Wymaganie wstępne

 

W1-Wiedza ogólna w zakresie szkoły średniej

W2-Technologie informatyczne

 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 30

 

Nazwa kierunku praca socjalna

 

Cele przedmiotu

 

C1-Poznanie i zrozumienie zasad procesu komunikacji interpersonalnej i medialnej

C2-Opanowanie umiejętności związanych z projektowaniem i realizacją działań wychowawczych i socjalnych

C3-Nabycie kompetencji współdziałania i pracy w zespole, pełnienia różnych ról, podejmowania i realizowania zadań pomocowych w różnych obszarach życia społecznego

 

Efekty kształcenia dla przedmiotu

 

WIEDZA:

EK1 Zna koncepcje człowieka w komunikacji interpersonalnej i medialnej

EK2 Zna modele komunikacji interpersonalnej, zasady asertywnego porozumiewania się, zasady rozwiązywania konfliktu

UMIEJĘTNOŚCI:

EK3 Potrafi prezentować i zastosować zdobytą wiedzę o komunikacji i mass mediach w życiu osobistym, naukowym, zawodowym i społecznym

EK4 Potrafi prawidłowo komunikować się za pomocą różnych technik komunikacyjnych, być aktywnym słuchaczem, skutecznie prowadzić rozmowy z różnymi podmiotami społecznymi, rozwiązywać problemy, inspirować do konkretnych działań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

EK5 Jest asertywny w relacjach z innymi w życiu małżeńskim i rodzinnym; działa w sposób profesjonalny w życiu naukowym, zawodowym i społecznym

EK6 Jest aktywny w ocenie własnych kompetencji, uczestniczy w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pomocowe w różnych obszarach rzeczywistości społecznej.

 

Pomoce dydaktyczne

 

M1. Wykład

M2. Prezentacja multimedialna

M3. Dyskusja

M4. Praca w grupach

M5. Gra integracyjna

M6. Symulacja, inscenizacja

M7. Burza mózgów

M8. Zadanie realizowane zespołowo

 

Treści programowe przedmiotu

 

C1 Przedmiot ćwiczeń. 1h

C2 Podstawy porozumiewania się osobowego. Procesy międzyosobowe. Koncepcja człowieka w komunikacji. Modele komunikacji interpersonalnej i medialnej. Definicje porozumiewania się. Kompetencje w porozumiewaniu się. Edukacja medialna 4h

C3 Porozumiewanie się a obraz siebie. Porozumiewanie się jako sterowanie tożsamością. Wizerunek medialny 1h

C4 Sztuka aktywnego słuchania 2h

C5 Podświadomy proces kodowania. Zasady rządzące zapamiętywaniem. Perswazja i manipulacja w komunikacji interpersonalnej i za pomocą tradycyjnych i nowych mediów 3h

C6 Systemy reprezentacji. Praca półkul mózgowych. Kontakt wzrokowy 3h

C7 Komunikacja niewerbalna. Definicje. Właściwości. Typy. Funkcje. Znaczenie obrazu w komunikacji. Mowa ciała a kłamstwa 3h

C8 Komunikacja w rodzinie za pomocą nowych technologii. Determinizm technologiczny Marshalla McLuhana 1h

C9 Asertywność – twoje prawo do wyrażania się 1h

C10 Składniki asertywnego zachowania 1h

C11 Asertywne myślenie 1h

C12 Asertywność a lęk 1h

C13 Asertywność a złość 1h

C14 Asertywność a upokorzenia werbalne i niewerbalne 1h

C15 Asertywność kształtuje równorzędne relacje (równość, wzajemny szacunek, uprzejmość, przyjaźń, miłość) 1h

C16 Asertywność, intymność i seksualność 1h

C17 Asertywność a efekty w pracy (poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna, relacje w pracy, postępowanie z przełożonymi) 1h

C18 Analiza transakcyjna (rodzaje transakcji, model transakcyjny) 3h

 

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia

 

