Konferencja naukowa

„W kierunku odformalizowania postępowania sądowego. Perspektywy a rzeczywistość”

Sandomierz, 24 kwietnia 2017 r.

Miejsce Konferencji – ul Mariacka 9 (Budynek Kurii/Instytutu Teologicznego w Sandomierzu)

 

23 kwietnia 2017 r. (niedziela) – godz. 16:00 - zbiórka przy wejściu do Ratusza(ul. Rynek) – zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem

 

P r o g r a m   K o n f e r e n c j i

09:15 – 10:00 – Rejestracja uczestników (parter – obok Sali Papieskiej)

10:00 – Przywitanie uczestników – dr Damian Gil (KUL)

Otwarcie konferencji

Wystąpienia zaproszonych gości

 

Sesja wprowadzająca - (Sala Papieska)

Przewodniczy – dr Damian Gil (KUL)

 

10:15-10:30 – dr hab. Ewa Kruk (UMCS) – „Uproszczenie procedury rozpoznania sprawy o wykroczenie w trybie przyspieszonym – zagadnienia wybrane”

10:30-10:45 – dr hab. Marek Bielecki (KUL) – „Perspektywa zmian w postępowaniu w sprawach o wykroczenia drogowe”

10:45-11:00 – dr Krzysztof Kozłowski (UJ)  - „Instytucja przesądu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w związku z wniesieniem skargi konstytucyjnej”

11:00-11:15 – mgr Błażej Pawlik (KUL) – „Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym (art. 148(1) k.p.c.) jako realizacja zasady szybkości postępowania – perspektywy a rzeczywistość” 

11:15-11:30 – Dyskusja

 

Panel I – Karny (Sala Papieska)

Przewodniczy – dr hab. Ewa Kruk (UMCS)

 

11:30-11:45 - prof. dr hab. Piotr K. Sowiński  (UR) – „Formalizm pism procesowych. Konieczność, czy zbędne utrudnienie?”

11:45-12:00 –– dr Jakub Kosowski (UMCS) – „Doręczenia w procesie karnym a kwestia odformalizowania postępowania sądowego”

12:00-12:15 – Przerwa kawowa

12:15-12:30 – dr Barbara Janusz-Pohl (UAM) – „Zasada umiarkowanego formalizmu czynności procesowych a koncepcja formalizacji”

12:30-12:45 – mgr Katarzyna Kochel  (UŁ) – „Zredukowany formalizm postępowań karnych szczególnych, a gwarancje oskarżonego i pokrzywdzonego – zagadnienia wybrane”

12:45-13:00 – dr Małgorzata M. Żołna (Pracownia Kryminalistyki w Jędrzejowie) – „Szczególna forma konfrontacji biegłych – fikcja czy rzeczywistość”

13:00-13:15 – dr Barbara Dudzik (UMCS) – „Problematyka terminów w procesie karnym w kontekście jego formalizmu”

13:15-13:45 – Dyskusja i pamiątkowe zdjęcie

13:45-14:30  – Przerwa obiadowa

 

Panel II – Cywilny  (Sala 17 – I piętro)

Przewodniczy – prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ (U.Wroc.)

 

11:15-11:30 – prof. dr hab. Izabella Gil U.Wroc.)– „Elektronizacja postępowania egzekucyjnego”

11:30-11:45 – dr Magdalena Skibińska (UZ) – „Art. 148(1) k.p.c.) jako przykład odformalizowania postępowania cywilnego”

11:45-12:00 – dr Piotr Gil (UO) – „Konfrontacja opinii biegłego jako przejaw odformalizowania postępowania cywilnego”

12:00-12:15 – dr Aleksandra Budniak-Rogala (U. Wroc) – „E-uzasadnienie w postępowaniu cywilnym”

12:15-12:30 – Przerwa kawowa

12:30-12:45 – mgr Ewa Szcześniak-Szewczyk  (SR dla Krakowa-Śródmieścia) – „Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – czy zmiany usprawnią pracę sądów i przedsiębiorców?”

12:45-13:00 – mgr Joanna Kaźmierczak (UŁ) – „Wpływ nowelizacji przepisów o formie czynności prawnych na zasady przeprowadzania dowodów z dokumentów w postępowaniu cywilnym”

13:00-13:15 – sędzia Zygmunt Drożdżejko (SR dla Karkowa N.H.) – „Formalne aspekty przesłuchania świadka w postępowaniu cywilnym”

13:15-13:45  – Dyskusja i pamiątkowe zdjęcie

13:45-14:30 - Przerwa obiadowa

 

 

Panel III – Karny i Administracyjny (Sala Papieska)

Przewodniczy – dr Filip Ciepły (KUL)

 

14:30-14:45 – dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko (UJ) – „Dziennikarska tajemnica zawodowa w postępowaniu karnym – brak formalizmu jako zagrożenie dla praworządności oraz praw i wolności innych osób”

14:45-15:00 – prof. dr hab. Maciej Rogalski (Uczelnia Łazarskiego) – „Odformalizowanie procesu w zakresie instytucji konsensualnych”

15:00-15:15 – dr Łukasz Chojniak (UW) – „Czy formalizm zagraża istocie postępowania karnego?”

15:15-15:30  - dr Damian Gil (KUL)  - „Zmiana regulacji art. 427 § 1 k.p.k. jako przejaw odformalizowania apelacji”

15:30-15:45 – dr Joanna Paśkiewicz (UR) – „O potrzebie odformalizowania postępowania przed Okręgowym Sądem Lekarskim”

15:45-16:15 – prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza, mgr Adrianna Niegierewicz, mgr Izabela Urbaniak-Mastalerz (UwB) - "Rzetelność postępowania odwoławczego w świetle badań aktowych"

16:15-16:30 – mgr Mateusz Nowak, Anna Sikora (UJ) – „Oskarżony w trybie przyspieszonym. Odformalizowanie trybu postępowania karnego, a gwarancje procesowe jednostki”

16:30-16:45 – mgr Katarzyna Firaza, mgr Agata E. Pawlak (UŁ) – „Ocena reformy instytucji skazania bez przeprowadzenie rozprawy (art. 335 k.p.k.) w kontekście postulatu odformalizowania polskiej procedury karnej”

16:45-17:00 – mgr Agnieszka Gurbiel (UJ) – „Rezygnacja z zasadniczo obowiązkowej obecności oskarżonego na rozprawie – likwidacja nie/zbędnego formalizmu procesowego?”

17:00-17:15 – mgr Marta Flis-Świeczkowska (UG), mgr Dawid Świeczkowski  (SA w Gdańsku) – „Możliwość orzekania o odbywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego przez sąd orzekający w przedmiocie odpowiedzialności karnej”

17:15-17:30 – dr Jacek Jaworski (UKSW) – „Ocena elementów formalnych skargi z perspektywy odformalizowania procesu sądowoadministracyjnego”

17:30 – Dyskusja

Podsumowanie i słowo końcowe - dr Damian Gil

 

godz. 19:00 – ognisko (ul. Staromiejska 3, tereny przy Klasztorze o.o. Dominikanów, Sandomierz)

(zwiedzanie Sandomierza i ognisko –  wspólne dla uczestników konferencji „W kierunku odformalizowania postępowania sądowego. Perspektywy a rzeczywistość” i „Problemy kontroli decyzji procesowych)

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2017, godz. 21:14 - Filip Ciepły