Komisja Filozofii Przyrody

Wydziału Filozoficznego TN KULZgodnie ze statutem Towarzystwa Naukowego KUL, w celu stworzenia właściwych ram i warunków pracy członkom poszczególnych wydziałów zainteresowanych określoną dyscypliną naukową, wydział może organizować komisje, komitety i instytuty. Powołuje je na wniosek wydziału Zarząd TN KUL. W ramach TN KUL działają liczne komisje, wśród nich, powołana na wniosek Wydziału Filozoficznego TN KUL przez Zarząd TN KUL, Komisja Filozofii Przyrody. Ukonstytuowała się ona na zebraniu 17 lutego 1965 r., jej pierwszym i wieloletnim (do 1993 r.) przewodniczącym był ks. Stanisław Mazierski. Aktualnie pracom komisji przewodniczy Henryk Piersa.

Jej celem było pogłębianie znajomości problematyki związanej z kosmologią przyrodniczą i filozoficzną oraz rozwijanie znajomości filozofii przyrody ożywionej określonej w perspektywie antropologii chrześcijańskiej. Aktualnie wyraźnie zaznacza się wątek historii i filozofii nauk empirycznych. W czasie ponad 30-letniej działalności (do roku 1997), w ramach posiedzeń naukowych Komisji Filozofii Przyrody WF TN KUL, wygłoszono 111 odczytów. Pełna ich lista jest następująca:
 1. ks. S. Mazierski, Miejsce filozofii przyrody wśród innych dyscyplin filozoficznych, 3 III 1966;
 2. ks. K. Kłósak, Zagadnienie stworzenia wszechświata i jego początku czasowego w ujęciu ks. Piotra Teilharda de Chardin, 21 IV 1966;
 3. ks. S. Mazierski, Przedmiot i zadania filozofii przyrody, 26 V 1966;
 4. S. Szpikowski, Opis układów makro- i mikroświata w fizyce, 5 XII 1966;
 5. ks. M. Heller, Definicja terminu 'wszechświat' w kosmologii relatywistycznej, 24 IV 1967;
 6. ks. M. Lubański, Postulaty niemożności w fizyce i ich filozoficzne implikacje, 23 V 1967;
 7. ks. W. Sedlak, Możliwość występowania prekambryjskiej formacji w głównym paśmie Gór Świętokrzyskich, 6 XII 1967;
 8. ks. F. Jakóbczyk, Problem tzw. gry Józefa, 18 XII 1967;
 9. ks. M. Lubański, Zastosowanie lingwistyki matematycznej w filozofii, 19 II J968;
 10. T. Rylska, Energetyka układów statycznych i dynamicznych, 25 III 1968;
 11. ks. M. Heller, Metodologiczny status współczesnej kosmologii, 29 IV 1968;
 12. ks. M. Heller, Kryterium falsyfikacji a ogólna teoria względności, 8 XI 1968;
 13. ks. W. Sedlak, Bionika jako metoda badania tycia, 5 XII 1968;
 14. ks. M. Lubański, Z zagadnień dwoistości w matematyce, fizyce i filozofii, cz. L 17 XII 1968;
 15. J. Strojnowski, Grecka koncepcja „natury" wobec współczesnego przyrodoznawstwa, 2 II 1969;
 16. J. Rogaczewski, Przyrodnicze aspekty zasady nieoznaczoności, 9 V 1969;
 17. ks. W. Sedlak, Powstanie życia na ziemi w świetle biofizyki, 4 XII 1969;
 18. ks. F. Jakóbczyk, O pewnych cechach podzielności liczb, 19 XII 1969;
 19. ks. M. Lubański, Filozoficznie interesujące wyniki badań prof. W. Sierpińskiego w dziedzinie teorii mnogości i topologii ogólnej, 19 XII 1969;
 20. J. Rogaczewski, Geneza i znaczenie stałej Placka, 23 I 1970;
 21. ks. J. Czyżewski, Problem usprawiedliwienia języka teleologicznego na terenie biologii, 5 III 1970;
 22. J. Rogaczewski, O modelu klasycznym i kwantowym układu fizycznego, 30 X 1970;
 23. T. Rylska, Zmiana entropii i negentropii w skali globu ziemskiego, 11 III 1971;
 24. ks. W. Sedlak, Odkrycie kambryjskiej fauny archeocjatów w Górach Świętokrzyskich, 18 XI 1971;
 25. ks. M. Lubański, Problem logiki kwantowo-relatywistycznej, 10 XII 1971;
 26. Szymański, Maszyny matematyczne i myślenie, 25 IV 1972;
