Program „Komputer dla Homera 2003"
- edycja 2007.

Program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących.

 1. Wnioski wraz z kompletem załączników przyjmowane są od 1 lutego do 15 marca 2007 roku w Oddziale Lubelskim PFRON.

 2. Tylko prawidłowo wypełniony wniosek na specjalnym formularzu wraz z kompletem wymaganych załączników traktowany będzie jako zgłoszenie uczestnictwa w programie.

Adresaci programu:

 1. Osoby niewidome lub niedowidzące w wieku aktywności zawodowej (do 60 roku
  życia kobiety i 65 roku życia mężczyźni), spełniające łącznie poniższe warunki:

  • z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) ze względu na dysfunkcje narządu wzroku,

  • pracujące zawodowo lub poszukujące pracy (albo bezrobotne) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy lub uczące się,

 2. Dzieci i młodzież niepełnosprawna:

  • niewidome lub niedowidzące dzieci i młodzież do 18 roku życia realizująca obowiązek szkolny (przedszkole, szkoła, indywidualne nauczenie domowe, zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze w poradni),

  • które posiadają aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.

 3. W przypadku osób ubiegających się o zakup urządzenia umożliwiającego odczyt
  cyfrowych książek mówionych nie obowiązuje kryterium wieku i aktywności
  zawodowej.

Jeżeli treść orzeczenia lub innych dokumentów dotyczących stopnia niepełnosprawności nie wskazuje na przyczynę niepełnosprawności uprawniającą do skorzystania z programu, dokumentem potwierdzającym tę przyczynę jest zaświadczenie (w języku polskim) wydane przez lekarza prowadzącego - okulistę.

W roku 2007 w programie nie mogą uczestniczyć:

 1. osoby, które korzystając ze środków PFRON, naruszyły warunki zawartych umów,

 2. osoby, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,

 3. osoby, których dochód brutto na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym przekracza dwuipółkrotność najniższego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku osób prowadzących samodzielnie gospodarstwa domowe, których dochód brutto przekracza iloczyn dwuipółkrotności najniższego wynagrodzenia za pracę i współczynnika zwiększającego wysokość dofinansowania określonego w procedurze realizacyjnej programu, w przypadku osób niewidomych wnioskujących o zakup sprzętu brajlowskiego dochód o którym mowa powyżej nie może przekroczyć czterokrotności najniższego wynagrodzenia,

 4. osoby, którym udzielono w okresie ostatnich 5 lat dofinansowania ze środków PFRON na zakup sprzętu komputerowego, chyba że aplikując elementy uzupełniające lub służące
  rozbudowie zestawu, które zostały zniszczone lub których nie objęto uprzednio pomocą
  w ramach wcześniejszych edycji programów „Komputer dla Homera" (ostatni zapis
  dotyczy Pożyczkobiorców programu z 2002 roku).

Autor: Sylwia Bogusz
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2007, godz. 14:51 - Sylwia Bogusz