Celem Encyklopedii 100-lecia KUL jest prezentacja dorobku Uniwersytetu w zakresie działalności dydaktycznej, badań naukowych, a także wkładu środowiska uczelnianego w życie społeczno-polityczne, literackie, artystyczne i religijne, w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. W 2-tomowej encyklopedii znajdzie się ogółem ok. 3 000 haseł. Prezentacja dzieła odbędzie się 8 XII 2018 r.

 

HASŁA BIOGRAFICZNE obejmują biogramy wszystkich samodzielnych pracowników naukowych zatrudnionych w przeszłości i obecnie na KUL. Spośród niesamodzielnych pracowników naukowych upamiętnione zostaną osoby o istotnych dokonaniach: naukowych, literackich, organizacyjnych, społecznych lub artystycznych. Przewiduje się także opublikowanie biogramów pracowników administracyjnych o znaczących zasługach dla KUL. Uwzględnione zostaną także biogramy wybranych absolwentów (zasłużonych na różnych polach działalności) oraz darczyńców i fundatorów. W Encyklopedii 100-lecia KUL znajdą się też biogramy wszystkich doktorów honoris causa oraz osób wyróżnionych innymi nagrodami przyznawanymi przez KUL.

Przygotowanie biogramów aktualnych, samodzielnych pracowników naukowych Uczelni zostanie zrealizowane za pomocą elektronicznej Ankiety.

 

HASŁA RZECZOWE obejmują:

jednostki organizacyjne Uczelni – Wydziały, Instytuty (tu omówione zostaną poszczególne katedry, zakłady i sekcje), dawne i obecne jednostki międzywydziałowe, ośrodki naukowo-badawcze, fundacje, a także agendy administracyjne.

organizacje studenckie – koła naukowe, stowarzyszenia, organizacje społeczno-polityczne

jednostki kulturalno-artystyczne – grupy teatralne, zespoły artystyczne itp.

wydawnictwa uniwersyteckie – wszystkie redakcje funkcjonujące na Uczelni; zostaną uwzględnione wszystkie tytuły czasopism i serii wydawniczych Wydawanych przez KUL.

obiekty uniwersyteckie – budynki uczelniane (dawne i obecne, także zamiejscowe), kolegia, campusy, domy pracy twórczej i odpoczynku, zabytki małej architektury (np. pomniki, popiersia, tablice pamiątkowe), sale historyczne (posiadające patronów).

organizacje naukowe do których KUL należy instytucjonalnie (np. federacje uniwersytetów, stowarzyszenia międzynarodowe).

funkcje uczelniane – hasła omawiające tytuły, stanowiska i urzędy uczelniane.

znaki i symbole uniwersytetu – godło, pieczęcie, berła, łańcuchy, pierścienie, dewizy, nagrody przyznawane przez KUL, stroje akademickie.

wydarzenia uniwersyteckie – cykliczne wykłady, sympozja, konferencje, tygodnie naukowe, festiwale nauki, zjazdy, imprezy artystyczne.

wydarzenia i uroczystości kościelne – hasła dotyczące udziału środowiska uniwersyteckiego w życiu religijnym, krajowym i ogólnokościelnym.

Autor: Edward Gigilewicz
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016, godz. 12:47 - Piotr Królikowski