Do podstawowych zadań Działu Organizacyjno-Prawnego należy:

 1. realizacja zadań dotyczących organizacji i funkcjonowania oraz struktury Uniwersytetu;

 2. opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń, regulaminów, instrukcji itp.), schematów organizacyjnych jednostek Uniwersytetu;

 3. przygotowywanie zakresu praw, obowiązków i odpowiedzialności dla stanowisk pracy w administracji Uniwersytetu;

 4. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Senatu Akademickiego i Kolegium Rektorskiego;

 5. obsługa posiedzeń Senatu Akademickiego i Kolegium Rektorskiego;

 6. publikowanie uchwał Senatu Akademickiego oraz zarządzeń Rektora i Prorektorów;

 7. gromadzenie aktów normatywnych resortowych oraz uchwał krajowych i zagranicznych konferencji i kolegiów rektorów szkół wyższych;

 8. opieka nad pieczęciami i symbolami Uniwersytetu, w szczególności zatwierdzanie wzorów pieczęci jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;

 9. prowadzenie dokumentacji doktoratów honoris causa nadanych przez Uniwersytet;

 10. obsługa administracyjna Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich;

 11. obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji Wyborczej;

 12. organizowanie we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi uroczystości ogólnouniwersyteckich;

 13. przygotowywanie dla naczelnych i centralnych organów administracji sprawozdań ogólnouczelnianych;

 14. prowadzenie dokumentacji audytu i kontroli zewnętrznych prowadzonych w Uniwersytecie

 15. informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym działalności Uniwersytetu.

Autor: Wojciech Gizicki
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2006, godz. 16:45 - Anna Hałas