Program studiów architektury krajobrazu jest interesujący i bogaty, a uczestnictwo w zajęciach dostarcza wielu wiadomości i umiejętności. Licznym studentom to jednak nie wystarcza. Dlatego w 2000 roku zostało założone Koło Naukowe Studentów Architektury Krajobrazu.

knaZrodziło się z chęci zrobienia czegoś pożytecznego, wychodzącego ponad program. Grupa studentów doszła do wniosku, że nie wystarczają im zajęcia, że chcą rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać wiedzę i realizować pomysły. Był to drugi rok istnienia kierunku (wówczas pod nazwą kształtowanie krajobrazu). Pomysłodawcą i założycielem był Wojciech Januszczyk, obecnie pracownik Katedry Kształtowania Krajobrazu KUL.
KNSAK stara się skupiać studentów i tworzyć dla nich przestrzeń swobodnego realizowania szeroko rozumianej aktywności. Ze względu na charakter kierunku ofertę swą kieruje przede wszystkim do studentów architektury krajobrazu, nie zamyka jednak drzwi przed innymi chętnymi. Naturalnym procesem na studiach jest nieustanna wymiana osób, które przychodzą rozpoczynając naukę, a kończąc studia odchodzą z organizacji. Zachowanie ciągłości działania oraz troska o pozyskiwanie nowych członków jest więc warunkiem istnienia studenckiej organizacji.

Koło, pomimo dopiero sześcioletniej historii, posiada już swoją specyfikę, tradycje, stałe inicjatywy i może poszczycić się wieloma osiągnięciami. Trzeba podkreślić, iż istnienie KNSAK jest wynikiem starań wielu osób, zarówno twórców organizacji, jak i tych, którzy podjęli rozpoczęte inicjatywy. Dzięki pomocy i życzliwości władz uczelni, pracowników naukowych oraz innych agend studenckich Koło trwale wpisało się w całokształt działalności Uniwersytetu.

Członkowie Koła realizują różnorodne inicjatywy: uczestniczą w licznych konferencjach i sympozjach na terenie Polski, w tym w corocznym Forum Architektury Krajobrazu – brali również udział w organizacji takiego Forum w Lublinie w 2003 r.; nawiązują współpracę z organizacjami studenckimi na innych uczelniach, czego przykładem może być zorganizowane w 2005 r. Międzyuczelniane Sympozjum Kół Naukowych Architektury Krajobrazu – Lubelszczyzna 2005. Ważnym rozdziałem jest ciągła współpraca z takimi instytucjami jak Arboretum w Bolestraszycach, Urząd Miejski w Przemyślu, a także Muzeum Wsi Lubelskiej. Również na polu uczelnianym Koło podejmuje wspólne inicjatywy z innymi organizacjami, z których można tu wymienić Uczelniany Samorząd Studentów, Koło Naukowe Historyków Sztuki, Galerię 1 i Koło Naukowe Edytorów.
Członkowie Koła aktywnie współpracują z pracownikami Katedry Kształtowania Krajobrazu i włączają się w organizację wakacyjnych praktyk studenckich. Praktyki te odbywają się w Arboretum w Bolestraszycach i w Parku Miejskim w Przemyślu. Studenci poznają zasady funkcjonowania i obsługi dużego założenia ogrodowego, wykonują projekty i urządzają teren Parku Miejskiego w Przemyślu. Praktykom towarzyszą prezentacje studenckich referatów, objazdy naukowe i krajoznawcze.

W ramach działalności Koła wykonywane były także projekty zagospodarowania następujących terenów zieleni: dziedziniec Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na „Poczekajce”, ogród frontowy przy MZK w Przemyślu, ogród przy firmie Inglot sp. z o.o. oraz projekt i realizacja tarasu wypoczynkowego w Domu Akademickim KUL na „Poczekajce”. Poprzez realizację projektów studenci rozwijają swoje umiejętności zdobyte na zajęciach.
W ciągu roku członkowie Koła spotykają się na cotygodniowych zebraniach, na których podejmowane są bieżące sprawy oraz prezentowane studenckie referaty o tematyce związanej z architekturą krajobrazu. Spośród innych inicjatyw Koła na stałe wpisały się w kalendarium uczelni organizowane corocznie Wernisaże Architektury Krajobrazu, prezentujące prace wykonane na zajęciach z rysunku, malarstwa i rzeźby, a także inne wystawy organizowane okazjonalnie w ciągu roku. Koło uczestniczy również w organizacji „Kulturaliów”, Dni Otwartych Drzwi, Targów Organizacji Studenckich, przygotowało oprawę graficzną Kongresu Teologów Polskich, Kongresu Kultury Chrześcijańskiej i innych wydarzeń uczelnianych. Ważnym elementem rozwijającym studenckie zainteresowania są różnorodne warsztaty. Były to między innymi warsztaty wikliniarskie, podczas których uczestnicy wykonywali rzeźby plenerowe w krajobrazie Arboretum w Bolestraszycach oraz przed budynkiem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w Lub-linie. Odbyły się także warsztaty czerpania papieru artystycznego, układania suchych bukietów i inne. Organizowane są wyjazdy naukowe i krajoznawcze, podczas których studenci poznają nie tylko parki i ogrody, ale całe dziedzictwo naszego kraju, piękno ojczystego krajobrazu i jego kulturę.

Koło szczyci się również osiągnięciami swoich członków, między innymi zdobywcą tytułu Primus Inter Pares, dwoma stypendystami MENiS i licznymi wyróżnieniami Rektora KUL.
Bogactwo działań Koła tworzy obraz aktywnej organizacji studenckiej, w której studenci mogą angażować się w istniejące już inicjatywy, ale również realizować swoje pomysły. Każdy, kto ma ciekawy pomysł, a brakuje mu umiejętności lub też chciałby znaleźć innych, którzy pomogą mu go zrealizować, jest zaproszony do naszego Koła. Poprzez podejmowanie i realizację różnorodnych inicjatyw członkowie Koła przygotowują się do podjęcia aktywności zawodowej i zdobywają niezwykle cenne doświadczenie pracy zespołowej. Przez swoje działania Koło przyczynia się również do propagowania mało jeszcze znanej dziedziny nauki, jaką jest architektura krajobrazu. Stara się również promować Uniwersytet.
Jan Kamiński
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2007, godz. 11:33 - Justyna Tarkowska