Uwarunkowania ludzkiej kreatywności i partycypacji w życiu publicznym (2010);

Segmenty aktywności społecznej a wartości. Idee i praktyka (2012);

  1. Współredaktorstwo:

Filozofia pochylona nad człowiekiem. Studia dedykowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kowalczykowi (2004);

Wiedza - władza (2009);

Wiedza między słowem a obrazem (2010);

Kontrowersje dyskursywne. Między wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną (2012);

Tworzenie iluzji społecznych. Wiedza w sferze publicznej (2012);

Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności (2014).

 

Jest autorem ponad 80 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Do najważniejszych i najnowszych należą następujące teksty:

  1. Artykuły w pracach pod redakcją:

Pojęcie dziedzictwa kulturowego w pismach Stanisława Ossowskiego, w: Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności. Materiały z Konferencji Naukowej w Zielonej Górze 20-21. 10. 2003 r., red. M. Chałubiński, J. Goćkowski, I. Kaczmarek-Murzyniec, A. Woźniak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 241-263.

Socjologiczno-aksjologiczne elementy „Laborem exercens”, w: Praca kluczem polityki społecznej. Materiały sympozjum w 25-lecie wydania encykliki Laborem exercens Jana Pawła II, red. J. Mazur, TN KUL, Lublin 2007, s. 43-60.

Idea wolności a partycypacja w życiu społecznym w ujęciu Stanisława Ossowskiego, w: Społeczeństwo obywatelskie. Modele teoretyczne i praktyka społeczna, red. E. Balawajder, Wyd. KUL, Lublin 2007, s. 325-347.

Między wolnością a tendencjami uniformizacyjnymi. Z problematyki funkcjonowania mass mediów w demokracji, w: Między unifikacją a dezintegracja. Kondycja wiedzy we współczesnym świecie, red. A. Jabłoński, M. Zemło, Wyd. KUL, Lublin 2008, s. 255-271.

Elementy interakcji: media lokalne a władza samorządowa, w: Społeczeństwo, przestrzeń – rodzina. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Piotrowi Kryczce, red. M. Szyszka, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 201-212.

Wokół relacjonistycznego rozumienia władzy, w: Wiedza – władza, red. J. Szymczyk, M. Zemło, A. Jabłoński, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 51-66.

Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych. W stronę realizacji zasady komplementarności, w: Tradycja i współczesność. 90 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, red. S. Fel, J.P. Gałkowski, J.M. Zabielska, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 145-151.

Specyfika nowych ruchów społecznych, w: Wartości – interesy – struktury społeczne. Uwarunkowania ludzkiej kreatywności i partycypacji w życiu publicznym, red. J. Szymczyk, Wyd. Norbertinum, Lublin 2010, s. 33-82.

Układy patronacko-klienckie w perspektywie społecznych uwarunkowań wiedzy: pomiędzy oglądami a obrazami, w: Wiedza między słowem a obrazem, red. M. Zemło, A. Jabłoński, J. Szymczyk, Wyd. KUL, Lublin 2010, s. 283-298.

Przemiany wartości i więzi we współczesnym społeczeństwie polskim, w: Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce, red. P. Kawalec, A. Blachut, Wyd. KUL, Lublin 2011, s. 299-319.

Idea republikanizmu a think-tanki. Polskie realia, w: Kontrowersje dyskursywne. Między wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną, red. A. Jabłoński, J. Szymczyk, M. Zemło, Wyd. KUL, Lublin 2012, s. 197-220.

Wartości a zachowania i działania społeczne, w: Segmenty aktywności społecznej a wartości. Idee i praktyka, red. J. Szymczyk, Wyd. KUL, Lublin 2012, s. 9-35.

Rudymentarne wartości republikańskie. Zarys problematyki, w: Segmenty aktywności społecznej a wartości. Idee i praktyka, red. J. Szymczyk, Wyd. KUL, Lublin 2012, s. 111-152.

Elementy socjologii ciała, w: Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę, red. M. Skrzypek, Wyd. KUL, Lublin 2013, s. 197-222.

Świadomość polityczna, w: Formy świadomości społecznej, red. K. Sztalt, M. Zemło, TN KUL, Lublin 2013, s. 317-343.

Elementy interdyscyplinarnej kooperacji socjologii ciała, sportu i turystyki, w: Podstawy interdyscyplinarności w naukach o zdrowiu. Poznawcza tożsamość dyscyplin badających socjokulturowy wymiar zdrowia i choroby, red. M. Skrzypek, Wyd. KUL, Lublin 2014, s. 113-136.

Elementy ontologii społecznej w ujęciu Stanisława Ossowskiego, w: Ossowski z perspektywy półwiecza, red. A. Sułek, Oficyna Naukowa, IS UW, Warszawa 2014, s. 15-51.

Zasada dobra wspólnego a urządzanie życia społeczno-politycznego, w: Godność osoby ludzkiej w społeczeństwie i gospodarce. Księga pamiątkowa ku czci śp. Księdza Profesora Franciszka J. Mazurka, red. S. Fel, M. Wódka, Wyd. KUL, Lublin 2014, s. 405-420.

Laudacja. Charakterystyka twórczości i aktywności naukowej Ks. Prof. Dr. Hab. Stanisława Kowalczyka, w: Kościół wobec wyzwań współczesnych, red. M. Jagodziński, J. Wojtkun, Wyd. Diecezji Radomskiej Ave, Radom 2015, s. 13-31.

Przemiany wartości Polaków. Wybrane aspekty i tendencje, w: Społeczne i etyczne aspekty rozwoju społecznego, red. W. Jedynak, J. Kinal, Wyd. URz, Rzeszów 2015, s. 7-34.

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko patronem jedności ruchu „Solidarność”, w: Obrońca prawdy, red. E. Różycka, Fundacja Niepodległości, Lublin 2015, s. 163-182.

 

  1. Artykuły w czasopismach

Rozumienie wartości w pismach Stanisława Ossowskiego, „Summarium” 2001/2002, t. 30-31 (55-51), s. 53-73.

Myśl społeczno-polityczna eurazjatyzmu, „Zeszyty Społeczne” 11(2003), nr 11, s. 123-132.

Wartości a system społeczno-kulturowy, „Studia Catholica Podoliae” 4(2005/2006), nr 4, s. 155-174.

Aksjologiczno-socjologiczne elementy sztuki w pismach Stanisława Ossowskiego, „Kultura i Społeczeństwo” 2003, nr 2, s. 51-70.

W stronę internalizacji demokracji partycypacyjno-deliberatywnej, „Universitas Gedanensis” 2006, nr 1, s. 100-112.

Fenomen więzi społecznej w ujęciu Stanisława Ossowskiego, „Zeszyty Naukowe KUL” 2008, nr 1, s. 19-33.

Wokół wartości i więzi społecznych Polaków. Wybrane aspekty i tendencje, „Zeszyty Naukowe KUL” 2010, nr 4, s. 3-22.

Elementy kultury i sportu z perspektywy aksjologii. W kręgu myśli Stanisława Kowalczyka, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), nr 1, s. 81-106.

Forms and Manifestations of the Power of Media, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5(41), nr 3, s. 165-176.

Aksjologia posługi słowa ks. Jerzego Popiełuszki, Arcana” 2015, nr 123, s. 138-148.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2016, godz. 21:27 - Marek Pabich