Ks.  dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL

Godziny przyjęć interesantów: czwartki, godz. 12:00-13:00, pokój C-327.

 

 

Po ukończeniu w 1984 roku studiów filozoficzno-teologicznych, studiował socjologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1991 został zatrudniony w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym KUL. W latach 1992-1995 podjął studia uzupełniające na uniwersytecie w Regensburgu (Niemcy). Odbył także  roczny staż naukowy (2000/2001) na uniwersytecie w Regensburgu i innych instytucjach naukowych w Niemczech. W roku 1996 na Wydziale Nauk Społecznych KUL uzyskał doktorat z socjologii, a w 2008 habilitację (socjologia gospodarki).

 

Ks. S. Fel jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Association for Catholic Social Ethics in Central Europe w Wiedniu oraz rady naukowej Ordo socialis w Koloni. Uczestniczy w pracach międzynarodowej grupy roboczej „Arbeitsgemeinschaft Christliche Sozialethik” w Berlinie.

 

Zainteresowania badawcze dra hab. S. Fela koncentrują się na katolickiej nauce społecznej, obszarze społeczeństwa i gospodarki oraz ich wzajemnego oddziaływania (socjologia gospodarki). W ramach tych zainteresowań zajmuje się społecznym i antropologicznym aspektem pracy ludzkiej, jej znaczenia dla człowieka i życia społeczno-gospodarczego. Przedmiotem jego badań jest znaczenie czynnika ludzkiego w procesach gospodarczych (teoria kapitału ludzkiego). Prowadził badania nad wielodymensjonalnym ujęciem pracy, bezrobociem, jego wieloaspektowymi skutkami i sposobami jego przezwyciężania. Ponadto zajmował się ewolucją systemu zabezpieczeń społecznych w Polsce po roku 1989. Sporą część badań poświęcił także koncepcjom ładu społeczno-gospodarczego i znaczeniu więzi społecznych w miejscu pracy. Zajmuje się również kwestią global governance i najnowszych modeli organizacji przedsiębiorstw.

 

Uczestniczył w konferencjach krajowych i zagranicznych, jest organizatorem lub współorganizatorem kilku konferencji, także międzynarodowych.

 

S. Fel autorem lub współautorem 7 książek i autorem kilkudziesięciu artykułów, w tym w językach obcych, opublikowanych w periodykach naukowych i pracach zbiorowych. We współpracy z autorami zagranicznymi przygotował (wraz z J. Kupnym) dwutomowy podręcznik katolickiej nauki społecznej. Uczestniczył w międzynarodowym projekcie (13 krajów) poświęconym uwarunkowaniom kształtowania systemów socjalnych koordynowanym przez Excellence cluster Religion und Politik uniwersytetu w Münster.

 

Ks. S. Fel, opublikował m.in. Tradycja i współczesność. 90 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin 2009 (red. nauk.); Oswalda von Nell-Breuninga koncepcja ładu społeczno-gospodarczego, Lublin 2007; Kapitał – praca – demokracja. Konsekwencje praktyczne zasady pierwszeństwa pracy przed kapitałem, Lublin-Stalowa Wola 2003; Społeczny aspekt teorii shareholder value i sieciowej organizacji pracy, w: S. Partycki (red.), E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, Lublin 2009, s. 325-334; Status nowych aktorów procesów globalizacyjnych w perspektywie „global governance”, w: S. Partycki (red.), Nowa ekonomia a społeczeństwo, Lublin 2006, s. 291-298.

 

Z publikacji zagranicznych: Zwitterhafter Charakter des Sozialstaates in Polen, w: M. Schramm i in. (Hrsg.), Der fraglich gewordene Sozialstaat, Paderborn 2006, s. 154-159; Eine 'paternalistisch-marktwirtschaftliche Hybride'? Vom Schutz zur Aktivierung – Die Reformen des Sozialstaates in Polen, „Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften”, (2005), s. 309-321.

 

Otrzymał dwukrotnie indywidualną nagrodę rektorską (2006 i 2008) oraz zespołową (2011), jak też nagrodę Fundacji im. Marii-Xiężopolskiej-Strzeszewskiej za publikację naukową (1997).

 

 

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2016, godz. 13:38 - Marek Wódka