Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk

o Gospodarce w Stalowej Woli  

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  

Instytut Prawa

 

ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową pt.

ELEKTRONICZNE ASPEKTY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

na temat Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim,

która odbędzie się we wtorek 20 kwietnia 2010 roku,

w Auli Uniwersyteckiej na ul. Popiełuszki 4

 

Program konferencji

 

9.30 – 10.00 – Rejestracja uczestników

10.00 – Otwarcie konferencji – ks. prof. dr hab. Jan Zimny (Dziekan WZPiNoG KUL)

 


Sesja I


10.15 - Europejskie Ramy i Europejska Strategia Interoperacyjności jako droga ku paneuropejskim usługom elektronicznym. Spojrzenie prawnika,
dr Wojciech Wiewiórowski (Uniwersytet Gdański, MSWiA) 

10.30 - Społeczeństwo informacyjne – Unia Europejska – Radiofonia i telewizja,
dr Piotr Wiśniewski (KUL)

10.45 - Prawnokarne aspekty przenoszenia księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym,

mgr Robert Pelewicz (Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu)

11.00 - Informatyka prawnicza wobec elektronizacji sądowego i administracyjnego stosowania prawa, dr Jacek Janowski (UMCS)

 

Sesja II


11.30 – Elektroniczne postępowanie upominawcze jako postępowanie odrębne,

dr Joanna Misztal-Konecka (KUL, Sąd Rejonowy w Lublinie)

11.45 – Moc dowodowa zdigitalizowanych dokumentów w świetle

przepisów kodeksu postępowania cywilnego,

dr hab. Jacek Widło (KUL, Sąd Rejonowy w Lublinie)

12.00 - Rejestracja konta użytkownika oraz wniesienie pozwu

w elektronicznym postępowaniu upominawczym,

dr Piotr Telusiewicz (KUL)

12.15 - Czynności orzecznicze wykonywane w elektronicznym postępowaniu

upominawczym za pośrednictwem systemu komputerowego,

dr Grzegorz Tylec (KUL, Sąd Rejonowy w Lublinie)

12.30 - Egzekucja elektronicznych tytułów wykonawczych,

mgr Marcin Owsianka (KUL)

12.45 - Odpowiedzialność karna powoda w elektronicznym postępowaniu upominawczym,

mgr Mirosław Kopeć (KUL)

 

Sesja III

 

13.15 - Rola polskiego systemu edukacji w przygotowaniu młodego pokolenia do

funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym - aspekty prawne,

dr Adam Balicki (KUL)

13.30 – Przejawy nowych rozwiązań technicznych w procesie karnym

(uwagi de lege lata i de lege ferenda),

mgr Damian Gil (KUL)

13.45 – Warunki udostępniania nieruchomości przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Wybrane problemy prawne związane z wykładnią i stosowaniem art. 140 Prawa telekomunikacyjnego w świetle zapewnienia konkurencyjności na rynku usług telekomunikacyjnych,

dr Jarosław Bubiło (KUL)

14.00 – Charakterystyka zmian w kodeksie postępowania cywilnego dotyczących utrwalania przebiegu posiedzeń jawnych z wykorzystaniem technologii cyfrowych

rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz,

dr Monika Kosior (Sąd Rejonowy w Lublinie)

 

Sesja IV

 

14.30 – E-administracja w kontekście prawa do dobrej administracji,

mgr Dominik Tyrawa (KUL)

14.40 – Polski elektroniczny dowód osobisty - obawy i nadzieje a praktyka,

mgr Kamil Czaplicki (UKSW)

14.50 – Wdrażanie wybranych e - usług: akty normatywne i deklaracje,  

mgr Dorota Chromicka (UKSW)

15.00 – Techniczne i prawne problemy elektronicznego ogłaszania poszczególnych rodzajów aktów prawnych na różnych poziomach: gminy, powiatu, województwa i kraju,

mgr Kamil M. Woźniak (UMCS)

 

15.15 – Dyskusja i zakończenie konferencji

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2010, godz. 18:10 - Dominik Tyrawa