Podstawowym założeniem Koła jest upowszechnianie i poszerzanie wiedzy prawniczej wśród studentów. Członkowie Koła rozwijają swoje zainteresowania naukowe poprzez spotkania z osobami zajmującymi się praktyką prawniczą, rozwiązywanie kazusów i problemów praktycznych, a także organizowanie sesji tematycznych i zebrań dyskusyjnych. Celem działania Koła jest pogłębianie wiedzy prawniczej studentów, a w szczególności:

1. Służenie pomocą w rozwijaniu samodzielnych zainteresowań naukowych i kulturalnych.

2. Propagowanie kultury prawniczej.

3. Rozwijanie kontaktów i współpracy ze środowiskiem prawników.

Koło realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Organizowanie sesji tematycznych, zebrań dyskusyjnych oraz odczytów.
2. Tworzenie sesji tematycznych mających na celu pogłębianie wiedzy z określonych dziedzin nauk prawniczych.

3. Współpracę z organizacjami działającymi na KUL i kołami naukowymi.
4. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami studenckimi.

 

KONKURS KRASOMÓWCZY
„ Cała sztuka mówienia, cała jej moc
Przekonywania opiera się na trzech zasadach:
Okazać, że to jest prawda, czego bronimy;
Zjednać przychylność słuchaczy; tak poruszyć
Ich umysły, jak sprawa wymaga ”
                                                                         Cyceron
Idea Konkursu Krasomówczego została zaszczepiona    na tutejszym Wydziale przez dr Henryka Streita, który jako pracownik naukowy i doświadczony praktyk kierował się przekonaniem, iż erystyka stanowi nieodzowny element pracy prawnika. Wspólnie z Wydziałem  i Kołem Naukowym Prawników Temida podjął się organizacji Pierwszego Wydziałowego Konkursu Krasomówczego, który odbył się
22 marca 2011 roku.             
        Na czym polega udział w Konkursie?
    Celem Konkursu jest rozwijanie sztuki pięknego mówienia, argumentacji oraz autoprezentacji.     Dla studentów jest jedną z niewielu możliwości     zaprezentowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Studenci wcielają się w rolę pełnomocników procesowych stron – obrońców lub oskarżycieli - i wygłaszają przemówienie, symulujące mowę końcową przed sądem I instancji. Swoją wypowiedź uczestnicy przygotowują w oparciu o opracowane przez Organizatorów kazusy, z którymi zapoznają się odpowiednio wcześniej.
   Laureatami pierwszego Konkursu zostali: Paweł Walkowski ( I miejsce ), Małgorzata Pańczyk oraz Magdalena Szybowska. Uczestnicy oceniani byli przez Jury składające się z pracowników naukowych Wydziału, Przewodniczącej Koła Naukowego Prawników Temida oraz przedstawicieli praktyki prawniczej.
    Kolejna II Edycja, która okazała się sporym sukcesem, dała myśl do rozszerzenia skali przedsięwzięcia – zorganizowania Międzywydziałowego Konkursu Krasomówczego, który odbył się 30 maja 2012r.  Realizatorzy zaprosili do udziału studentów prawa z Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli.  Przedsięwzięcie to zostało objęte Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski –  Pana Wojciecha Żukowskiego.
     Uczestnicy oceniani byli według następujących   kryteriów: poprawności kwalifikacji prawnej i argumentacji, logiki uzasadnienia, retoryki, kultury języka oraz ogólnego wrażenia.
Laureatami tej edycji zostali: Edyta Walkowska  (I miejsce), Klaudia Kruszniewska oraz Małgorzata Palarz. Wyróżnienia otrzymali: Paweł Maniak i Paweł Walkowski.
Zmagania uczestników oceniane były przez Jury, w skład którego wchodzili: ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz – Dziekan  WZNPiE w Tomaszowie Lubelskim, ks. prof dr hab. Marian Wolicki -   Dziekan KUL Zamiejscowego Wydziału Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Prof. dr hab. Paweł Marzec – Prodziekan WZNPiE w Tomaszowie Lubelskim, dr Elżbieta Koszel – Sędzia  Sądu Okręgowego w Zamościu, Jarosław Jedynak – Prezes Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, Jerzy Piechnik -    Prokurator Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, Mirosław Buczek – Z-ca  Prokuratora Okręgowego w Zamościu, Jan Zagrodziński – Sekretarz Miasta Tomaszów Lubelski, dr Anna Komadowska – Pracownik Naukowy KUL WZNPiE w Tomaszowie Lubelskim, dr Henryk Streit – Pracownik  Naukowy KUL WZNPiE w Tomaszowie Lubelskim, dr Damian Gil -   Pracownik Naukowy KUL WZPiNG w Stalowej Woli,  Aleksandra Narowska – Przewodnicząca Koła Naukowego Prawników Temida.
Uczestnicy oprócz doświadczenia zdobyli również cenne nagrody. Konkurs odbił się szerokim echem w mediach i stał się wizytówką Wydziału.
      Mamy nadzieję, że Konkurs Krasomówczy wpisze się na stałe do kalendarza wydarzeń Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, a poziom merytoryczny będzie  wzrastał z każdą kolejną organizowaną edycją.            