OCENA NIEDOSTATECZNA


WIEDZA: Student nie posiada wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej i medialnej UMIEJĘTNOŚCI: Student nie potrafi prezentować i zastosować zdobytej wiedzy o komunikacji KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student nie uczestniczy w zajęciach, nie jest aktywny w dyskusjach i pracach zespołowych, nie radzi sobie z prezentacją wybranego tematu na zaliczenie


OCENA DOSTATECZNA


WIEDZA: Student ma bardzo ogólną wiedzę na temat komunikacji interpersonalnej i medialnej UMIEJĘTNOŚCI: Student w minimalnym stopniu potrafi prezentować i zastosować zdobytą wiedzę o komunikacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student uczestniczy w zajęciach, nie jest aktywny w dyskusjach i pracach zespołowych, nie radzi sobie z prezentacją wybranego tematu na zaliczenie

 

OCENA DOBRA

 

WIEDZA: Student ma dobrze ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę zaprezentowaną podczas zajęć UMIEJĘTNOSCI: Student potrafi zaprezentować swoja wiedzę i wykorzystać ją do komunikacji w zespole, do prezentacji wybranego zagadnienia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student uczestniczy w zajęciach, uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowych, radzi sobie z prezentacją wybranego tematu na zaliczenie

 

OCENA BARDZO DOBRA

 

WIEDZA: Student ma bardzo dobrze ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę zaprezentowaną podczas zajęć

UMIEJĘTNOŚCI: Student poprawnie, za pomocą odpowiednich narzędzi potrafi zaprezentować swoją wiedzę i wykorzystać ją do komunikacji w zespole, inspiruje zespół do pracy, samodzielnie analizuje i dokonuje syntezy wybranych zagadnień

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student uczestniczy w zajęciach, jest aktywny i twórczy w dyskusjach, potrafi przeprowadzić własną prezentację na zaliczenie w pełnej komunikacji z odbiorcami; pogłębia swoją wiedzę i umiejętności w oparciu o literaturę.

 

Literatura podstawowa i uzupełniająca

 

LITERATURA PODSTAWOWA


Adler R. B., Rosenfeld L. B., Proctor R.F., Interplay. The Process of Interpersonal Communication, Oxford University Press, USA, 2006

Alberti R., Emmons M., Asertywność, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006

Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003

Jęczeń J., I Communicate, Therefore I AM, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014

Jęczeń J., Mass media w życiu rodziny. Repetytorium dla studentów nauk o rodzinie i pracy socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, Lublin 2013

Łęcki K., Szóstak A., Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, „Śląsk”, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Warszawa 1996

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się. Praca. Rodzina. Zabawa, GWP, Gdańsk 2010

Pease A. i B., Mowa ciała, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011

Rothenbuhler Eric W., Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003

Sikorski W., Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening, Difin, Warszawa 2011

Thomson P., Sposoby Komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998 Tokarz M., Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, GWP, Gdańsk 2006

Wróbel A., Asertywność na co dzień. Czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi, Edgard, Warszawa 2011


LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Beaulaurier R. L., Haffley M. (red.), Technology in Social Work Education and Curriculum: The High Tech, High Touch Social Work Educator, The Haworth Press, New York, London, Victoria 2005

Cnaan R. A., Parsice P. (ed.), The Impact of Information Technology on Social Work Practice, The Haworth Press, New York, London 1989

Coe J. A. R., Menon G. M. (ed.), Computers and Information Technology in Social Work: Education, Training, and Practice, The Haworth Press, New York, London, Oxford 1999

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008

Herriger C., Komunikacja bez słów, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1997

Jęczeń J., Nowe technologie – nowa komunikacja w rodzinie, Roczniki Nauk o Rodzinie, T. 1 (56) 2009, s. 121-137

Jęczeń J., Nowe technologie w pracy socjalnej, w: Jęczeń J., B. Lelonek-Kuleta (red.), Streetworking. Nowe wyzwania przed pracą socjalną, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2012, s. 77-95

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa: WN PWN SA 2000

Schulz von Thun F., Langer I., Tausch R., Wyrażać się zrozumiale, Wydawnictwo WAM, Karków 2004

Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2016, godz. 10:42 - Jarosław Jęczeń