Niesamowita podróż w głąb umysłu!

 
Opis kierunku:
 
Studia z kognitywistyki otwierają drogę do poznania umysłu, mózgu i świadomości oraz stwarzają wyjątkową okazję do nabycia umiejętności tworzenia nowoczesnych modeli wiedzy, baz danych, operowania licznymi językami informatycznymi.

Studiując kognitywistykę korzysta się z doświadczenia gromadzonego w psychologii, biologii, filozofii i neuronauce oraz informatyce; jednocześnie nabywa się umiejętności, które pozwalają na zrozumienie procesów poznawczych, wykorzystywanie techniki zapamiętywania, rozumienie i przyspieszanie nabywania drugiego języka, dokonywania analizy i integracji danych z różnych dziedzin wiedzy.
 

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Filozofii w Lublinie

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (1/3 wyniku końcowego);

b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego);

c) inny przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych - obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego).

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2016, godz. 06:56 - Magdalena Kargol