 27. ks. W. Sedlak, Możliwości holograficznego zapisu pamięci w układach biologicznych, 9 XI 1972;
 28. ks. M. Lubański, Filozoficzne aspekty teorii informacji, 23 XI 1972;
 29. T. Rylska, Organizacja żywych układów, 9 XII 1972;
 30. ks. W. Sedlak, Bioplazma - piąty stan materii, 1 III 1973;
 31. ks. Z. Hajduk, Relacje między terminami teoretycznymi i obserwacyjnymi,15 III 1973;
 32. ks. M. Heller, Względność czy absolutność przestrzeni i czasu?, 5 IV 1973:
 33. ks. M. Lubański, Półgrupy i automaty, 22 XI 1973;
 34. ks. W. Sedlak, Paleontologiczne problemy krzemowe, 6 XII 1973;
 35. ks. M. Heller, Wpływ filozofii Macha na fizykę XX wieku, 13 XII 1973;
 36. ks. S. Zięba, Próba określenia organizmu żywego ze stanowiska filozofii przyrody, 17 I 1974;
 37. J. Strójnowski, Sterowanie biologicznym podłożem człowieka, 8 III 1974;
 38. ks. Z. Hajduk, Zagadnienie redukcjonizmu na terenie nauk biologicznych, 3 V 1974;
 39. ks. W. Sedlak, Elektromagnetyczna przemiana energii w żywym ustroju, 20 XI 1974;
 40. ks. M. Lubański, Zagadnienie jedności nauki, 5 XII 1974;
 41. ks. S. Mazierski, Status naukowy praw biologicznych, 20 XII 1974;
 42. ks. S. Kyć, Molekularne podstawy pamięci, 24 I 1975;
 43. ks. Z. Hajduk, Problem akceptacji hipotez u Rudolfa Carnapa, 28 II 1975;
 44. ks. W. Sedlak, Podstawy bioakustyki kwantowej, 12 III 1975;
 45. ks. Cz. Biedulski, Zagadnienie bioluminescencji organizmów żywych, 16 IV 1975;
 46. ks. F. Jakóbczyk, O pewnych klasycznych problemach teorii prawdopodobieństwa, 2 V 1975;
 47. ks. S. Mazierski, E. Gilsona stanowisko wobec problemu celowości, 23 V 1975;
 48. ks. Z. Hajduk, Z problematyki akceptacji hipotez przyrodniczych, 9 XII 1975;
 49. ks. M. Lubański, Twierdzenia matematyki a prawa naukowe, 15 I 1976;
 50. ks. W. Sedlak, Bioenergetyczny charakter uwagi, 25 II 1976;
 51. ks. F. Jakóbczyk, Problem przerwanej gry, 12 III 1976;
 52. ks. J. Szelmeczka, O pewnych własnościach przestrzeni z mieszanymi normami, 25 III 1976;
 53. H. Piersa, Geneza mechaniki falowej, 21 V 1976;
 54. ks. S. Mazierski, Atak nowożytnych myślicieli na arystotelesowską koncepcję czasu, 18 VI 1976;
 55. ks. S. Zięba, Chrakterystyka bytu ożywionego ze stanowiska filozofii przyrody, 20 IV 1977;
 56. ks. M. Heller, Pseudoprobierny w kosmologii, 29 IV 1977;
 57. ks. B. Hałaczek, Filogeneza człowieka w świetle ostatnich wykopalisk afrykańskich, 16 V 1977;
 58. T. Rylska, Struktura bioelektroniczna kwasów nukleinowych, 6 VI 1977;
 59. H. Piersa, O sile Stokes’a w polu akustycznym, 28 X 1977;
 60. ks. M. Lubański, Rozmaitości topologiczne a struktura przestrzenna Wszechświata, 10 XI 1977;
 61. ks. J. Szelmeczka, Z problematyki funkcji p-całkowalnych, 2 XII 1977;
 62. ks. S. Kyć, Fotosyntetyczna adaptacja chloroplastów do intensywności światła, 21 XII 1977;
 63. Z. Sęp, Matematyka w naukach przyrodniczych, 5 V 1978;
 64. ks. Z. Hajduk, Rodzaje empiryzmu w metodologii nauk przyrodniczych, 2 VI 1978;
 65. ks. M. Lubański, Zagadnienie fizykalnych założeń a priori, 19 X 1978;
 66. ks. M. Heller, Zagadnienie ekstrapolacji w kosmologii, 15 XI 1978;
 67. ks. W. Sedlak, Odkrycie megaskopowych glonów kambryjskich w Górach Świętokrzyskich, 22 XI 1978;
 68. Z. Sęp. Aksjomatyczna struktura matematyki, 26 I 1979;
 69. ks. S. Zięba Arystotelesowska koncepcja życia, 9 III 1979;
 70. H. Piersa, Eksplikacyjna funkcja modelu w fizyce (na przykładzie gazu doskonałego), 30 III 1979;
