Instytut Liturgiki i Homiletyki jest placówką naukowo-dydaktyczną o charakterze interdyscyplinarnym. Przygotowuje specjalistów oraz wypracowuje model praktycznej działalności Kościoła w Polsce. Zajmuje się naukową refleksją nad przepowiadaniem słowa Bożego, ewangelizacją oraz dziejami liturgii, duchowością liturgiczną, teologią liturgii oraz liturgiką pastoralną.


Katedra Homiletyki tworzy specjalizację homiletyczną. Badania dotyczą teologii przepowiadania, teologii homilii, historii kaznodziejstwa polskiego, teologicznej refleksji nad przedmiotem przepowiadania, retoryki, dydaktyki homiletyki, warsztatu kaznodziejskiego, języka współczesnego kaznodziejstwa, komunikacji kaznodziejskiej.  W ramach badań wypracowuje się treści współczesnego przepowiadania homilijnego, wskazując jednocześnie na jego podstawowe błędy. Wyniki badań służą wyjaśnianiu teoretycznych podstaw kaznodziejstwa, ustaleniu norm skuteczności przepowiadania i ewangelizacji w opracowaniu pomocy homiletycznych. Katedra Historii Liturgii, wchodząca w skład specjalizacji liturgicznej, bada formy pobożności ludowej w sanktuariach polskich, uwzględniające rozwój historyczny służby Bożej w oparciu o księgi liturgiczne, źródła pozaliturgiczne, jakimi są kroniki, księgi wotów, próśb i podziękowań. Zajmuje się także literaturą historyczną związaną z danymi miejscami kultu religijnego. Zagadnienia związane z przedstawieniem wymogów liturgiczno-prawnych celebracji po Soborze Watykańskim II. Katedra Teologii i Duchowości Liturgicznej oraz Katedra Liturgiki Pastoralnej, wchodzące w skład specjalizacji liturgicznej, zajmują się  historią dziejów liturgii w Polsce, obrzędowości rodzinnej i religijnej, stanu i jakości odnowy liturgicznej w diecezjach i parafiach. W ramach specjalizacji liturgicznej prowadzone są badania nad duchowością liturgiczną szkoły rzymskiej, posoborowym ujęciem Eucharystii jako źródła i centrum życia chrześcijańskiego, liturgii maryjnej hermeneutyce formularzy mszalnych zarówno w aspekcie biblijnym jak i euchologijnym. Katedra Teologii i Duchowości Liturgicznej podejmuje szczególnie tematy związku liturgii i teologii sakramentów świętych w praktyce pastoralnej Kościoła, liturgii i teologii roku liturgicznego, pobożności ludowej oraz liturgii w Kościele partykularnym.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2016, godz. 22:33 - Zbigniew Głowacki