 

 

 

Koło Naukowe Prawników „ Temida ”

  

     Koło Naukowe Prawników „ Temida ” zostało założone w 2005 r. jest organizacją studencką zrzeszająca studentów prawa Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. Funkcję Kuratora pełni dr Anna Komadowska.
    Głównym założeniem Koła jest służenie pomocą w rozwijaniu samodzielnych zainteresowań naukowych i kulturalnych, propagowanie kultury prawniczej, rozwijanie kontaktów i współpracy ze środowiskiem prawników.
    Członkowie Koła poszerzają swoją wiedzę prawniczą poprzez realizację wyznaczonych zadań, wśród których należy wymienić:
– współorganizowanie Wydziałowego Konkursu Krasomówczego oraz Międzywydziałowego Konkursu Krasomówczego,
– udział w Konkursie Krasomówczym (członkowie Koła zostali laureatami I Edycji Wydziałowego Konkursu Krasomówczego),
– czynne uczestnictwo członków w konferencjach naukowych (m.in. Międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej „Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości” w Stalowej Woli),
– publikacja artykułów naukowych (m.in. „Nadzór regionalnych izb obrachunkowych  nad podstawową jednostką samorządu terytorialnego”- A. Narowska, M. Pańczyk, M. Szybowska)
– coroczny udział w Lubelskim Festiwalu Nauki (m.in. „Razem z Sherlockiem Holmesem oględziny zwłok i miejsca znalezienia”- A. Narowska)
– współpracę z lokalną gazetą,
– uczestnictwo w rozprawach sądowych,
 – organizowanie wyjazdów, dzięki którym studenci zapoznają się z wewnętrznym funkcjonowaniem takich instytucji jak : Zakład Karny w Zamościu, Sejm RP, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie oraz w Lublinie, Muzeum- Miejsce Pamięci w Bełżcu,
– udział w szkoleniach zorganizowanych przez Zamojskie Centrum Wolontariatu (m.in. "Podstawy marketingu w organizacjach pozarządowych"),
– warsztaty z psychologiem (m.in. „ Komunikacja niewerbalna i jej wpływ na składanie fałszywych zeznań”),
– organizowanie sesji tematycznych, zebrań dyskusyjnych oraz odczytów (m.in. „Portret psychologiczny morderców”- P. Malinowski),
– tworzenie sesji tematycznych mających na celu pogłębianie wiedzy (m.in. spotkanie z posłem RP)
– współpracę z organizacjami działającymi na KUL i kołami naukowymi (m.in. pomoc przy organizacji Dni Otwartych KUL, prezentacja kierunku prawo),
– nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami studenckimi.
   Warto podkreślić, że działalność członków Koła Naukowego Prawników „Temida” została niejednokrotnie doceniona i nagrodzona przez Władze Uczelni. Ponadto Koło było przedmiotem zainteresowania lokalnych mediów.

 

 

Autor: Grzegorz Krawczyk
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2013, godz. 06:38 - Marcin Okulski