 71. J. Zon, Z problematyki badań nad bioelektrycznością, 18 V 1979;
 72. ks. M. Lubański, Procesy badawcze w aspekcie systemowym, 11 X 1979:
 73. ks. S. Zięba, Franciszka Jacoba koncepcja życia, 9 XI 1979;
 74. ks. M. Heller, Istnienie czasu a możliwości fizyki, 9 XI 1979;
 75. ks. Z. Hajduk, Semantyczna koncepcja teorii fizykalnej, 7 XII 1979;
 76. Z. Sęp, Informatyka i jej zastosowania, cz. I, 7 III 1980;
 77. Z. Sęp, Informatyka i jej zastosowania, cz. II. 15 V 1980;
 78. ks. S. Zięba, Neomechanistyczna koncepcja organizmu u J. Monoda, 5 XII 1980;
 79. ks. Z. Hajduk, Filozoficzne determinanty akceptacji teorii przyrodniczych, 9 I 1981;
 80. H. Piersa, Funkcje ciągłe i nieciągłe w klasycznych teoriach pól, 6 III 1981;
 81. H. Piersa, Własności cząstek elementarnych, 4 III 1983;
 82. H. Piersa, Transformacje ciągłe w czasoprzestrzeni a zasady zachowania, 15 XI 1983;
 83. ks. M. Heller, Kosmologia stochastyczna, 9 XI 1984;
 84. Z. Sęp, O istnieniu i nieskończoności w matematyce, 10 V 1985;
 85. A. Jonkisz. Instrumentalistyczne koncepcje postępu naukowego, 24 V 1985;
 86. ks. S. Mazierski, Czy prawa przyrody są konieczne?, 18 IV 1986;
 87. ks. Z. Hajduk, Problemowa koncepcja badania naukowego, 17 X 1986;
 88. ks. S. Kyć, Adaptacyjna reakcja komórek eukariotycznych na szok termiczny, 6 III 1987;
 89. Z. E. Roskal, Metafizyczne implikacje matematyzacji przyrody, 4 XII 1987;
 90. ks. K. Kubat, Filozofia nauk przyrodniczych, 4 III 1988;
 91. J. Pleszczyński, Problematyka ewolucyjnej teorii poznania, 15 IV 1988;
 92. H. Piersa, Symetria a charakterystyka fizykalnych obiektów materialnych, 20 I 1989;
 93. P. Klein, Niels Stensen und das Problem des Atomismus im XVII JIL 3 IV 1989;
 94. ks. P. Lenartowicz, Problem rozumienia funkcji biologicznej i celowości biologicznej, 1 IV 1989;
 95. ks. M. Heller, Przestrzeń różniczkowa — nowy model czasoprzestrzeni. 10 XI 1989;
 96. ks. S. Zięba, Organizacja układów żywych w ujęciu Edgara Marina, 2 III 1990;
 97. ks. J. Turek, Heurystyczna rola doświadczeń w kosmologii, 22 II 1991;
 98. Z. E. Roskal, XVIII-wieczne próby unifikacji mechaniki, 26 IV 1991;
 99. T. Michniowski, Kosmologia inflacyjna - założenia i konsekwencje, 18 III 1992;
 100. J. Kaczmarek, Neoracjonalistyczny nurt w epistemologii frankofońskiej, 29 V 1992;
 101. J. Kupczun, Podstawy nauk ścisłych a tradycja tomistyczna, 5 VI 1992;
 102. ks. J. Turek, Czy i jaką filozofię implikuje historia nauki, 23 X 1992;
 103. ks. K. Kloskowski, Zagadnienie determinizmu ewolucyjnego, 26 XI 1992;
 104. J. Mikiewicz, Krytyka niektórych kierunków logiki indukcji ze stanowiska statystyki matematycznej, 27 XI 1992;
 105. ks. M. Heller, Chaos we wczesnym Wszechświecie, 26 II 1993;
 106. Z. E. Roskal, Filozofia przyrody a historia filozofii przyrody, 15 X 1993.
 107. ks. J. Turek, Sposoby analiz zmian naukowych, 13 V 1994;
 108. Z. E. Roskal, Davida Bohma koncepcja ukrytego porządku, 24 III 1995;
 109. Z. E. Roskal, Aksjomatyzacja mechaniki klasycznej w strukturalistycznym ujęciu teorii empirycznej, 29 III 1996;
 110. K. Rudnicki, Kosmologie a poznawalność Wszechświata, 19 IV 1996;
 111. ks. M. Heller, Przestrzenie bez lokalizacji, 14 XI 1997.


[źródło tekstu: Roskal Z. E. Komisja Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego KUL, Roczniki Filozoficzne 45 z. 3 (1997): 249-253]
opracowanie: Andrzej Zykubek

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2008, godz. 21:30 - Andrzej Zykubek