Studia I stopnia mają na celu przygotowanie profesjonalnych analityków życia społecznego zdolnych do oglądu i opisu rzeczywistości zgodnie ze standardami ludzkiej prawości, rzetelności naukowej i uczciwości badawczej.

 

  Koncepcja kształcenia zakłada dostarczenie podstaw wiedzy odzwierciedlającej współczesne tendencje w nauce i praktyce socjologicznej umożliwiające dalsze studia na poziomie II stopnia oraz podjęcie pracy w wybranych zawodach. Poszczególne treści kształcenia mają także przypisane odpowiednie punktu zgodne z ECTS (EuropeanCommunity Course Credit Transfer System). Kształcenie odbywać może się przede wszystkim w trybie stacjonarnym (dziennym), ale także w całkowicie porównywalnym, co do zakresu przekazywanych wiedzy i umiejętności, trybie niestacjonarnym.

 

      Studia składają z wzajemnie z sobą powiązanych typów zajęć, zależnie od charakteru wiedzy i zdobywanych umiejętności.

 

* Po pierwsze, zajęcia ogólne dające podstawy wiedzy socjologicznej, filozoficzno-logicznej i humanistyczno-społecznej oraz wstępne umiejętności interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych z tych perspektyw.

 

* Po drugie, zajęcia specjalistyczne dające podstawy znajomości i wykorzystania metod i technik jakościowych i ilościowych w badaniach socjologicznych (instytucji, opinii publicznej, rynku, gospodarki) oraz wiedzę teoretyczną dotycząca mikro i makro struktur i procesów społecznych. Kształtowane są profesjonalne umiejętności podstaw formułowania problemów, prowadzenia badań, interpretacji wyników badań, weryfikacji hipotez i przedstawiania wniosków.

 

* Po trzecie, zajęcia profilujące w ramach wybranych specjalizacji: socjologii życia publicznego, socjologii gospodarki i internetu, badań rynku i opinii, socjologii problemów społecznych i zdrowia oraz pracy socjalnej. Służą one zdobyciu ugruntowanej wiedzy w danej dziedzinie do wykorzystania w ramach pracy licencjackiej i praktycznych umiejętności wewentualnej pracy zawodowej jako badacza rynku i opinii publicznej, specjalisty działów marketingu i reklamy korzystającego z technologii informatycznych, trenera i szkoleniowca, urzędnik administracji publicznej, pracownika PR, pracownika instytucji Unii Europejskiej i innych instytucji międzynarodowych, koordynatora działalności organizacji pozarządowych, konsultanta ds. zarządzania i organizowania usług społecznych, funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej, promocji zdrowia. Aby przybliżyć warunki pracy i potencjalnych pracodawców organizuje się wizyty w instytucjach pomocy społecznej, spotkania w instytucjach publicznych (np. Urząd Marszałkowski w Lublinie) oraz wyjazdy naukowe mające na celu zapoznanie z działalnością fundacji (np. Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce).

 

      Każdy z wymienionych typów zajęćrealizowany jest w różnych formach: wykłady podstawowe (specjalistyczne) i monograficzne, seminaria licencjackie, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty. Do realizowanej formy zajęć dobiera się formę sprawdzenia zdobytej wiedzy i wykształconych umiejętności. Wykłady kończą się egzaminem (ustnym lub pisemnym) lub zaliczeniem (ustnym lub pisemnym) na ocenę. Seminaria licencjackie kończą się napisaniem pracy spełniającej ściśle określone kryteria ustalone przez Radę Naukową Instytutu Socjologii. Ćwiczenie, konwersatoria i warsztaty kończą się zaliczeniami na warunkach określonych przez prowadzących w sylabusach – najczęściej: uczestnictwo w zajęciach, aktywność, projekt badawczy, recenzja, przygotowywanie odpowiednich materiałów, prowadzenie badań własnych, referat, prezentacja multimedialna, esej. Warsztaty służą kształceniu umiejętności wykonywania różnych specjalistycznych badań m. in. komputerowa jakościowa analiza tekstów, badania typu Mystery Shopping, zogniskowane wywiady grupowe, indywidualny wywiad pogłębiony.

 

     Prowadzone są także treningi i gry symulacyjne, które uczą zarządzania zasobami ludzkimi, kapitałem społecznym w sieci, transformacją sieciową. Ważnym elementem koncepcji kształcenia na I stopniu jest praktyka odbywana przez studentów po IV semestrze zajęć, w okresie wakacyjnym. Odbywa się ona zgodnie z regulaminem praktyk. Wyznaczony przez Instytut  opiekun odpowiada za miejsce odbywania praktyki przez studenta oraz formalne warunki jej zaliczenia.

 

   Wymienione typy zajęć, formy ich prowadzenia oraz warunki zaliczania służyć mają ukształtowaniupożądanej sylwetki absolwenta. Koncepcja kształcenia podporządkowana jest realizacji wytycznych Krajowych Ram Kwalifikacji w zakresie jakości kształcenia oraz reagowaniu na monitorowane potrzeby i oczekiwania otoczenia społecznego.

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2012, godz. 02:00 - Tomasz Peciakowski