1. Historia w twórczości poetów nowofalowych. Referat wygłoszony na konferencji „Historia i historyczność w literaturze, sztuce i etyce”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 3-4.05.2002.
  2. Literatura i kartografia. O toposie mapy w literaturze współczesnej. IX Tydzień Polonistów, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 9-11.05.2006.
  3. Formy cykliczne w poetyckim tomie „Kamień, szron” Ryszarda Krynickiego. Referat wygłoszony na konferencji „Cykl liryczny w Polsce”zorganizowanej przez Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Turośń Kościelna 27-29.09.2007.
  4.  O „czarnej” i „białej” legendzie napoleońskiej w powieści „Warunek” Eustachego Rylskiego. Referat wygłoszony na konferencji „Cień złotych skrzydeł”. Organizatorzy: Pracownia Literatury Okolicznościowej i Użytkowej Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Ośrodek Studiów Epoki Napoleońskiej przy Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Pułtusk 22-23. 10. 2007.
  5. Ironiczny autoportret Stanisława Barańczaka. Referat wygłoszony na konferencji „Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka satyra, karykatura, groteska”. Organizatorzy: Pracownia Literatury Okolicznościowej i Użytkowej Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Wydział Filologiczny oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Instytut Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego (d. Akademia Świętokrzyska) w Kielcach, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kielce 6 – 8. 05. 2008.
  6. Postać księdza w „Ładzie serca” Jerzego Andrzejewskiego i w „Adieu. Przypadki księdza Grosera” Jana Grzegorczyka jako figura nowoczesności. Referat wygłoszony na konferencji „Religijność na progu nowoczesności” zorganizowanej przez Katedrę Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej KUL. Lublin 23 – 24. 10. 2008.
  7. Zmieniła się mapa świata. O toposie mapy w polskiej literaturze po roku 1989.” Referat wygłoszony na konferencji „Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009 wobec przemian politycznych, społecznych i kulturowych”. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 26-27. 05. 2009.
  8. Esej powojenny i współczesny wobec językowej rytualizacji historii. Referat wygłoszony na konferencji „Literatura i rytuały”. Organizatorzy: Pracownia Badań nad Tradycją Europejską – Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza,  Pracownia Literatury Okolicznościowej i Użytkowej Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie,  Ciążeń 7 – 9. 06. 2010.
Autor: Zdzisław Kudelski
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2011, godz. 11:32 - Zdzisław Kudelski