Koło Naukowe Teologów KUL powstało w 1919 roku, czyli rok po założeniu Uniwersytetu. Jest najstarszą studencką organizacją w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Od początku swojego istnienia Koło wykazywało żywą działalność. W 1965 roku Koło Naukowe Teologów podjęło inicjatywę organizowania sympozjów – Tygodni Eklezjologicznych, które miały na celu przybliżanie postanowień i osiągnięć II Soboru Watykańskiego. W listopadzie tegoż roku odbył się pierwszy Tydzień Eklezjologiczny, poświęcony Soborowej Konstytucji Dogmatycznej o Kościele. W roku 2015 miał miejsce  XLVII Tydzień pt. Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy (J 16,13). Nieomylność w Kościele.

   Celem KNT jest przede wszystkim poszerzenie zainteresowań studentów w dziedzinie dyscypliny teologicznej, przybliżanie najnowszych badań teologicznych, propagowanie treści teologicznych oraz religijnych wśród studentów Uczelni, a także integracja środowiska teologicznego. Statut Koła Naukowego Teologów mówi, iż „celem Koła jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu naukowego w dziedzinie studiów teologicznych, ułatwienie studiów poszczególnym członkom Koła".

   Członkami KNT są przede wszystkim studenci Wydziału Teologii KUL, ale również doktoranci oraz sympatycy spoza kręgów teologicznych, co pozwala na integrację z innymi środowiskami.

   Działalność KNT charakteryzuje różnorodność form. Organizujemy nie tylko specjalistyczne sympozja, spotkania z ciekawymi i znanymi ludźmi, dyskusje w kręgu Koła oraz poza nim, ale również bierzemy udział w organizacji ogólnych imprez uniwersyteckich, takich jak: Kulturalia, Kongresy Między­na­ro­dowe, sympozja uczelniane i międzywydziałowe, Forum Młodzieży Akademickiej. Utrzymujemy również kontakt z wieloma uczelniami teologicznymi, ośrodkami duszpasterskimi i uczelnianymi.

Autor: Alena Androsik
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2016, godz. 23:40 - Mikołaj Grzenkowitz