Przemówienie Rektora KUL na zakończenie manewrów

„KOMPANIA W DZIAŁANIACH OPÓŹNIAJĄCYCH”

Świdnik 14 października 2013 r.

 

 

Szanowni Państwo!

 

Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w manewrach „KOMPANIA W DZIAŁANIACH OPÓŹNIAJĄCYCH”, których organizatorami są Legia Akademicka KUL im. ppor. Jana Bołbotta oraz Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej.

Od zarania swego istnienia Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ma dewizę Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie. Staramy się więc w duchu wartości chrześcijańskich kształcić wysoko wyspecjalizowanych fachowców. Jednocześnie kładziemy nacisk na obudzenie w naszych studentach i absolwentach świadomości, że ich powinnością jest bycie dobrymi obywatelami naszej Ojczyzny. Obywatelami, którzy przez swoją pracę będą przyczyniać się do jej umacniania i rozsławiać jej imię na świecie. Obywatelami, którzy w razie niebezpieczeństwa nie zawahają się pospieszyć jej z pomocą. Wreszcie obywatelami, którzy będą bronić jej wolności, nawet za cenę własnego życia. Tak jak w 1939 r. absolwent prawa KUL, obecnie patron Legii Akademickiej, ppor. Jan Bołbott, który zginął w walce z bolszewikami podczas bohaterskiej obrony fortyfikacji w rejonie Sarn na północnym Wołyniu. Ten i liczne inne przykłady z historii dowodzą, że na społeczność akademicką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Polska mogła i nadal może liczyć.

 

Dlatego niezmiernie cieszą mnie wszelkie przejawy aktywności Legii Akademickiej KUL. Obecnie jest to jedyna w Polsce organizacja studencka pozwalająca studiującej młodzieży na noszenie munduru i odbywanie specjalistycznych szkoleń. Z wielką satysfakcją obserwowałem rozmach, z jakim przeprowadzone zostały dzisiejsze ćwiczenia. Cieszy mnie wymierny efekt wspólnych działań z Ruchem na Rzecz Obrony Terytorialnej. Mamy nadzieję na kontynuację tak owocnie rozpoczętej współpracy.

 

Jestem mile zaskoczony wielkim zainteresowaniem, z którym spotkały się dzisiejsze manewry. Obecność wielu młodych ludzi jest najlepszym dowodem na to, że inicjatywy tego rodzaju są ważne i atrakcyjne. Najczytelniejszym probierzem wymiernych korzyści, jakie niesie za sobą udział w ćwiczeniach, jest wielkie zainteresowanie nie tylko wśród organizacji o zbliżonym profilu działalności, ale również wśród przedstawicieli służb mundurowych. Dość powiedzieć, że 250 uczestników ćwiczeń zostało wyselekcjonowanych z ponad tysiąca kandydatów, którzy deklarowali chęć przybycia do Świdnika.

 

Jestem wdzięczny wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie manewrów „KOMPANIA W DZIAŁANIACH OPÓŹNIAJĄCYCH”. Słowo podziękowania w pierwszej kolejności kieruję do burmistrza miasta Świdnik, pana Waldemara Jaksona. Bez Pana życzliwości i otwartej postawy dzisiejsze wydarzenie nie byłoby możliwe. Z licznych podmiotów, które wykazały zrozumienie dla idei wojskowego szkolenia młodzieży akademickiej, wymienić należy zwłaszcza zakłady PZL Świdnik; dzięki nim mogliśmy być świadkami imponującego pokazu z udziałem śmigłowców.

 

Chciałbym także bardzo serdecznie podziękować p. drowi Maciejowi Jońcy, kuratorowi Legii Akademickiej KUL, za jego zaangażowanie na rzecz stowarzyszenia oraz twórczą obecność na szkoleniach i manewrach. 

Wszystkim uczestnikom manewrów gratuluję wysokiego poziomu wyszkolenia i życzę satysfakcji z realizacji podejmowanych zadań.