Instytut Socjologii KUL opracował koncepcję kształcenia obejmującą studia II stopnia spójną z jej celami strategicznymi. Koncepcja ta realizowana jest w oparciu o założenie, że socjologia jest nauką wieloparadygmatyczną – składającą się z różnych teorii, tradycji i szkół myślenia, nurtów ideowych; posługującą się zróżnicowanymi metodami i technikami badań, zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym.

 

   Idea kształcenia – proponowana przez Instytut - urzeczywistniana jest w oparciu o dwie komplementarne dymensje: kształcenie studentów oraz prowadzenie przez pracowników studiów i badań socjologicznych (np. publikacje, badania, konferencje naukowe, referaty). W zakresie aplikowanej wizji kształcenia  preferowane jest szerokie rozumienie nauk społecznych (uwzględniające także istotę i funkcje nauk humanistycznych), urzeczywistniające typ wykształcenia uniwersyteckiego, który można określić jako społeczno-etyczny; przedmiot studiów socjologicznych sytuowany jest zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktyk społecznych.

 

  Studia na poziomie II stopnia prowadzone są w formie studiów: stacjonarnych i niestacjonarnych (cztery semestry) oraz odbywają się w ramach dwóch modułów przedmiotowych: 1. o profilu ogólnorozwojowym i misyjnym (zapoznanie studenta z ogólnymi kwestiami dynamiki życia społecznego w aspekcie normatywnym); 2. chodzi o treści przedmiotów kierunkowych (szczegółowe zagadnienia i aspekty socjologii, przygotowanie pracy magisterskiej, egzamin dyplomowy). Ukończenie studiów i uzyskanie dyplomu wymaga odbycia wszystkich godzin przewidzianych w ramach obu modułów oraz zdobycia odpowiadającej im liczby punktów ECTS. Integralną częścią koncepcji kształcenia jest m.in. wprowadzanie do oferty programowej: zajęć w języku angielskim, zintensyfikowanie wymiany studentów i pracowników, planowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników naukowych ze znaczących ośrodków naukowych na świecie (np. wizyty profesorów z USA i Australii).

 

   Idea kształcenia, opracowana przez Instytut, ma na celu dostarczenie swoim absolwentom wiedzy i umiejętności koniecznych do m.in. samodzielnej realizacji badań naukowych; analizowania danych empirycznych; projektowania, monitorowania i ewaluowania programów służących rozwiązywaniu kwestii społecznych; oraz podjęcia pracy w zawodzie socjologa (lub w zawodach pokrewnych), czyli we wszelkich typach instytucji życia publicznego (np. ośrodki badań rynkowych i opinii publicznej, instytucje administracji samorządowej, państwowej, organizacji pozarządowych). Studia II stopnia stanowią również przygotowanie do trzeciego etapu kształcenia wyższego: studiów doktoranckich.

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2012, godz. 02:00 - Tomasz Peciakowski